Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2015 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej 


W posiedzeniu udział wzięli radni według listy obecności oraz  Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński oraz Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.

Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1.  Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy w dniu 27.01.2015r. 
2.  Wolne wnioski

ad 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy w dniu 27.01.2015r. 
Przewodniczący Komisji rozpoczął spotkanie podając do rozpatrzenia uchwałę w sprawie powołania społecznej rady programowej GCK. O wyjaśnienie poprosił dyrektora Gminnego Centrum Kultury. 

Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński podziękował za zaproszenie i przeszedł do omawiania uchwały. Poinformował, że do rady programowej zostały zgłoszone trzy osoby. Pierwsza to pani Gabriela Żernicka, która współpracuje z GCK już od 6 lat. Kolejną osobą jest pani Justyna Białogłowy- współorganizatorka imprez na terenie Łochowa i Łochowic. Ostatnią osobą zgłoszoną do rady jest pan Artur Kolanek, który współorganizuje rozpoczęcie sezonu motocyklowego. 

Radna Maria Wolsztyńska podała do wiadomości, że w kwestii dyrektora GCK leży powołanie takiej właśnie rady oraz przedstawienie kandydatur do zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy. Radna podkreśliła, iż osoby które wskazał dyrektor, czerpią bezpośrednio dotacje z ośrodka kultury, a rada do której mają być powołane te osoby, ma za zadanie przynajmniej raz w roku przedstawić radzie gminy opinię o działalności ośrodka. Pani Wolsztyńska uważa, że do takiej rady powinno się powołać osoby, które są związane z kulturą choćby poprzez wykształcenie lub wykonywanie pracy zawodowej. Wyjaśniła, że wszystko po to, aby wzajemnie wymieniać swoje doświadczenia. 

Dyrektor GCK zauważył, że gdy w ośrodku kultury pracował pan Kieroński pani Wolsztyńska nigdy nie zgłaszała podobnych problemów, gdzie w minionej kadencji rady gminy pan Kieroński był członkiem dwóch komisji Rady Gminy oraz z drugiej strony był finansowo powiązany z GCK. Pan Zwoliński  powiedział, że nie widzi sensu powoływania innych osób do rady, niż tych których przedstawił. 

Radna Maria Wolsztyńska zapytała, kto wchodził w skład ostatniej kadencji rady GCK.

Dyrektor Zwoliński wyjaśnił, iż musiałby zapoznać się z dokumentami, gdyż nie pamięta. 

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, iż jest to niedopuszczalne. 

Przewodniczący Komisji zapytał radną Marię Wolsztyńską czy ma kandydata na to stanowisko, po czym radna odpowiedziała przecząco. 

Komisja zatwierdziła osoby zgłoszone przez dyrektora do rady programowej GCK. 

Przewodniczący poddał kolejną uchwałę do omówienia. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż uchwała dotyczy  miejscowości Lisi Ogon, działki mieszkańca gminy. Kierownik poinformował, że jest to bezsporna kwestia, gdyż z tej działki nie ma żadnego pożytku, z każdej strony otoczona jest nieruchomościami. Komisja odstąpiła nawet od przegłosowania tej uchwały. 

Kolejna uchwała podana przez Przewodniczącego brzmiała tak samo i również dotyczyła gospodarstwa mieszkańca gminy. Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, iż ta sprawa toczy się już kilkanaście lat, nastąpił drugi etap uregulowania pomiędzy gminą i pozostały tylko drobne elementy do zakończenia tej sprawy. 

Przewodniczący Bronisław Balcerowski zapytał czy to już wszystkie uregulowania pomiędzy gminą a mieszkańcem gminy. 

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że jedną rzeczą która jeszcze zostanie, jest kwestia początku drogi, o której wspominał wcześniej pan Przewodniczący. Chodzi o drogę między Sicienkiem, a Białymi Błotami, która stanowi dojazd do dwóch nieruchomości. Dalszą część działki w stronę Sicienka gmina zamierza zbyć. 

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon. O wyjaśnienie tej uchwały również został poproszony kierownik Andrzej Wiekierak. 

Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że zmiana tego planu sprowadza się do zmniejszenia możliwości zabudowy w pobliżu przebiegających linii energetycznych. W poprzednim projekcie uchwał radni zapoznali się z wiadomością o 18 metrach tej linii. W obecnym planie, wyjaśnia pan Wiekierak, jest 40 metrów. Moc może dojść do 400 kV, dlatego założono większą strefę buforową, przez co możliwość zabudowy na tych działkach jest znikoma. Z planów Enea jednak nie wynika wola zwiększenia napięcia. Linia miałaby przebiegać z okolicy Drzewiec, skręcać w stronę Nakła i lasami wyjść pomiędzy Łochowicami. Linia musi przejść na terenie gminy Sicienko przez rezerwat. 

Następna uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele. 

Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż jest to droga prywatna i jest zgoda współwłaścicieli na nadanie nazwy tej ulicy. 

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnej uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji stałych rady gminy Białe Błota. 

Kolejna uchwała, którą przedstawił przewodniczący to uchwała zmieniająca uchwałę, w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota. W tej uchwale zabrakło słowa „sportu”, gdzie poprawna nazwa powinna brzmieć: |Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.  
Pani dyrektor Danuta Ferenstain złożyła wniosek do komisji w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy kwoty 40 000 zł na remont instalacji elektrycznej w szkole podstawowej. 

Radna Maria Wolsztyńska dodała, że na ostatniej komisji omawiane były potrzeby tejże szkoły. 

Wniosek został przegłosowany, wydano pozytywna opinię .

Następna uchwała dotyczyła uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii. 

Pan Wójt wyjaśnił, iż tym w gminie zajmuje się pan Jacek Rakoczy. 

Przewodniczący przedstawił kolejną uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015-2024. Przewodniczący podał, że w temacie budżetu odbyło się pięc posiedzeń. O głos przewodniczący poprosił panią Skarbnik. 

Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak powiedziała, że analizując opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej były tam zawarte wskazania w sprawie projektu budżetu. Nie było natomiast załącznika dotyczącego zadania unijnego ciągu komunikacyjnego w Zielonce. Wskazano też, że ze  sprzedaży majątku mamy zaplanowaną kwotę 1mln złotych, gdzie porównując do  trzech ostatnich kwartałów 2014 roku, wykazana kwota była niska i RIO ma obawy czy ten milion w tym roku zostanie zrealizowany. Pani Skarbnik poinformowała, że w otrzymanych materiałach radni otrzymali ostateczną wersję projektu budżetu. Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki, które mają zostać wprowadzone tj. : 
 poprawienia zapisu, gdzie widnieje kwota przeznaczona na zakup laptopów, a powinno być na zakup oprogramowania dla funkcjonowania Rady Gminy
zmiana dotycząca kwoty 40 tysięcy przeznaczonej na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach. 

Radny Krzysztof Kocikowski zauważył, że w autopoprawkach nie ma mowy o kwestii szkoły w Przyłękach. 

Przedstawiciel szkoły w Przyłękach Piotr Augustyn przedstawił stanowisko mieszkańców co do rozbudowy szkoły. Powiedział, że mieszkańcy mają tę świadomość, iż w najbliższym czasie nie będzie większych postępów, ale mają nadzieję na pozytywne rozpatrzenie sprawy powiększenia bazy lokalowej szkoły. Koszt dzierżawy kontenerów wynosi ok. 1000 euro netto miesięcznie, gdzie dotychczasowe środki przeznaczane na dzierżawę wynoszą 3700zł. Pan Augustyn powiedział, że dyrektor Szkoły Podstawowej Alicja Włodarczak złożyła wniosek o dofinansowanie 30000 złotych.  Ta kwota pozwala na realizację zadania w całym zakresie bez transportowania dzieci do innych szkół, bez wydzierżawiania lokali . Pan Augustyn poinformował, że kwota przewozu dzieci będzie dwukrotnie wyższa niż ta o którą złożono wniosek i jest to najtańsze rozwiązanie, które zapewni szkole podstawowe potrzeby. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła , że pani dyrektor zgłosiła kwotę 35 200 złotych, a jest to za przygotowanie terenu i montaż (20.000) oraz koszty wynajmy (30.000), co razem daje nam 50.000, minus wypowiedzenie dotychczasowego pomieszczenia w Klubie Fitness 14.800 wynosi 35.200zł jest to kwota brakująca szkole. Pani Skarbnik zapytała co z podłączeniem kanalizacji?

Radny Krzysztof Kocikowski odpowiedział , że nie ma potrzeby podłączania do kanalizacji zewnętrznej, bo szkoła jest wyposażona w kanalizację przy budynku szkoły. Zostaje tylko kwestia podłączenia prądu. Radny oświadczył, iż dyrektor szkoły dysponując budżetem, który posiada jest w stanie pokryć koszty utrzymania tych pomieszczeń. 

Pan Piotr Augustyn powiedział, że jeżeli kwota zostałaby przyznana szkole, to rodzice uczniów są w stanie sami poszukać inwestorów, którzy zajęliby się omawianym zadaniem. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy znana jest lokalizacja kontenerów, które miałyby stanąć na terenie szkoły.

Pan Piotr Augustyn odpowiedział, że okres dopracowywania urbanistycznego jest bardzo długi. Pomysł na ustawienie kontenerów jest taki, aby ustawić je w miejscu orlika. 

Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dzieci, które korzystają z klubu Fitness. Dzieci przechodzą z jednego budynku do drugiego ruchliwą ulicą bez chodnika. Klub nie  jest to obiekt, który w całości może być wykorzystywany przez dzieci. Obiekt, który jest wynajmowany nie jest przystosowany do zajęć wychowanie fizycznego tak jak powinien. 

Pan Wójt stwierdził, iż jest to problem od którego nie uciekniemy i trzeba go rozwiązać, ale w jaki sposób na razie nie można tego określić. Wójt zaproponował, że zamiast płacić za wynajem lepiej zakupić kontenery, przynajmniej na jakiś czas. 

Radna Maria Wolsztyńska kazała zwrócić komisji uwagę na to, że przez czas przygotowania i realizacji tego przedsięwzięcia dzieci nie będą mogły mieć zajęć wychowywania fizycznego.

Pan Piotr Augustyn poinformował, że pani dyrektor rozmawiała z nauczycielem wychowania fizycznego, który powiedział że jest w stanie wykonać program lekcyjny częściowo na dworzu, a częściowo w salach lekcyjnych. 

Radny Rafał Barsukiewicz zapytał o koszt utrzymania wszystkich szkół na terenie naszej gminy oraz ile kosztuje utrzymanie jednego ucznia.

Skarbnik Gminy podała kwoty w poszczególnych szkołach:
Szkoła Podstawowa w Białych Błotach – 612 złotych przy 1004 uczniów;
Zespół Szkół w Łochowie – 620 złotych i 728 uczniów;
Gimnazjum w Białych Błotach – 854 złotych przy 425 uczniach;
Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 829 złotych na 150 uczniów. 
Subwencja na jednego ucznia wynosi 628złotych. 

Radny Rafał Barsukiewicz wyraził swoją opinię w tej kwestii. Jego zdaniem w Przyłękach istnieje budynek świetlicowy z kilkoma salami, ewentualnie przeznaczony do klas 0-3, a nie jest to szkoła. Radny powiedział, że jego zdaniem ten obiekt powinien być już dawno zlikwidowany, gdyż na tak małą miejscowość nie powinno być szkoły. Rada Gminy ma działać na rzecz całej gminy, a nie poszczególnych sołectw. 

Przewodniczący Bronisław Balcerowski wyjaśnił, że jeżeli kiedykolwiek powstanie szkoła w Cielu, to Przyłęki zmienią swoją funkcję. Może być tak, że w Przyłękach pozostaną klasy 0-3, a reszta będzie przeniesiona do Ciela. Jest to rozwiązanie doraźne, aby poprawić dotychczasowe warunki uczniów. Przewodniczący stwierdził, że jest to jedno z rozwiązań, które może być korzystne dla budżety gminy. 

Ad 2. Budżet Gminy na 2015 r. 


Pan Marek Mikuła poprosił, by w projekcie odwodnienia ulicy w Cielu zawrzeć słowo „etap I” oraz „rozpoczęcie budowy”, aby nie przepadła alternatywa zrzutu zbiornika. Radny wyjaśnia, że w uzasadnieniu planowane jest wykonanie projektu odwodnienia ulicy Bluszczowej  na odcinku od  Kościelnej do Ułańskiej, a chciałby prosić o wykreślenie tego zapisu, gdyż odwodnienia wymaga cała ulica oraz część ulicy Ułańskiej. Radny zaznaczył też, że ma to ścisły związek z budową szkoły w Cielu, gdyż to zadanie można by było połączyć z odwodnieniem przyszłej szkoły. 

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał skąd pewność, że będzie można połączyć ulicę i teren szkoły na odwodnienie?

Pan Marek Mikuła wyjaśnił, że jeżeli będzie projekt i nastąpi rozpoczęcie budowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad się nie wycofa. 

Przewodniczący Komisji podał dwa wnioski pani Marii Wolsztyńskiej do omówienia. Jeden dotyczący prośby mieszkańców ulicy Czerskiej o zabezpieczenie środków na budowę ul. Czerskiej od skrzyżowania z ulicą Centralną do numeru 111 oraz wpisanie tego zadania do budżetu gminy na rok 2015 oraz drugi wniosek o uwzględnienie w budżecie gminy projektu i budowy punktów świetlnych na ul. Szubińskiej 132, 132a oraz Czerskiej 27. 

Radna Maria Wolsztyńska uzasadniła, iż wnioski są podpisane przez nią, ale wnioskodawcami tych projektów są mieszkańcy Białych Błot. Wyjaśniła także, że w drugiej petycji nie chodzi o dopisanie kwoty do budżetu, tylko mieszkańcy wskazują punkty, gdzie potrzebne są lampy i aby Komisja Gospodarki miała tą świadomość. Radna powiedziała, że w zeszłym roku składała podobny wniosek do byłej pani Wójt i nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Podała też, że kosztorys tej inwestycji wynosi 700 000 złotych i zapytała czy mieszkańcy mają jakąś szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy. 

Zastępca Wójta Jan Czekajewski poinformował, że to nie pierwsza propozycja, bo w poprzedniej kadencji wpłynęła już ta oferta. Zostało to sprawdzone i próbowano podzielić to piętro na potrzeby urzędu. Zastępca zauważył, iż istnieje poważny problem, gdyż w pomieszczeniach w środku piętra nie byłoby żadnego doświetlenia zewnętrznego. Pan Czekajewski zaproponował, aby przedstawili rysunki oraz podział funkcjonalny. Poinformował też, że podobna oferta wpłynęła od pana Józefa Korzeba, w której są już konkretne wskazania. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz stwierdził, że radni nie wiedzą nawet ile płacone jest dotychczas za wynajem pomieszczeń dla urzędu.

Pani Skarbnik poinformowała, że za obiekt przy ulicy Guliwera 4a, gmina płaci 2.600.000 zł, a za budynek przy ul. Szubińskiej 57 gmina płaci 4.350.000 plus opłata za parking 380 złotych. 

Przewodniczący Komisji powrócił do wniosku pani Wolsztyńskiej, która poinformowała, że po rozmowie z panią skarbnik, nie ma możliwości na przyszły rok rozpocząć tej inwestycji. Prosi jednak o wpisanie tego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok na kwotę 700 000 złotych. Wniosku jednak nie dopisano. 


Przewodniczący Bronisław Balcerowski podziękował wszystkim za omówienie wszystkich spraw i zakończył komisję. 
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:19:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468