Protokół 27.04.2005

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2005 roku od godz. 16:00 do 19:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak, Pan Tadeusz Grzeszczak-mieszkaniec Trzcińca.

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Realizacja budżetu gminy za 2004 rok,

2.        Realizacja zamówień publicznych w roku 2004 oraz przewidywany zakres w roku 2005.

3.        Omówienie materiałów na sesję.

4.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Skarbnik Gminy przedstawiła realizację budżetu gminy za 2004 rok.

Radny Zenon Paplaczyk pyta dlaczego przekazano mniejszą kwotę na remont ośrodka zdrowia w Białych Błotach,

Skarbnik Gminy odpowiada, że kwota nie wykorzystana musi być zaksięgowana w wolnych środkach a wniosek o remont został zbyt późno zgłoszony do realizacji aby można był wydać te pieniądze przed 31 grudnia ubiegłego roku.

Radny Zenon Paplaczyk pyta dlaczego zaległości z podatków i opłat lokalnych są tak duże.

Skarbnik Gminy odpowiada, że należności są ściągane przez sądy i komorników ale egzekucje wymagają czasu.

Radny Jacek Stojke pyta jak jest wysoka, w procentach, ściągalność należności.

Skarbnik Gminy odpowiada, że jest to 6%.

Przewodniczący Komisji pyta czego dotyczyły umowy o dzieło zawarte przez urząd gminy opłacane z działu administrcja.

Skarbnik Gminy odpowiada, że umowy te dotyczyły zatrudnienia przez pewien czas pracownika do pomocy w USC, projektanta oraz pracownika gospodarczego w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji pyta kto ponosi koszty egzekucji komorniczych.

Skarbnik Gminy odpowiada, że koszty dotyczą nieskutecznych egzekucji, których koszty pokrywa gmina.

Skarbnik Gminy odczytała pozytywną opinię RIO na temat realizacji budżetu gminy Białe Błota za 2004 rok oraz omówiła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Pani Wójt zwraca uwagę, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zawiera uwagi, które powinny być zaproponowane przez członków tej Komisji przy tworzeniu budżetu a wysuwanie ich po realizacji budżetu jest niestosowne.

 

Ad. 2

Zastępca Wójta przedstawił informację na temat przetargów dotyczących inwestycji ogłoszonych przez Urząd Gminy.

Radny Bronisław Balcerowski zwraca uwagę, że bardziej oszczędne byłoby opracowywanie bardziej kompleksowych projektów np. dotyczących oświetlenia, tak żeby przygotować w ramach jednej opłaty możliwie najwięcej projektów punktów oświetleniowych.

Radna Ewa Kiełczyńska uważa, że należy skupić się nad oświetleniem głównych ulic, ale tak aby były one oświetlone w całości a nie budować pojedyncze lampy w różnych miejscach.

Radny Zenon Paplaczyk pyta na kiedy jest zaplanowana zmiana nośnika energetycznego w budynkach gminnych na tereni miejscowości Białe Błota.

Skarbnik Gminy odpowiada, że jest gotowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, który uwzględnia koszty adaptacji ogrzewania gminnych budynków gazem. 

Radna Wanda Górna pyta na utrzymanie jakich cmentarzy będą przeznaczone środki przewidziane w przetargu.

Skarbnik Gminy stwierdza, że środki te dotyczą ogrodzenia cmentarza komunalnego oraz porządkowania mogił wojennych.

Skarbnik Gminy omówiła realizację zamówień publicznych w 2004 roku.

Przewodniczący Komisji pyta w jakim terminie gmina otrzyma operat wodnoprawny.

Zastępca Wójt stwierdza, że nie wie, ale otrzymał zapewnienie, że Gmina otrzyma pozwolenie wodnoprawne, choć nie wiadomo na jak długo.

Przewodniczący Komisji stwierdza, że należy się spodziewać bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków, ponieważ prędzej czy później muszą być one zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

 

Przewodniczący Komisji pyta w imieniu Pana Grzeszczaka czy gmina utrzymuje drogę powiatową Trzciniec Ciele, ponieważ są tam znaczne ubytki zwłaszcza na zakrętach.

Zastępca Wójt stwierdza, że gmina dotuje utrzymanie tej drogi powiatowej a ubytki będą na bieżąco uzupełniane.

Radny Henryk Sykut zgłasza krytyczny stan ulicy Osiedlowej w Cielu i prosi o szybką interwencję w tej sprawie.

 

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy.

Radny Bronisław Balcerowski zwraca uwagę, że zmiana sytuacji prawnej ośrodków kultury nie powinna mieć wpływu na tryb wydawania Głosu Białych Błot.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz zaciągnięcia pożyczek.

Komisja nie zgłaszała uwag do pozostałych  projektów uchwał na XXVII sesję.

 

Ad. 4

Pracownik Biura Rady Gminy poinformował, że projekty statutów sołeckich będą przekazane sołtysom jeszcze w tym tygodniu.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (12 maja 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 lipca 2005, 12:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1402