Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 18 grudnia 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 18  grudnia              2013 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska.

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz.


Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesje.
2. Budżet na 2014 r.

Ad.1. Materiały na sesje.

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt uchwały przedstawila Sekretarz Gminy i poinformowała, iż przez przypadek uproszczono projekt uchwały i zostały wyeliminowane dzieci, które są mieszkańcami Gminy, a uczą się się poza jej obszarem. Celem autopoprawki było uwzględnienie dzieci chodzących do szkół w Gminie Białe Błota, a mieszkających poza jej terenem. Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu zgłosiła na posiedzeniu komisji wniosek o uzupełnienie projektu uchwały o dzieci i młodzieź trenującą w gminnych klubach sportowych.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwaly przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwaly przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwaly przedstawił Inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.


Projekt uchwaly przedstawił Inspektor Maciej Pastwa.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r.

Projekt uchwaly przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok.

Projekt uchwaly przedstawiła Skarbnik Gminy.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Projekt uchwaly przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.2. Budżet na 2014 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu na 2014 r. po uwzglednieniu poprawek zgłoszonych przez radnych.

Komisja podjęła dyskusję nt. Projektu uchwały.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 15:53:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790