Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 września 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 września 2015 r., o godz. 14:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Przewodniczący RG Jacek Grzywacz, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik COEiS Marian Wiśniewski, inspektor Aneta Malcer, inspektor Magdalena Maison, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
Porządek posiedzenia:

1.Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski

Ad.1. Materiały na sesję.
- projekty uchwal dotyczące ławników.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Maison
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że zmiana w uchwale dotyczy wykreślenia zapisu o konieczności powołania Komisji.
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Marian Wiśniewski.

Ad.2. Wolne wnioski.
Zastępca Wójta poruszył sprawę  dot. RZI.
Kierownik Anna Zdunek przedstawiła sprawę umowy z firmą Corimp na odbiór odpadów i poinformowała, że przed ogłoszeniem przetargu na odbiór śmieci była wybrana firma, która oszacowała stawkę i przy przygotowywaniu umowy do przetargu Urząd Gminy oparł się na tych wyliczeniach . Firma Corimp z terenu gminy Białe Błota od lipca odbiera śmieci.  Faktury były wystawiana w oparciu o liczbę osób, a firma chciała żeby rozliczać się w formie ryczałtu, gdyż twierdzili że odbierają więcej śmieci niż przewidywały to szacunki. Ww. temat wrócił na początku kadencji kiedy Pani mecenas ponownie przeanalizowała umowę i stanęła na stanowisku, że trzeba rozliczyć się z firmą na koniec umowy, gdyż były sprzeczne zapisy w umowie. Ponadto firma Corimp miała uwagi co do wywozu odpadów zielonych, których się okazało że jest więcej niż szacowano. Urząd uznał, że tę sprawę rozstrzygnie sąd, gdyż firma mogła założyć że tych odpadów może być więcej niż przewidywały szacunki.

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele .

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2016, 11:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380