Protokół 24.05.2005

Nr 0063-1(6)2005

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2005 roku od godz. 16:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik GOPS Beata Przyborska.

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Realizacja budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2005r.

2.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Kierownik GOPS omówiła realizację budżetu GOPS w zakresie pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2005. Stwierdziła, że budżet na 2005 rok, wg stanu na dzień 30 kwietnia 2004 i 2005, jest wyższy niż ubiegłoroczny o ponad 300%, w tej kwocie mieszczą się środki pozyskane również spoza budżetu Gminy. Ocenia kondycję finansową GOPS jako dobrą zwraca jednak uwagę, że wzrost środków wynika też ze wzrostu zadań jakie musi realizować GOPS np. świadczenia rodzinne to ponad 3 miliony złotych obciążenia budżetu GOPS, zasiłki alimentacyjne itp. Omówiła najnowsze zmiany prawne w zakresie funkcjonowania GOPS oraz obowiązki z nich wynikające. Stwierdza, że koniecznością będzie zwiększenie liczby pracowników GOPS i w tym zakresie są szkolone trzy osoby na stażu absolwenckim. Zapowiada korzystanie z tej formy zatrudniania w przyszłości ze względu na brak obciążeń dla budżetu GOPS. Omówiła zakupy inwestycyjne (komputer i drukarki), które są planowane z budżetu województwa oraz sytuację lokalową działu obsługi świadczeń rodzinnych. Przedstawiła problem tzw. fikcyjnych rozwodów, które obciążają budżet świadczeń rodzinnych, rewindykacji alimentów oraz egzekucji komorniczych.

Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę, że w rewindykacji zasiłków alimentacyjnych można wykorzystać rewindykatora ZWiUK.

Radny Jacek Stojke jaka kwota łącznego budżetu GOPS na 2005 rok pochodzi z budżetu Gminy.

Kierownik GOPS odpowiada, że ponad 3 miliony z łącznej sumy budżetu czterech i pół miliona złotych, pochodzi spoza budżetu.

Przewodniczący Komisji pyta czy dotacja z Urzędu Gminy wpływa systematycznie i w należnej wysokości.

Kierownik GOPS odpowiada, że nie zdarzyło się, żeby jakieś świadczenie zostało wypłacone po terminie i na bieżąco realizowane są przelewy w porozumieniu z Panią Skarbnik oraz bankiem.

Radny Bronisław Balcerowski pyta ile osób w GOPS obsługuje księgowość.

Kierownik GOPS odpowiada, że całość księgowości obsługiwana jest przez jedną osobę, ale należy poprawić warunki pracy tej osoby ponieważ tak duży wzrost budżetu wymaga większych nakładów pracy a osoba ta wykonuje również prace z zakresu ubezpieczeń.

Radny Bronisław Balcerowski pyta jaka jest tendencja korzystania ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Gminy.

Kierownik GOPS odpowiada, że większość osób korzystających z pomocy GOPS to osoby niepracujące legalnie, które jednak starają się o świadczenia pomocy społecznej. Omówiła również system udzielania pomocy społecznej w naturze w sklepach na terenie Gminy.

Radny Jacek Stojke pyta czy nie można wprowadzić odpracowywania na korzyść gminy zasiłków z GOPS.

Kierownik GOPS odpowiada, że podejmuje starania o nie wypłacanie świadczeń socjalnych w gotowce tylko w naturze.

Radny Zenon Paplaczyk pyta czy przygotowano informację do Rady Miasta Bydgoszczy ile osób po 65 roku życia korzystają z darmowych biletów.

Kierownik GOPS odpowiada, że przygotowała szczegółowe informacje dla Przewodniczącego Rady Gminy i jutro je mu przekaże.

Skarbnik Gminy omówiła dotychczasową realizację budżetu Gminy w zakresie opieki społecznej w pierwszym półroczu  2005 r.

 

Ad. 2

Radna Wanda Górna zwraca uwagę, że beczkowóz wypompowujący na zlecenie ZWiUK wodę po deszczach w Łochowie nie robi tego dokładnie i należy oczyścić studzienki odprowadzające wodę. Pyta kto płaci z tę usługę.

-          stwierdza, że należy zabezpieczyć teren wokół gimnazjum przed jeżdżącymi wokół samochodami i motocyklami,

-          wnioskuje o utwardzenie nawierzchni ulicy Czystej w Białych Błotach,

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Radnej Wandy Górnej o wszczęcie przez Wójta działań mających na celu ograniczenie ruchu kołowego na drodze pożarowej wokół szkół i przedszkola  w Białych Błotach w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę, że ulewne deszcze sprzyjają wskazaniu miejsc gdzie gromadzi się nadmiar wody na gminnych ulicach i można łatwo ustalić które miejsca należy zniwelować. Wnioskuje aby pracownik Gminy dokonał przeglądu ulic gminnych pod względem tworzenia się na nich  dużych kałuż w okresie opadów deszczu.

Komisja pozytywnie opiniuje powyższy wniosek Radnego Zenona Paplaczyka.

Zastępca Wójta wyjaśnia trudności z odprowadzaniem wody deszczowej na terenie miejscowości Gminy Białe Błota.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że wszystkie pieniądze jakie były przewidziane w budżecie na 2005 rok na bieżące utrzymanie dróg się skończyły.

Radny Bronisław Balcerowski zwraca uwagę, że należy usunąć dziki bez wzdłuż ścieżki rowerowej z Łochowa do Lisiego Ogona od strony jezdni,

-          zwraca uwagę, że nic się nie dzieje z przystankiem PKS w Łochowicach, który powinien być przeniesiony kilkadziesiąt metrów nad zatoczkę autobusową,

-          przypomina problem kosztów wysyłania przesyłek pocztowych i uważa, że możnaby je obniżyć jeśli część przesyłek dostarczaliby pracownicy.

Przewodniczący Komisji proponuje, żeby temat obniżenia kosztów przesyłek urzędowych omówić na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Radna Ewa Kiełczyńska proponuje sprawdzić zaległości podatkowe mieszkańców, ponieważ są mieszkańcy notorycznie nie płacący podatku.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że nie dotrzymanie terminu płatności rat podatku skutkuje naliczeniem odsetek od całości należności. Przedstawiła informację na temat umorzeń podatku od osób fizycznych w 2004 roku, które wyniosły łącznie ponad 17 tysięcy złotych.

Radna Wanda Górna informuje, że jest osoba zainteresowana utworzeniem zakładu opieki zdrowotnej w Łochowie niezależnego od ośrodka zdrowia w Białych Błotach. Stwierdza, że toczą się rozmowy na ten temat i wkrótce zostanie złożony wniosek w tej sprawie.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (10 czerwca 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2006, 09:19:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1910