Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Pan Łukasz Kopczyński, Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese i Dyrektor GCK Łukasz Narolski.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Na Komisji nieobecny był radny Czesław Jabłoński.

Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z wynikami rozliczenia dofinansowania ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Łochowie.
2. Zapoznanie się z propozycjami finansowania rozwiązań poprawy funkcjonowania obsługi w budynku Urzędu Gminy.
3. Materiały na sesję.
4. Sprawy bieżące.

Ad.1. Zapoznanie się z wynikami rozliczenia dofinansowania ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Łochowie.

Sekretarz Gminy poinformowała, że do 30.06 br należy przedstawić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji inwestycji. Dodała, że na tę chwilę trwają pracę związane z przyłączeniem do kanalizacji sklepu Biedronka i Mila w Łochowie.

Ad.2. Zapoznanie się z propozycjami finansowania rozwiązań poprawy funkcjonowania obsługi w budynku Urzędu Gminy.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w tej chwili wydano ponad 9 000 zł na remont dachu Urzędu Gminy. Wyjaśniła, że po kontroli PINB okazało się, że budynek urzędu wymaga remontu. W związku z powyższym planowane jest odnowienie korytarzy i ściągnięcie sidingu, a także założenie klimatyzacji, zmodernizowanie kotłowni, wymiana pieca i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Szubińskiej 7. Dodała, że nie ma potrzeby dostosowywania budynków z lat 30 do osób niepełnosprawnych.  
Radna Maria Wolsztyńska zapytała w jakim celu wykonywano ekspertyzę w sprawie budynku Urzędu Gminy.   Dodała, że faktura za tę ekspertyzę wpłynęła do Urzędu Gminy 13.07.2015 r., a sama ekspertyza 15.07.2016 r.
Sekretarz Gminy wyjaśniła , że dzięki ekspertyzie sprawa trafiła do PINB.
Przewodniczący RG poprosił o przedstawienie kosztów wynajmu wszystkich budynków na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota.

Ad.3. Materiały na sesję.
- w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka.
- w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016 – 2022.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka, która poinformowała, że po uzyskaniu dofinansowania na ten cel  odbędą się spotkania z mieszkańcami i radnymi, które będą miały na celu wyznaczenie obszaru do rewitalizacji.

Ad.4. Sprawy bieżące.

Na Komisję przybył podatnik z terenu gminy Białe Błota, który poinformował, że na części jego nieruchomości został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu, który uniemożliwia mu jakąkolwiek zabudowę na tym obszarze. Dodał, że rozmawiał z Wójtem Gminy i Przewodniczącym RG i na tę sesję miał być przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany tego miejscowego planu. Pani Sekretarz poinformowała, że uchwała zostanie wprowadzona do porządku obrad na sesji. Podatnik powiedział, że jak uchwała nie zostanie podjęta to sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Ad.3. Materiały na sesję.

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu.

Projekt uchwały przedstawił Pan Łukasz Kopczyński ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. W związku z pytaniami radnych dlaczego wybrano gminę Sicienko, wyjaśnił że tam są zainteresowani uczestnicy i dodał, że  placówka w Cielu będzie się cieszyć jak będzie więcej chętnych.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą” Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu.

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Łukasz Narolski.  Po omówieniu projektu uchwały  Dyrektor zwrócił uwagę, że największym problemem jednostki jest brak akustyka. Dodał również, że  rozwala się płot przy ośrodku w Łochowie.

-w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016-2020”.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Bogusława Bajgot.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Bogusława Bajgot.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Komisja podjęła dyskusje nt. kanalizacji w Lisim Ogonie.

Radny Rafał Barsukiewicz miał wątpliwość czy gminę stać na taką inwestycję. Następnie poruszył sprawę reformy w Oświacie i zaproponował  przy zachowaniu koncepcji budowy szkoły w Cielu przeniesienie Urzędu Gminy do Gimnazjum. Stanął na stanowisku, że nie należy rozbudować szkoły w Przyłękach tylko wybudować nowa szkolę w Cielu.
Kierownik Bartosz Wiese powiedział, że jeżeli nie zrealizuje się teraz kanalizacji w Lisim Ogonie to na tę drogę przez kilka lat nie wpuści już nas GDDKIA bo to będą ich grunty.
Przewodniczący RG zaproponował pozostawienie w budżecie gminy budowy szkoły w Cielu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2016 )

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.30.2016 ).

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski
  


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (23 marca 2017, 12:09:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331