Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 28 maja 2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 28  maja  2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek i radny Andrzej Kieroński.

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Na Komisji nieobecny był radny Robert Baranowski.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z realizacją wypłat odszkodowań za działki gruntu przejętego pod drogi przez Gminę Białe Błota za lata 2008- 2014;
2. Materiały na sesję;
3. Wolne wnioski.

Ad.2. Materiały na sesje.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj brak tytułu, który powinien brzmieć:  „w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.”

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad 3. Wolne wnioski.

Komisja podjęła dyskusję nt. uciążliwego koguta w miejscowości Ciele i możliwości ewentualnego ograniczenia zwierząt hodowlanych w ścisłej zabudowie.

Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że wystąpiła ww. sprawie o opinię do rad sołeckich. Sołtysi mają czas na zajęcie stanowiska do 15 czerwca br. Poinformowała także, iż w gminie Szubin obowiązuje uchwała , która zabrania trzymania zwierząt gospodarczych w ścisłej zabudowie mieszkalnej.
Radny Henryk Sykut poinformował, że na sesji będzie wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Ad.1. Zapoznanie się z realizacją wypłat odszkodowań za działki gruntu przejętego pod drogi przez Gminę Białe Błota za lata 2008- 2014.

Informację nt odszkodowań przedstawiła Skarbnik Gminy i poinformowała, że w latach 2008 -2014 wysokość odszkodowań kształtowała się w następujący sposób:
-w 2008 r. od osób fizycznych- 1 163 964, 94 zł; od osób prawnych – 123 574,00 zł;
-w 2009 r. od osób fizycznych – 140 092,62 zł; od osób prawnych – brak;
-w 2010 r. od osób fizycznych -  506 562,02 zł; od osób prawnych – brak;
-w 2011 r. od osób fizycznych – 341 686,67 zł; od osób prawnych – brak;
-w 2012 r. od osób fizycznych – 2 391 205,33 zł; od osób prawnych – 676 423,00 zł;
-w 2013 r. od osób fizycznych 1 346 612,61 zł; od osób prawnych 592 462,20 zł;
-w 2014 r. do 24.04. br. od osób fizycznych 513 855,51 zł; od osób prawnych 1 000 286,75 zł.
Zaległości z tytułu odszkodowań kształtują się w następujący sposób:
- od osób fizycznych ok 100 000 zł;
- od osób prawnych 300 000 zł;
- od Lasów Państwowych ok 700 000 zł   
 
Ad.2. Materiały na sesję. 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zamiany nieruchomości.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo;

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.6.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

      Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2014 na działaln ość Wójta Gminy Białe Błota

     Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji poinformował również, iz na sesji do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Żłobka w Łochowie.

Ad.3 Wolne wnioski.

Radna Elżbieta Lewandowska poruszyła kwestię słabej informacji o zmianach lokali wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Część mieszkańców wsi Łochowo, która musiała pojechać zagłosować do Łochowic powiedziała, że nie będzie w ogóle głosować w wyborach.
Radny Jacek Grzywacz powiedział, że mieszkańcy Łochowic przez wiele lat jeździli do Łochowa i dodał że padła propozycja aby obwód głosowania obejmował tylko Łochowice, ale okazało się że w miejscowości jest za mało mieszkańców.

  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (11 lipca 2014, 10:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 690