Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 29 października 2014 r. od godz. 15:00 do godz. 16:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2014 r., o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Kierownik Referatu Gospodarki i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski. 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie uchwał n LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
2. Rozliczenie nakładów na równanie dróg w kadencji 2010-2014.

Ad. 1. Omówienie uchwał n LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak podała, że zmiany w budżecie gminy na 2014 rok dotyczą zwiększania dochodów i rozdysponowania środków na wydatki. Poinformowała, że dochody zostały zwiększone o 222 492zł. Są to dochody z tytułu wpływów wieczystego użytkowania nieruchomości, wpływów z dzierżawy oraz odsetek od należności, które są regulowane po terminie. Skarbnik gminy podała, że o 161 tys.zł zostają zwiększone planowane dochody z tyt. odzyskiwanego podatku VAT za lata poprzednie od wybudowanych kanalizacji deszczowych. W dziale dochody od osób prawnych, fizycznych, podatkowych i opłat o 5302 zł zostają zwiększone dochody z tytułu odsetek, przekazywanych z Urzędów Skarbowych. O 20 tys.zł zwiększył się plan wpływów z tytułu spadków, darowizn. Skarbnik gminy podała kwoty wydatków: 74 tys.zł przeznaczone zostało na zakup wiat przystankowych na linie 91 i 92; 38 tys.zł przeznaczone na nabycie gruntów, działek w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim oraz w Zielonce; 15 tys.zł  o tyle zwiększony został plan wydatków związanych z wyceną nieruchomości; 4 tys.zł to kwota przeznaczona na zakup oprogramowania do kosztorysowania robót melioracyjnych; o 169 tys.zł zwiększony został plan wydatków bieżących dla urzędu gminy. Skarbnik poinformowała także, że zmniejszone zostaną środki przeznaczone na dotacje dla przedszkoli prywatnych i publicznych, a środki w wysokości 40 tys.zł przeniesione zostaną z działu edukacji i opieki wychowawczej na bieżące wydatki w całym dziale oświaty. 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w wysokości dochodów i wydatków. Powiedziała też, że zmiany były dokonane na podstawie zarządzenia wójta z dnia 14 października, gdzie przyjęte były dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych, na kwotę 98345,43 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana w wykazie przedsięwzięć przy zadaniu projekt i budowa nawierzchni ulicy Żurawinowej i Liściastej dotyczy terminu realizacji zadania. Termin ten miał być podany od 2015 roku, jednak trzeba to zmienić, gdyż to na 2014 rok były zaplanowane wydatki związane z tym przedsięwzięciem. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o termin spłaty pożyczki w wysokości 850 tys.zł.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że spłata nastąpi po 3 latach od ostatniej transzy. Poinformowała, że pożyczka rozłożona jest na 7 lat, z możliwością umorzenia 30%. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w zeszłym roku na zebraniu wiejskim Rada Sołecka i mieszkańcy przeznaczyli środki sołeckie na inwestycje w Białych Błotach; projekt ulicy Czerskiej oraz monitoring w Białych Błotach. Zapytała, czy wiadomo coś w tej sprawie.
Zastępca Wójta Jan Jaworski powiedział, że monitoring jest montowany i że to kwestia kilku dni. Jeżeli chodzi o projekt ulicy Czerskiej, poinformował, że na pewno znajdzie się  w budżecie na 2015 rok, jednak na razie go nie ma, gdyż projektanci nie dotrzymują terminów. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
Kierownik Beata Kruszka przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Poinformowała, że wskaźnik wzrósł o 0,4 %, jak i maksymalne stawki Ministerstwa Finansów wzrosły do 0,4 %. Kierownik powiedziała, że Minister Finansów w październiku podaje najniższe stawki, które w tym roku nie ulegną zmianie. Kierownik Beata Kruszka podała propozycję która za cel ma podwyższenie stawek w gminie o ten sam współczynnik. Przykładowo kierownik podała, że rocznie dla posiadaczy samochodów ciężarowych byłby to wzrost 10 zł rocznie. 
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
Kierownik Beata Kruszka omówiła uchwałę, poinformowała, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalono stawkę 61,37 zł za kwintal żyta. 
Kierownik Andrzej Wiekierak omówił następujące uchwały:
-  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
-  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.58.2014);
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.59.2014);
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.51.2014);
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.57.2014);
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przesieckiego w miejscowości Przyłęcki, gmina Białe Błota;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.
- w sprawie przystąpienia i wyznaczenia Delegata do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „ Salutaris”.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy.

Ad. 2 . Rozliczenie nakładów na równanie dróg w kadencji 2010-2014.

Kierownik Mariusz Stężewski podsumował wydatki ostatniej kadencji dotyczące bieżącego utrzymania dróg. 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 13:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741