PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r., o godz. 14:00   w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Gminy Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, inspektor Aneta Malcer, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese oraz Kierownik Centrum Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący  Bronisław Balcerowski.

Na posiedzeniu nieobecni byli: radna Maria Wolsztyńska i radny Czesław Jabłoński.

Porządek posiedzenia:
1) Zapoznanie się z realizacją inwestycji w roku 2016 oraz poniesionymi wydatkami na ich realizację.
2) Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.

Ad. 1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji w roku 2016 oraz poniesionymi wydatkami na ich realizację.

Informację na temat inwestycji w roku 2016 przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji  Bartosz Wiese. 
Pan Bartosz Wiese poinformował o pracach prowadzonych w związku ze ścieżką rowerową powstającą w Cielu i o budowie drogi rowerowej przebiegającej od ul. Jesionowej w Łochowie - wydatki na ten cel to koszt ok. 90 tysięcy z budżetu.

Ad.2 Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformował, iż roczny koszt realizacji zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie to kwota 973,65 zł.

- zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, informując o profilaktyce działania dotyczącą osób objętych programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


- zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała o  przygotowaniu preliminarza wydatków w sprawie wprowadzania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek omówiła następujące projekty uchwał :

-w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

-w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020

-w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Białych Błotach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego


Zastępca Wójta  Jan Czekajewski przedstawił informację na temat projektu magistrali wodnej 
oraz o planowej rozbudowie ujęcia wody w Cielu.

Pan Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił projekty uchwał:

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

 Pan Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił plany zagospodarowania przestrzennego w sprawie ulic Bocianowo, Pogodnej i Wczasowej w Zielonce, opisał także prace nad poszerzeniem pasa na drodze gminnej oraz  poinformował o trwających ze Starostwem Powiatowym rozmowach dotyczących ulicy Kościelnej w stronę Kruszyna Krajeńskiego.

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.


 
Podczas analizy planu zagospodarowania przestrzennego wywiązała się dyskusja na temat budowy drogi ekspresowej S5.


Protokołowała:
Izabela Wnuczyńska

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 lutego 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2017, 10:29:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326