Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 17 grudnia 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 15:45

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 17  grudnia              2013 r. od godz. 15:00 do godz. 15:45 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, radna Marlena Witkowska- Rypina, Redaktor Naczelna „ Białe Błota Info” pani Marzanna Kreja i pan Waldemar Baumgardt. 

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz.


Porządek posiedzenia:

1. Budżet na 2014 r.

Ad.1.Budżet na 2014 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła wnioski, które wpłynęły  do Wójta Gminy Białe Błota, po ostatnim spotkaniu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. tj.:
wniosek radnej Elżbiety Lewandowskiej dot. dokończenia chodnika przy ul. Łąkowej w Łochowie;
wniosek radnego Krzysztofa Kocikowskiego dot. wykonania chodnika przy ul. Przysieckiego;
wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Montaż pompy głębinowej na potrzeby boiska piłkarskiego w Białych Błotach;
 Zakup kosiarki niezbędnej do prawidłowego utrzymania boisk piłkarskich;
Wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach w związku z istnieniem zagrożenia zdrowia i życia uczniów;
Zabezpieczenie środków na przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
Wyposażenie placu zabaw na boisku Szkoły Podstawowej przy ul. Czerskiej 10;
Dofinansowanie remontu szkoły w Przyłękach;
Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Białe Błota;
Naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw przy ul. Betonowej w miejscowości Białe Błota;
Zabezpieczenie środków na zajęcia dodatkowe (j angielski oraz rytmikę) dla  Gminnego Przedszkola „Wróżka”;
Zakup trzech zestawów komputerowych z osprzętem dla potrzeb GOPS; 
55 tys. zł na budowę garażu na rowery, dary oraz sprzęt dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych (GOPS);
Projekt i pierwszy etap budowy schroniska dla bezdomnych(GOPS);
 Zabezpieczenie kwoty 200000 zł na dopłaty do cen wody i ścieków;
40000 zł na pismo samorządowe Głos Białych Błot (reaktywacja gazetki);
Budowa ul. Azalowej.
- wnioski radnego Jacka Grzywacza:
 dot. braku budowy ścieżki pieszo- rowerowej Łochowo-Łochowice;
brak pozycji: projekt oświetlenia ulic w Łochowicach;
brak pozycji: oświetlenia zatoczki autobusowej oraz ul. Wilczej;
brak oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach;
w punkcie dot. budowy ulicy Kanałowej i Spokojnej  nie ujęto ul. Spokojnej;
brak zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej;
nie ujęto boiska przy świetlicy, które trzeba odnowić powierzchniowo.

- Wnioski radnego Henryka Sykuta:
przeznaczenie modernizowanego budynku po szkole w Cielu na świetlice wiejską;
zamiana świetlic w Cielu
- Wniosek radnego Marka Mikuły dot. budowy nawierzchni ul. Bluszczowej oraz projekt i budowa ul. Myśliwskiej.

Radny Marek Mikuła zapytał, czy na 2015 r. są kwoty wynikające z terminów płatności, zawartych umów?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie ma takich umów.
Radny Marek Mikuła zapytał, czy powstały i czy są jakieś z lat ubiegłych nadwyżki w roku 2013?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dopiero będzie wiadomo, czy są jakieś wolne środki po sporządzeniu bilansu.
Przewodniczący RG zapytał, czy nie ma potrzeby przesunięcia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 na sesje na koniec roku.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że uważa iż budżet jest przygotowany na kolanie i propozycja Przewodniczącego rady Gminy jest jak najbardziej uzasadniona.
Zastępca Wójta odpowiedział, że nie widzi takiej potrzeby, gdyż na jutro zostaną przygotowane wszystkie poprawki.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 15:50:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770