Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2015 r., o godz. 14:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Magdalena Maison, Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Piskuła, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Maciej Pastwa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz  Pan Zenon Paplaczyk.

Porządek posiedzenia:
1. Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski

Ad.1. Wolne wnioski.
Na Komisję przybył Pan Zenon Paplaczyk, który jako Prezes Stowarzyszenia wystąpił poraz kolejny z pismem w sprawie przekazania nieodpłatnie  lub w formie wieczystego użytkowania stowarzyszeniu ogródków działkowych.
Komisja jednogłośnie poparła ww. wniosek.

Ad.2. Materiały na sesję.
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w uchwale  trzeba wprowadzić zmiany, gdyż organ nadzoru zakwestionował niektóre zapisy uchwały jako wykraczające poza kompetencje gminy.
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Maison, która poinformowała, iż 30.06 br. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników. Musi zostać wybrany zespół, który zaopiniuje  kandydatury pod względem formalnym.
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2014 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
Projekt uchwały przedstawiła zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  za 2014 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w projekcie uchwały nie ma zapisu dlaczego zatwierdza się sprawozdanie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że konieczność zatwierdzenia sprawozdania wynika wprost z ustawy o finansach i w podstawie prawnej jest to zapisane. Ww. ustawa nie mówi nic o możliwości zatwierdzeniu sprawozdania.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jak zostały rozliczone inwestycje, które zostały zrealizowane bez zgody Rady Gminy?
Skarbnik Gminy powiedziała, że zobowiązania dot. Murowańca zostały już zaciągnięte i zadania te kontrolowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że RIO zwróciło uwagę, iż Komisja Rewizyjna nie przeanalizowała wykonania budżetu tylko same sprawozdanie.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedziała, że RIO uznało, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia podstawowe wymogi dot. absolutorium. Uzasadnienie mogło być bogatsze, ale skład Komisji jest całkowicie nowy i to było jej pierwsze sprawozdanie.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego w uchwale dot. absolutorium wpisuje się Pana Macieja Kulpę, a nie Panią Katarzynę Kirstein -Piotrowską.
Skarbnik Gminy wyjaśniła radnej, iż jest ciągłość władzy i Pani Piotrowska nie jest już wójtem.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.1. Wolne wnioski.

Komisja podjęła dyskusję nt. dowożenia dzieci do szkół.
Zastępca Wójta poinformował, że do przetargu przystąpiły dwie firmy i są bardzo duże rozbieżności pomiędzy tymi dwoma ofertami.
Wójt Gminy dodał, że Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu nie byłby w stanie w takiej kwocie jak przedstawił PKS dowozić dzieci do szkół.
Skarbnik Gminy poinformowała, że do Wójta wpłynął wniosek sołtysa z Łochowa w sprawie zwiększenia środków dla sołectwa i dodała, że nie widzi możliwości zwiększenia tych środków w przyszłym roku.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521