Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23 kwietnia 2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23  kwietnia  2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, radna Marlena Witkowska- Rypina i redaktor naczelna Bialeblotainfo Marzanna Kreja. 

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz i radny Marek Mikuła

Na Komisji nieobecny był radny Robert Baranowski.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 r.;
2. Zapoznanie się z realizacją planu finansowego wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013;
3. Materiały na sesję;
4. Wolne wnioski.

Ad.3. Materiały na sesje.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radny Janusz Walczyński poinformował członków Komisji Budżetu i Finansów, iż komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Rolnictwa przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, która została zdjęta z porządku obrad na poprzedniej sesji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji ogłosił 10 min. przerwy.

- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i poinformowała, że uchwala porządkuje stan prawny, który jest realizowany.

- teksty jednolite.

Projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy i poinformowała, że podjęcie tych uchwał wynika z nowelizacji ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jednocześnie powiedziała, że uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu była już podjęta na poprzedniej sesji, ale zabrakło tam jednego paragrafu stąd konieczność podjęcia ponownie ww. uchwały.

- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Wójt Gminy przygotował opinię w sprawie rozpatrzenia ww. skargi i nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Otwarcie korespondencji przebiegło zgodnie z procedurami. Pracownik nie popełnił żadnego błędu. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną cała korespondencja wpływająca do Urzędu Gminy jest otwierana. Kierownik instytucji wskazuje jedynie pisma, których się nie otwiera tj. nie są otwierana pisma dotyczące informacji niejawnej, przetargi, tajemnica skarbowa. Wszystkie pisma kierowane imiennie na Panią Katarzynę Kirstein- Piotrowska, czy na Pana Henryka Sykuta są otwierane w kancelarii. Pismo radnej było kierowane na adres Urzędu Gminy, a jeżeli ktoś ma prywatną korespondencję to powinien ją kierować na adres prywatny.
Radny Marek Mikuła powiedział, że z własnej praktyki jak otrzymywał pocztę zewnątrz i była ona imienna, to bez otwarcia koperty dokonywał dekretacji.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w Urzędzie Gminy nie otwiera się jedynie korespondencji z klauzulą do rąk własnych. Ponadto zmieniła się instrukcja kancelaryjna, w myśl starej nie otwierało się żadnej korespondencji imiennej.
Radny Marek Mikuła poprosił o przedstawienie Komisji instrukcji wewnętrznej obowiązującej na terenie Urzędu Gminy Białe Błota.

Ad.2 Zapoznanie się z realizacją planu finansowego wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013.

Skarbnik Gminy poinformowała, że 19 grudnia 2013 r, została podjęta uchwała w zakresie środków niewygasających. Uchwała ta dotyczyła 6 inwestycji, gdzie termin realizacji był na 30 czerwca br. Te pieniądze są na wyodrębnionym rachunku, jeżeli nie zostaną wydatkowane do 30.06 to wrócą do budżetu gminy jako dochody.

Ad.3. Materiały na sesję. 

- cd. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota

Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała z jakiego przepisu prawa wynika taki stan rzeczy, że Rada Gminy, czy radny gminy jest objęty instrukcją kancelaryjną Wójta Gminy Białe Błota,
skoro nie podlega Wójtowi Gminy. Ponadto radny nie podlega nikomu. Dodała również, że list wpłynął do Urzędu Gminy w piątek, a radna go dostała we wtorek.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie otwiera się tylko korespondencji, którą wskazał kierownik jednostki.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała, czy radni zapoznali się z taką instrukcją kancelaryjną?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że myśli iż radni znają przepisy prawa.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała, czy Wójt Gminy przekazał do Biura Rady instrukcję kancelaryjną?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Wójt Gminy nie opracowywał instrukcji kancelaryjnej, jej treść wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.
Radna Marlena Witkowska Rypina dodała, że nie życzy sobie, aby jej korespondencja była otwierana i skieruje sprawę do prokuratury.

Ad.1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 r.

Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.3 Materiały na sesję.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Mariusz Stężewskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (11 lipca 2014, 09:53:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735