PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywnosci Zawodowej.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, główny specjalista Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik COEiS Marian Wiśniewski i księgowa COEiS Marzanna Dąbrowska.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu na 2015 r.

Ad. 1. Projekt budżetu na 2015 r.
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy na I kwartał 2015 r. , a następnie zapytał przedstawicieli Wójta Gminy, czy ze strony Urzędu Gminy będą wniesione jakieś poprawki do budżetu gminy na 2015.
Pan Jan Czekajewski powiedział, że Wójt Gminy zastanawia się nad wysokością kwoty dofinansowania do linii 91 i 92.
Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Gmina o przedstawienie projektu budżetu gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy  poinformowała, że wydatki budżetu są zaplanowane w 2015 r, bez deficytu, zadłużenie będzie się kształtować na poziomie 47,7 %, a planowy wskaźnik spłaty wyniesie 11,24%. W 2015 r. zaplanowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości ponad 6 mln złotych. Ponadto w przyszłym roku będzie trzeba zaciągnąć kredyt na spłatę zadłużenia, bo dopiero od 2016 r. planuje się nadwyżkę w budżecie.
Przewodniczący Komisji zapytał jakie inwestycje wykonane w 2014 r. będą spłacane w latach następnych?
Skarbnik Gminy wraz z Kierownikiem Mariuszem Stężewskim przedstawili inwestycje zaplanowane na 2015 r.:
-ul. Św. Rafała Kalinowskiego, Wierzbowa i Opalowa – całość inwestycji do zapłaty w 2015 r. i 2016 r.
-budowa kanalizacji Lisi Ogon, Łochowo, etap III – inwestycja musi być wykonana i zapłacona do czerwca 2015 r.. Zadanie było dofinansowane z UE w formie zaliczki w kwocie ponad 3 mln zł.
-ul. Duńska, Daleka, Cynowa i Cala- inwestycja zakończona, płatność w 2015 r. i w 2016 r.
-ul. Czajcza- otwarty przetarg, nie jest wybrany wykonawca. Kierownik zaproponował powtórzenie przetargu w styczniu 2015 r., gdyż najniższa oferta przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie gminy.
-ul. Bluszczowa- otwarty przetarg, analogicznie sytuacja jak w przypadku ulicy Czajczej. Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała ograniczenie zakresu robót w przypadku tej inwestycji.
-Budowa szkoły w Cielu – koszt inwestycji wyniesie ok 20 mln złotych. Budowa rozpocznie się po uzyskaniu środków z zewnątrz. Kierownik Stężewski dodał, że jest projekt i pozwolenie na budowę na szkołę w Cielu. Kierownik Marian Wiśniewski poinformował, że ok 400 dzieci uczęszczałoby do tej nowej szkoły.
-Budowa świetlicy w Cielu – otwarty przetarg. Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że jeżeli ma być wybudowana szkoła w Cielu, to po co budować jeszcze świetlicę.
-ul. Zabytkowa w Przyłękach- płatność za inwestycję w 2015 r.
-ul. Zagajnikowa w Prądkach- umowa podpisana z terminem realizacji do maja 2015 r.
-ul. Azalowa w Białych Błotach- radna Maria Wolsztyńska zaproponowała wycofanie inwestycji
-ul. Czekoladowa- inwestycja przewidziana do realizacji w 2016 r.
-ul. Kanałowa i Spokojna – inwestycja zrealizowana
--ul. Kapliczna w Białych Błotach wykonany jest projekt i jest złożony wniosek na pozwolenie na budowę.
ul. Żurawinowa  i Liściasta – planowane zakończenie inwestycji w sierpniu 2015 r.
ścieżka Łochowo-  Łochowice – płatność za inwestycję w 2015 r.
-ul. Ptasia i Strusia w Murowańcu – Komisja jednogłośnie wycofała inwestycję z budżetu gminy na 2015 r..
-Rozbudowa szkoły w Przyłękach- - Kierownik Stężęwski poinformowała, że na to zadanie jest  projekt i pozwolenie na budowę. Kierownik Marian Wiśniewski dodała, że to nie jest myślenie gospodarcze, aby rozbudowywać szkołę w Przyłękach kiedy się  myśli o budowie szkoły w Cielu i dodał, że szkoła w Przyłękach nie ma racji bytu. Ten budynek powinien w przyszłości służyć społeczeństwu ale jako przedszkole albo świetlica. Jeżeli ma być budowana szkoła w Cielu niewarto inwestować w Przyłęki. Dodał, że koszty dowożenia dzieci z Przyłęk będzie tańsze niż rozbudowa szkoły. Kierownik Stężewski dodał, że postawienie nawet kontenerów w Przyłękach wymaga przeprowadzenia całej procedury budowlanej.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2015 r. trzeba zapłacić 12,5 mln zł za inwestycję z 2014 r., a w 2016 r. 6,8 mln złotych. Na nowe inwestycje w 2015 r. 

Komisja podjęła dyskusję nt. dofinansowania do linii międzygminnych.

Radny Rafał Barsukiewicz  zapytał o wzrost wynagrodzeń o 3% w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ten procent wynika z regulaminu wynagrodzeń w całym sektorze finansów oraz z konieczności wypłat nagród jubileuszowych.

Wydatki szkól przedstawił Kierownik COEiS oraz główna księgowa Pani Marzena Dąbrowska. Kierownik Marian Wiśniewski poinformował członków komisji, iż w budżecie oświaty znajdują się również środki na utrzymanie boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy Białe Błota.
Pani Marzena Dąbrowska poinformowała, że w oświacie zostały zminimalizowanie koszty na remonty placówek. Obecnie budżet oświaty wynosi 28 mln złotych, a planowano 32 mln. Jedyna szkoła, która utrzymuje się z subwencji oświatowych to szkoła podstawowa w Białych Błotach. Na podstawowe potrzeby brakuje w oświacie ok 1 mln złotych.

Kierownik GOPS Beata Przyborska powiedziała, że budżet GOPSu jest o 1,5 % mniejszy w stosunku do roku 2014. W projekcie budżetu na 2015 r. np. nie ma zaplanowanych środków na schronisko dla osób bezdomnych. Ponadto sołectwo Białe Błota w swoim funduszu soleckim ujęło kwotę 15 000 zł na zakup samochodu  i tych środków nie ma w projekcie budżetu na 2015 r. Pani Kierownik dodała, że WTZ „ Dąb” wypracowuje swoje środki i można by było dołożyć to co przeznaczyło zebranie wiejskie na ten cel i zakupić używany samochód.

Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2015 r. kwoty 15 000 zł na samochód  dla pomocy społecznej.

Następnie komisja podjęła dyskusję nt. Karty Dużej Rodziny, funduszy sołeckich i przeanalizowała imprezy organizowane na terenie gminy Białe Błota w ciągu roku kalendarzowego.

Protokołowała:
Magdalena Maison

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:34:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600