Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 stycznia 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka i Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski i Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Na Komisji nieobecny był radny Sebastian Orlik

Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z materiałami na sesję.
2. Budowa kanalizacji Łochowo-Łochowice-Lisi Ogon – II etap.
3. Sprawy bieżące.

Ad.1 Zapoznanie się z materiałami na sesję.
 
 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że kredyt jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Radna Gabriela Żernicka zapytała kiedy będzie zaciągnięty kolejny kredyt na spłatę kredytów i pożyczek.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kolejny kredyt zostanie zaciągnięty prawdopodobnie w 2017 roku.

Komisja podjęła dyskusję na temat kontroli podatków.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ww. uchwała jest kontynuacja uchwały budżetowej i WPF

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .
 
- sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitarnego.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i poinformowała, że Prezydent Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem o utworzenie takiego związku. Na tę chwilę jest to wstępne stanowisko dotyczące współpracy. Dopiero po podjęciu ww. uchwały zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, a następnie zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do związku.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że ta uchwała do niczego gminy nie zobowiązuje, a jedynie nobilituje Prezydenta Bydgoszczy do podjęcia działań w zakresie związku
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła że zmiana polega na dodaniu w Statucie nazwy: „ u Misia”.
 
- w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że przedszkole musi ustalić kryteria naboru. W pierwszej kolejności do przedszkola dostana się dzieci, które kontynuują naukę, w II etapie dzieci z terenu gminy Białe Błota, a w II etapie dzieci z rodzin wielodzietnych, objętych niepełnosprawnością w rodzinie oraz dzieci rodziców samotnie wychowujący dziecko.
Sekretarz Gminy zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj. dopisanie w kryterium nr 3 zwrotu : „ na terenie gminy Białe Błota”.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że zmiana w uchwale polega na dopisanie zwrotu kosztów za bilet miesięczny linii 91 i 92.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok i w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 r.
Projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski zgłosił błędy literowe w projekcie uchwały.
Komisja podjęła dyskusje na temat ilości spotkań Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Radny Rafał Barsukiewicz zapytał, czy to prawda, że w Białych Błotach ma być stacja Bydgoskich Rowerów Metropolitarnych?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że została złożona propozycja w ramach ZIT, aby otworzyć dwa przystanki w Białych Błotach i w Lisim Ogonie.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
Przewodniczący RG powiedział, ze wycofa projekt uchwały z porządku obrad.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że na sesji Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu będzie wnioskować o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w GOPS.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej i w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska stosunkiem głosów 3 przeciw , 2 glosy za opowiedziała się przeciw uchwale sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.


- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.2. Budowa kanalizacji Łochowo-Łochowice-Lisi Ogon – II etap.

Informacje na temat kanalizacji przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zbigniew Moroz odczytał pismo, które wpłynęło od mieszkańców bloku z ulicy Betonowej.
Komisja przegłosowała wniosek o przygotowanie informacji na temat czynszu i opłat , które ponoszą mieszkańcy przy ulicy Betonowej.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 15:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416