Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23 czerwca 2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23 czerwca  2014 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak i redaktor naczelna Białe Błota Info Marzanna Kreja.

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Na Komisji nieobecny był radny Robert Baranowski i radna Elżbieta Lewandowska.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2013 r. sporządzonym przez Wójta Gminy Białe Błota;
2. Materiały na sesję;
3. Wolne wnioski.

Ad.1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2013 r. sporządzonym przez Wójta Gminy Białe Błota.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu.
Przewodniczący Komisji powiedział, że opinia RIO w sprawie wykonania budżetu jest pozytywna.
Radny Marek Mikuła dodał, że z kolei opinia RIO w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium jest negatywna.
Radny Janusz Walczyński jako członek Komisji Rewizyjnej, powiedział, że wstrzymał się przy głosowaniu wniosku gdyż miał w niektórych sprawach odmienne zdania.

Dysk. nt. absolutorium.

Radny Henryk Sykut powiedział, że nigdy Rada Gminy nie dostała informacji co się stało z oczyszczalnią ścieków.
Skarbnik Gminy poinformowała, że została ona przekazana aportem do ZWIUKu.
Radny Henryk Sykut zapytał jak to się stało, że została ona zamknięta.
Zastępca Wójta powiedział, że postara się przygotować dokumenty w tej sprawie na następną sesję.

Ad. 2  Materiały na sesję.

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał  o jaki sprzęt do OSP chodzi, bo jeżeli o GPS to jest przeciwny.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to system PSP.
Radny Marek Mikuła złożył wniosek o wycofanie tego punktu z budżetu gminy.- radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę

Radny Krzysztof Kocikowski poruszył kwestię remontu budynku w Zielonce i zapytał, czego ma dotyczyć remont w Przyłękach?
Skarbnik Gminy zobowiązała się przygotować odpowiedź na sesje.

Radny Zbigniew Moroz zapytał jak wygląda budżet na bieżące równanie dróg?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że aktualnie bardzo dużo środków finansowych przeznaczonych jest na gruzowanie dróg.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował, że zostały zgłoszone dwie propozycje nadania nazwy ulicy, jedna zaopiniowana pozytywnie, a druga negatywnie przez radę solecką. Opinia rady sołeckiej nie jest wiążąca.
Radny Janusz Walczyński poinformował, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska pozytywnie zaopiniowała nazwę  aleja Ofiar Hitleryzmu           

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.3 Wolne wnioski.

Redaktor Marzanna Kreja zwróciła się radnego Marka Mikułę, iż w marcu 2013 r. na sesji przekonywał radnych do zawieszenia wydawania gazety Głos Białych Błot. Dodała , że sąd na jej wniosek wyrejestrował już gazetę. Zapytała pana radnego, co za te pieniądze udało się wykonać , jakie inwestycje w miejscowości Zielonka?
Radny Marek Mikuła odpowiedział, że przypomni sobie i udzieli odpowiedzi na posiedzeniu Komisji.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (11 lipca 2014, 12:33:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729