Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 lutego 2016 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 29 lutego 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka i Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz  inspektor Karolina Gaca.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Na Komisji nieobecny był radny Czesław Jabłoński

Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z materiałami na sesję.
2. Zapoznanie się z obliczeniem wielkości środków finansowych dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego .

Ad.1 Zapoznanie się z materiałami na sesję.
 
- w sprawie przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Karolina Gaca,
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę palenia w piecu śmieciami na rogu ulic Centralnej i Czystej.
Inspektor Karolina Gaca powiedziała, że pracownicy referatu jeżdżą na interwencje i dodała, że takie sprawy należy zgłaszać na Policję

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitarnego.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka i poinformowała, że będą przygotowane ankiety. O wynikach konsultacji wszyscy radni zostaną poinformowani. Dodała, że dobrze by było gdyby ok 4 tyś mieszańcowy wypowiedziało się na temat związku metropolitarnego.

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Projekt uchwały przedstawił po Kierownika COEiS Patrycjusz Migawa

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Największe wątpliwości członków Komisji budził zapis dotyczący budowy ulic w Kruszynie Krajeńskim.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że zastanawia się dlaczego to zadanie nie było wpisane do WPF, skoro już w listopadzie wiadomo było o schetynówce.
Komisja podjęła dyskusje na temat dotacji do linii 91 i nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.
Radny Krzysztof Kocikowski poruszył sprawę budynku w Przyłękach.
Radny Rafal Barsukiewicz powiedział, że nigdy nie powiedział, że trzeba likwidować szkołę w Przyłękach. Stoi na stanowisku, żeby budować szkołę w Cielu, a w Przyłękach pozostawić klasy 1-3 lub zrobić przedszkole.

Ad.3. Zapoznanie się z obliczeniem wielkości środków finansowych dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego .

Informacje na temat funduszu sołeckiego przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski poprosił o przygotowanie informacji na ww. temat na piśmie.

Ad.1. Zapoznanie się z materiałami na sesję .
 
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (KGP 0006.9.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (KGP 0006.10.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 lutego 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367