Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 października 2016 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 24 października 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Anna Bączkowska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Magdalena Obuchowicz.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1) Analiza dochodów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2016 w porównaniu za I półrocze 2015.
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, że uchwała reguluje zakres współpracy Wójta z organizacjami pozarządowymi. Zakres współpracy w 2017 r. zostanie powiększony o kulturę.

- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Anna Zdunek.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że na drodze dojazdowej z Zielonki do Prądek jest dużo połamanych drzew.
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że lasek w okolicy ul. Centralnej i Czerskiej w Białych Błotach jest zaśmiecony.
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że od mieszkańców są odbierane wszystkie śmieci, ale jest limit na worki.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

Projekty uchwał przedstawiła Kierownik Magdalena Obuchowicz i poinformowała, że w poprzednich latach nie było podwyżek podatków i stawki na terenie gminy odbiegają od ministerialnych.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała obniżenie stawek podatków przedstawionych przez Wójta Gminy.
Radni większością głosów przegłosowali pozostawienie stawek na poziomie przedstawionym przez Wójta Gminy.

Ad. 3 Sprawy bieżące.

Na Komisje przybył Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski i poruszy sprawę  modernizacji świetlicy w Cielu. Zwrócił się z prośbą o dotację na wyposażenie tego budynku.
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma możliwości przekazania dotacji GCK. Dodała, że w przypadku przyznania dofinansowania na ten cel to będzie można je ująć w budżecie dopiero po podpisaniu umowy. 
Dyrektor GCK poprosił o zwiększenie w 2017 r. budżetu ośrodka kultury o 20 000 zł na realizację zadania kino za rogiem.
Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z petycjami, które wpłynęły do Rady Gminy.

Ad.1 Analiza dochodów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2016 w porównaniu za I półrocze 2015.

Skarbnik Gminy przedstawiła  analizę dochodów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2016 w porównaniu za I półrocze 2015 i poinformowała:
za I półrocze 2015 r. wpływ z podatku od osób prawnych procentowo wyniósł 49,39 %, a za I półrocze 2016 r. 51%;
za I półrocze 2016 r. wpływ z podatku od osób fizycznych procentowo wyniósł 60 %;
w 2015 r. wysłano 1515 upomnień, a w 2016 r. 1386;
w 2015 r. wystawiono 150 tytułów wykonawczych, a w 2016 r. 76.

Ad. 3 Sprawy bieżące.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
- o pozostawienie stawek podatkowych na poziomie przedstawionym przez Wójta Gminy Białe Błota;
- o zwiększenie budżetu GCK w 2017 r. o 20 000 zł na kino za rogiem;
- o poparcie petycji mieszkańców Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej i mieszkańców Przylęk.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (23 marca 2017, 12:34:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355