Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 sierpnia 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 sierpnia 2015 r., o godz. 14:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  radny Piotr Mądrzyński, Wójt Gminy Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Wiekierak.

Porządek posiedzenia:
1.Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i poinformowała, ze zostanie wprowadzona na sesji autopoprawka do projektu uchwały tj. zamiast na rok 2016 powinno być na lata 2015-2016.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Rafała Barsukiewicz zapytał  się o darowiznę, która jest ujęta w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to dieta jednego z radnych.
Komisja podjęła dyskusje nt. konieczności zakupu kosiarki na rzecz Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Kierownik wystąpił z wnioskiem o zakup kosiarki, gdyż kosiarka w Łochowie jest popsuta , a jej koszt naprawy jest wysoki.
Wójt Gminy w sprawie zakupu budynku na potrzeby Urzędu Gminy powiedział, że nadal uważa, że jest to dobra inwestycja. Zapytał radnych, czy w ogóle uważają że ten kierunek działania  jest dobry i dodał, że w końcu będzie trzeba zainwestować w ten budynek przy Szubińskiej 7.
Przewodniczący Komisji odpowiedział Wójtowi Gminy, że aby radni mieli argumenty muszą zobaczyć operat szacunkowy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że po uchwale ujętej w porządku obrad na najbliższą sesję musi być jeszcze jedna uchwała dot. zakupu budynku i potem dopiero przetarg.
Przewodniczący Komisji zapytała jak się ma ten kredyt do budowy szkoły w Cielu?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w przyszłym roku na wydatki inwestycyjne będzie 7 200 000,00 zł.  W 2016 r. należy zapewnić środki na spłatę kredytu i nie można wziąć kredytu na kredyt.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że ww. wskaźniki wskazują, że nie wybudujemy szkoły w Cielu.
Skarbnik Gminy powiedziała, że w WPF jest zapisane, że szkolę w Cielu budujemy gdy będą zabezpieczone środki unijne.
Kierownik Andrzej Wiekierak zapytał, czy przygotować operat szacunkowy budynku przy ul. Betonowej.
Przewodniczący Komisji powiedział, że operat musi być, a na tę chwilę wykreślamy zapis dot. zakupu budynku na potrzeby Urzędu Gminy.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zamiany nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym.
Stanowisko przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. 
Kierownik poinformował, że na sesji do porządku obrad będzie chciał zgłosić dwa projekty uchwały dotyczące nadania nazwy ulicy.

Ad.2 Wolne wnioski.
Radny Czesław Jabłoński zapytał kto jest odpowiedzialny za sprzątanie słupów ogłoszeniowych.
Radny Rafał Baraszkiewicz powiedział, że informację na słupach wywieszają sołtysi.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 sierpnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:28:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541