z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 30 października 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 16:30

Białe Błota, dnia 30 października 2013 r.
RGK.0012.1.12.2013


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 30 października 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski,  kierownik Referat Inwestycji Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrona Środowiska Anna Zdunek, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, p. M Kreja Prezes Stowarzyszenia Razem dla Gminy i redaktor naczelna Białe Błota info.Posiedzenie Komisji w zastępstwie Przewodniczącego Jacka Grzywacza prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy i członek Komisji Budżetu i Finansów Marek Mikuła.


Porządek posiedzenia:

1. Analiza kosztów związanych z równaniem dróg w poszczególnych sołectwach;
2. Informacje z sołectw- propozycje do budżet u na 2014;
3. Materiały na sesję;
4. Wolne wnioski.Ad.1.Analiza kosztów związanych z równaniem dróg w poszczególnych sołectwach.

Zastępcą Wójta poinformował, że na sesji zostanie wprowadzona autopoprawka do zmian w budżecie gminy na 2013 r. w zakresie dróg. Poinformował również, że w 2012 r. koszt równania dróg wynosił 390 000 zł, a na tę chwilę koszty obejmują tylko paliwo i pensję pracowników. Mimo własnego sprzętu w tym roku została jeszcze poproszona o pomoc firma, z która jest podpisana umowa na równanie. W związku z powyższym, żeby móc sfinansować część równania  przez firmę zewnętrzną i móc dokupić kruszywa konieczne jest wprowadzenie w/w zmiany w budżecie gminy na 2013 r. 
Poinformowała także radnych, iż Wójt Gminy wprowadzi na sesji autopoprawkę w sprawie drogi do krematorium
Kierownik M. Stężewski przygotował zestawienie wydatków na równanie dróg w poszczególnych sołectwach. Wyjaśnił członkom Komisji, że od nowego roku oprócz równania zakupiony sprzęt będzie przeznaczony do odśnieżania. Koszty ostatniej zimy wyniosły prawie 800 tyś zł. Najdroższą drogą jest droga na Miedzyń, która jest remontowana kilka razy w roku. Jeżeli chodzi o Łochowo to duże koszty ponosi się w związku z pompowaniem wody. W Lisim Ogonie, Łochowie, Łochowicach zimą trzeba było ratować ludzi, którzy mieszkają na terenach gliniastych, bo nie mogli wyjechać z domów. Z kolei w Przyłękach i Zielonce są tereny piaszczyste i wiosną samochody mieszkańców zakopują się w paisku.
Radny H. Sykut zapytał ile razy były równane drogi w Cielu, a ile razy w pozostałych sołectwach?
Kierownik M. Stężewski wyjaśnił, że drogi nieutwardzone są równane maksymalnie dwa razy w roku. Poinformował także, że jest regulamin równania dróg tj. w pierwszej kolejności drogi którymi jeździ autobus szkolny, a potem pozostałe.

Komisja podjęła dyskusje nt. równania dróg.

Ad.3 Materiały na sesję.

-w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik M. Stężewski.

Ad.2. Informacje z sołectw- propozycje do budżet u na 2014.

Komisja zapoznała się z propozycjami sołectw do budżetu na 2014 r.

Ad.3 Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Gminę Białe Błota działalności w zakresie telekomunikacji.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik A. Piętka i wyjaśniła, że podpisana jest umowa z wykonawcom. Na pytanie radnego Jacka Grzywacza gdzie będą się znajdowały bezpłatne punkty wyjaśniła, że na pewno w żłobku w Łochowie, w świetlicy w Lisim Ogonie, w szkołach i Urzędzie w Białych Błotach.
Pani M. Kreja zapytała p. Kierownik, czy swoje obowiązki w zakresie w/w uchwały wykonuje w ramach dodatkowej umowy cywilno- prawnej
Kierownik A. Piętka odpowiedziała, że nie.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna E. Lewandowska zapytała dlaczego zmniejszono o kwotę 10000 zł środki na profilaktykę alkoholową?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że profilaktykę alkoholową prowadzi GOPS i to on przedstawił taki wniosek.
Radny J. Grzywacz zapytał się o kwotę zmniejszenia o 1000 zł środków na zakup kosiarki i powiedział, że te pieniądze miały zostać przeznaczone na spotkanie pojazdów zabytkowych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sprawdzi te kwotę. Dodała również, iż na sesji zgłosi autopoprawkę w sprawie zwiększenia dochodów w dziale administracji z tytułu odzyskania Vatu i przeznaczenie tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg, na zadanie inwestycyjne budowa drogi do spopielarni i w Oświacie na rozbudowę salki w Przyłękach wraz z niezbędnym układem drogowym. Pani Skarbnik wyjaśniła również, iż w sprawie drogi do spopielarni Gmina robi jedynie projekt.
Pani M. Kreja zapytała kiedy było wiadomo, że Gmina odzyska VAT i kiedy ten Vat wpłynął na konto Urzędu.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Vat wpłynął na konto w ubiegłym tygodniu
Radny H. Sykut zapytała w jaki sposób jest odzyskiwany Vat?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w/w sprawie jest wynajęta firma zewnętrzna.
Pani M. Kreja zapytała, czy tą firmą zewnętrzną jest firma pan M. Sampławskiego i jakie są wydatki w związku z wynajęciem tej firmy?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że firma została wybrana w drodze przetargu i koszt wynosi ok 1300-1500 zł netto.
Pani M . Kreja poprosiła o dokładną odpowiedź w sprawie na sesji.
Skarbnik Gminy w związku z powyższym poprosiła o wniosek Komisji w tej sprawie i wyjaśniła, że w/w kwoty są szczegółowo ujęte w sprawozdaniu za I półrocze.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.
Pani M. Kreja powiedziała, że planowo firma Corimp powinna odebrać śmieci w piątek, a  odbiera je dopiero w sobotę.
Kierownik A. Zdunek wyjaśniła, że firma nie nadąża z odbiorem odpadów.
Radny H. Sykut zapytał ile faktycznie przybyło nowych etatów w związki ze zmianą przepisów w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powstały dwa nowe etaty.

Prowadzący posiedzenie radny M. Mikuła na wniosek p. M. Kreji poinformował, że o godz. 17:00 posiedzenie Komisji opuścili radny J. Grzywacz i radny R. Baranowski.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. mieszania odpadów.

- w sprawie odpowiedzi na skargę MM Group Sp. z o.o. w Bydgoszczy na uchwałę nr RGK.0007.7.2013  Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortowania i rozdrabiania węgla lub korzystania  z tych  urządzeń na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

-projekty uchwał w sprawie podatków.

Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy.

Komisja podjęła dyskusję na temat stawek podatków.

Radny M. Mikuła zaproponował pozostawienie stawek na takim poziomie jakie proponuje Wójt Gminy.
Takie samo stanowiska przedstawiła p. M. Kreja jako przedstawiciel Stowarzyszenia Przymierze dla Gminy.

Ad. 4 Wolne wnioski

Brak 


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

Protokołowała: wz. Przewodniczącego Komisji
        Budżetu i Finansów
M. Maison            
            Marek Mikuła


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (13 lutego 2014, 07:54:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765