Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 25 marca 2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 25  marca  2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, Pani Alicja Piskuła, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, radna Marlena Witkowska- Rypina i redaktor naczelna Bialeblotainfo Marzanna Kreja. 

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz i radny Marek Mikuła


Porządek posiedzenia:

1. Rozliczenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie za 2013 r. i szacunkowe koszty związane z odbiorem odpadów w 2014 r. na podstawie stycznia i lutego 2014 r.;
2. Podsumowanie wydatków na inwestycje w roku 2013;
3. Materiały na sesję;
4. Wolne wnioski.

Ad.3. Materiały na sesje.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015 iw sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych; Błotach za rok 2013 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014.

Projekty uchwał przedstawiła pani Alicja Piskuła w imieniu Kierownika GOPSu.

Radny Henryk Sykut poruszył sprawę Karty Dużej Rodziny.
Pani Alicja Piskuła powiedziała, że Ogólnopolska Karta zostanie wprowadzona w tym roku.
Radna Marlena Witkowska – Rypina dodała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej złożyła wniosek w 2012 r. ww. sprawie do Wójta Gminy, który odpowiedział, że nie ma potrzeby wprowadzenia takiej Karty.

Ad. 1 Rozliczenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie za 2013 r. i szacunkowe koszty związane z odbiorem odpadów w 2014 r. na podstawie stycznia i lutego 2014 r.

Informację na temat rozliczenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i rozdała wszystkim członkom Komisji informację o wydatkach związanych z nowym systemem gospodarowania. Dodała również, że mieszkańcy bardzo często zaniżają liczbę osób, które zamieszkują daną posesję, by płacić mniej za śmieci.

Członkowie Komisji podjęli dyskusję nt. pozbywania się popiołu.

Posiedzenie Komisji o godz. 15:30 opuścili radny Jacek Grzywacz i radny Robert Baranowski.

Ad.2. Podsumowanie wydatków na inwestycje w roku 2013.

Podsumowanie wydatków na inwestycje w roku 2013 przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski, który poinformował że większość inwestycji wykonano za 2013. Plan wynosił 16 772 803,00 zł, a wykonano 13 720 171, 93 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie rzeczowe to kształtuje się ono w następujący sposób:
-dotacja dla powiatu bydgoskiego – wykonano w 100%;
-projekt i budowa kanalizacji deszczowej ulic: Chmielnej, Cedrowej itd. - wykonano w  100 %. Tego co nie skończyli wykonawcy zostanie zrealizowane do 30.06 br.;
-ul Betonowa jest wydawana decyzja zridowska;
-zespół ulic: Ostróżki, Hodowlana, Hippiczna – prace zakończone;
-ulice : Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa, Alpejska – w zeszłym roku była płatność za nadzór inwestorski;
-projekt i budowa mostu na Dębinku – zadanie skończone;
-ul. Świerkowa i Łąkowa – w zeszłym roku była tylko płatność;
-ul. Zagajnikowa w Prądkach – zadanie znajduje się na środkach niewygasających. Była zerwana -umowa z projektantem, który w tym roku zapłacił odszkodowanie i aktualny termin realizacji zadania to maj 2014 r.;
-ul. Bocianowo i Biedronki – w zeszłym roku była tylko kwota do zapłaty;
-ul. Czekoladowa – znajduje się na środkach niewygasających, projekt został skończony i trzeba się rozliczyć z projektantem;
-ul. Kanałowa i Spokojna ma pozwolenie na budowę, aktualnie zostały otwarte oferty i trzeba tylko podpisać umowę;
-ul. Bluszczowa i Ułańska w Cielu – zadanie znajduje się na środkach niewygasających, gdyż oczekujemy na uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;
-ścieżka pieszo- rowerowa- oczekiwanie na zakończenie ostatniego etapu;
-ul. Dymna i Mostowa- w zeszłym roku dokończono tylko chodnik;
-droga do spopielarni zwłok – znajduje się na środkach niewygasających;
-sprzęt do równania dróg- tyle ile przewidziane do wydatkowania wydatkowano;
-internet szerokopasmowy- w zeszłym roku zapłacono 13250 zł kierownikowi projektu;
-szkoła w Cielu- wykonano projekt;
-termomodernizacja szkoły w Łochowie- zadanie zakończone;
-kanalizacja wokół ujęcia wody w Cielu- zadanie zrealizowane;
-kanalizacja sanitarna Łochowo- Łochowice- Lisi Ogon – roboty ruszają w 2014 r.;
-oświetlenie dróg i placów- wydatkowano w 2014 r. 140 000,00 zł;
-monitoring w Łochowie i Przyłękach- zadanie wykonano.

Ad.3. Materiały na sesję.
- w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radny Marek Mikuła zapytał w jakiej cenie mniej więcej schodzą działki w tym terenie?
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że  po 70 zł za metr.

- w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
Pani Marzanna Kreja zapytała czy już zapadł wyrok w sprawie oświetlenia?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały i autopoprawkę do projektu przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

- w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawkę w podstawie prawnej w związku z nowelizacją ustawy o funduszu sołeckim.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że w jej ocenie w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego rozwój poszczególnych miejscowości byłby bardziej zrównoważony. Powiedziała również, że chciałaby znać stanowisko ww. sprawie Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Henryk Sykut powiedział, że inicjatywa ww. sprawie powinna należeć do Wójta Gminy, który powinien się spotkać z sołtysami i porozmawiać na ww. temat.

- w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Pani Marzanna Kreja zapytała czy zostały wprowadzone nowe ulice?
Radny Henryk Sykut odpowiedział, że to są nowe ulice.

Ad.4. Wolne wnioski.

Radna Marlena Witkowska – Rypina w związku z projektem uchwały dot. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Białe Błota powiedziała, że Wójt Gminy powinien opracować stronę internetową Rady Gminy i poprosiła Przewodniczącego rady Gminy o zajęcie się tą sprawą.

Pani Marzanna Kreja powiedziała, że na stronie internetowej www.bialeblota.pl pojawiają się artykuły nie związane z ideą samorządności, gdyż pisze się np. o prywatnej pasji Sekretarza Gminy.
Radna Marlena Witkowska – Rypina dodała, że jest na stronie internetowej zakładka o przedsiębiorcach, a na czołówce reklamuje się kancelaria.
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że rozmawiała z Panią Notariusz i ta reklama została umieszczona wbrew jej woli. Ponadto ww. strona  nie ma Redaktora Naczelnego, a zgodnie z ustawą prawo prasowe jeżeli umieszcza się informację częściej niż raz na tydzień taki redaktor powinien być.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (11 lipca 2014, 09:35:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 918