PROTOKÓŁ z posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Białe Błota Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej

PROTOKÓŁ
z posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Białe Błota Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, główny specjalista Jan  Czekajewski, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu na 2015 r.

Ad. 1. Projekt budżetu na 2015 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie budżetu na 2015 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2015 r. dochody równają się wydatkom, a na wydatki składają się:
wydatki bieżące tj. kwota 57 542 805 zł
wydatki majątkowe tj. kwota 14 961 195 zł.
Pani Skarbnik dodała, że od 2014 r. każda gmina ma ustalony indywidualny składnik długu, a w 2015 r. zaplanowana jest spłata zadłużenia 11,24 % w stosunku do planowanych dochodów.
Najważniejszą zaplanowaną inwestycją jest budowa szkoły w Cielu. Ponadto część inwestycji zakończonych w 2014 r.  będą rozliczane w 2015 r. i w 2016 r. tj. w 2015 r. trzeba przeznaczyć kwotę 12 mln złotych, a w 2016 r. kwotę 6 mln złotych. Jeżeli chodzi o budowę szkoły w Cielu to inwestycja jest zapisana w WPF od 2015 r. Ogólny koszt całego zadania to ok. 19 mln złotych. W 2015 r. na ten cel jest przeznaczone 100 000 zł i jest to tylko rozpoczęcie inwestycji. Na budowę szkoły jest projekt i pozwolenie na budowę.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o rozbudowę szkoły w Przyłękach.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zdecydowano że należy skupić się na budowie szkoły w Cielu i zrezygnować tym samym z innych inwestycji.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał jak zostanie rozwiązany od września 2015 r. problem dzieci z Przyłęk.
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że zawsze istnieje możliwość dowiezienia dzieci do szkoły w Białych Błotach.

Komisja podjęła dyskusję nt. budowy szkoły w Cielu i rozbudowy szkoły w Przyłękach

Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę , że na inwestycję w 2015 r. pozostało ok 2,5 mln złotych.

W sprawie ewentualnych inwestycji na 2015 r. gł. specjalista Jan Czekajewski powiedział, że w sprawie ulicy Czajczej, Azalowej, budowy świetlicy w Cielu, budowy ul. Bluszczowej w Cielu najkorzystniejsze oferty z przetargów przekraczają środki, które zostały zabezpieczone w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy dodała w sprawie budowy szkoły w Cielu, że jeżeli będzie konkurs na pozyskanie środków zewnętrznych na to zadanie, to zazwyczaj taka inwestycja musi być zakończona w ciągu 2 lat.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że była za budową szkoły w Przyłękach, ale trzeba wybrać priorytet i szkoła w Cielu będzie przydatna dla większej ilości dzieci, a w Przyłękach zaspokoi potrzeby tylko mieszkańców Przyłęk.
W sprawie linii 91 i 92  Skarbnik Gminy  powiedziała, że dotacja została zaplanowana na poziomie 1 200 000,00 zł, a Miasto Bydgoszcz zaproponowało kwotę 1 700, 000,00 zł, Ponadto dodała, że może być tak, że dochody nie będą zrealizowane gdyż stawki podatku zostały utrzymane na tym samym poziomie, a ich wzrost nawet o 1 grosz dałby większe dochody.                                                                                             
Komisja przeanalizowała poszczególne inwestycje zaplanowane na 2015 r. lub do zapłaty w 2015 r. 

Radny Rafał Barsukiewicz w imieniu klubu Wiejska Inicjatywa Obywatelska zaproponował pozostawienie budżetu takiego jaki jest i na bieżąco wprowadzanie zmian na poszczególnych sesjach.

Protokołował
Magdalena Maison

Przewodniczący Komisji
 Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530