PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r., o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                                                        Protokół

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.04.2017r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W spotkaniu Komisji Budżetu i Finansów uczestniczyli: Członkowie komisji według załączonej listy obecności, Zastępca Wójta Pan Jan Czekajewski, Pani Krystyna Kołodziejczak oraz mieszkańcy ul. Feniksa Pan Paweł Białożyk i Pan Andrzej Wolentarski.

Pan Balcerowski prowadzący spotkanie powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania.

1.Informacja na temat wykonania budżetu za I kwartał bieżącego roku.

2.Rozpatrzenie sprawy mieszkańców ul. Feniksa.

Ad.2
Pan Białożyk mieszkaniec ul. Feniksa na początku podziękował członkom komisji, a w szczególności Pani Marii Wolsztyńskiej za zainteresowanie problemem mieszkańców i zaproszenie na komisję. Wspomniał, że celem wizyty jest uzyskanie poparcia radnych, aby poprawić stan tej ulicy. Wspomniał, że ta ulica jest zapomniana pod względem równania, jak i odśnieżania. Mówił, że w czasie gdy były utwardzane okoliczne ulice mieszkańcy mieli nadzieje, że również ul. Feliksa zostanie utwardzona, jednak tak się nie stało. Obecnie ulica jest w złym stanie, nie da się nią w ogóle przejść w okresie od jesieni do zimy. Mieszkańcy czują się pominięci i zlekceważeni. Ten rejon drogi jest od wielu lat pominięty jeżeli chodzi o jakichkolwiek inwestycje. Mieszkańcy 3 lata temu z własnej inicjatywy wykonali dokumentację dot. utwardzenia tej ulicy co zostało złożone w Urzędzie Gminy. Za 2 lata upłynie termin ważności tej dokumentacji. W czasie wysokich opadów mieszkańców zalewa woda, w związku z tym mieszkańcy za własne pieniądze utwardzali tą drogę.
Pan Wolentarski mieszkaniec ul. Feliksowej dodał, że koszt nie jest wysoki jeżeli chodzi o Gminę, bo kosztorys opiewa na kwotę 170 tyś zł
Pani Wolsztyńska mówiła, że Ci mieszkańcy mieszkają przy tej ulicy około 30 lat i zrobili projekt z tego względu, że wszystkie ulice wokół są utwardzone, a ta ulica nie a jest w samym centrum Białych Błot. Ci mieszkańcy płacą podatki również podatki od prowadzonej działalności i mieszkają tam od lat. Inicjatywa wykonania projektu przez mieszkańców powinna być zaletą, a nie wadą. Wspomniała, że jest przedstawicielem okręgu nr 2 i na początku kadencji radni z danego okręgu mieli wyznaczyć jedną ulicę w okręgu, która będzie realizowana. Pani Wolsztyńska wyznaczyła ul.Czerską. Okazało się, że pieniędzy jest więcej i w różnych innych okręgach sołectwa porobiono po kilka ulic. Apelowała do radnych, aby w przypadku pojawienia się środków wykonać ul.Feniksa
Mieszkaniec ul. Feniska wspomniał, że 30.03.2017 zostało skierowane pismo podpisane przez mieszkańców do Wójta Gminy jak i do komisji w tej sprawie.
Zastępca Wójta Pan Czekajewski przekazał, że wydłuża się czas realizacji. Aktualnie ta ulica jest zapisana do realizacji w wieloletnim planie na 2019-2024 rok. Były plany aby wykonać ją w 2018r. Jest to inwestycja i będzie ciężko ją bez dodatkowych pieniędzy wprowadzić w tym roku. Po rozmowach z Panami ustalono, że w ramach bieżącego utrzymania zostanie wykonane wzmocnienie nawierzchni z powierzchniowym utwardzeniem. W przyszłym roku zostałaby wykonana nawierzchnia właściwa.
Pan Balcerowski przekazał, że nie widzi tego w praktyce, ponieważ ta ulica ma już pewne studzienki.
Pan Czekajewski mówił, że jeżeli są studnie to ten projekt na kwotę 170 tyś zł przewiduje ich regulację
Pan Balcerowski mówił, że posiada informację, że na tą ulice zawieziono materiał wątpliwej jakości. Pan Czekajewski mówił, że miało być wykonane równanie drogi, lecz zostało zawiezione nie to kruszywo, które zostało zakupione przez gminę.
Pan Balcerowski mówił, że można powiedzieć, że to kruszywo pochodziło z śmietnika.
Pan Czekajewski przekazał, że to kruszywo zostało zebrane.
Radna Wolsztyńska wspomniała, że na dyżur który pełniła w Radzie Gminy przybył mieszkaniec w związku z powyższą sprawą. Na tym dyżurze był również Pan Wójt, który zapewniał, że ta ulica będzie wykonana. Dodała, że Gmina w roku poprzednim spłacała inwestycje wykonywane w 2005-2006 roku, natomiast w okręgu nr 2 było wykonanych niewiele i wszystko było spłacone.
Pan Balcerowski uważa, że priorytetem powinna być ta inicjatywa, gdzie swój wkład włożyli mieszkańcy, a zostali pominięci. Uważa, że trzeba to zadanie ująć jako zadanie priorytetowe.
Pani Wolsztyńska zaproponowała, aby przegłosować wniosek, że jeżeli w tym roku znajdą się pieniądze, aby ta ulica była priorytetowa i wybudować ją w całości.

Ad. 1
Pani Kołodziejczak przekazała, że wykonanie dochodów wynosi 90.252.145 zł, plan był 90.252.154,66 zł, wykonane dochody 26.842.425,77 zł Pan Balcerowski pytał o dochody majątkowe Pani Kołodziejczak mówiła, że była jedna sprzedaż nieruchomości na kwotę 65.461,31 zł.
Pan Balcerowski pytał o wydatki Pani Kołodziejczak odpowiedziała, że wydatki majątkowe zaplanowane były na kwotę 16.087.573, 70 zł, a wykonane 94.541,82 zł tj. 0,58% Wydatki bieżące – plan to kwota 94.662.145,66 zł, wykonane wydatki to 19.723.911,77 zł tj koło 20,83% - 33.329.439,67 zł tj zadłużenie gminy, spłacono 1.486.292,42 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości to było 65.461 zł - z przekształcenia, czyli z wykupu z wieczystego na własność jest 21.845,60 zł tj. 19,80% - podatki od osób prawnych wykonano 28% to jest kwota 2.800.750,98 zł - podatki od osób fizycznych wykonano 2.787.842,32 zł tj. 35%
Pan Balcerowski pytał o zaległości ze spłaty, czy są one zmniejszane od osób fizycznych
Pani Kołodziejczak odpowiedziała, że zaległości od osób prawnych stanowią 9.224.491,61 zł, a od osób fizycznych jest 7.318.330 zł.
Pan Balcerowski pytał o kredyty i cesje.
Pani Kołodziejczak mówiła, że obecnie gmina nie ma zaciągniętych żadnych kredytów.
Pani Wolsztyńska pytała, czy są zwolnienia z podatku. Pani Kołodziejczak odpowiedziała, że nie ma. Pan Balcerowski pytał o subwencje.
Pani Kołodziejczak mówiła, że 19 mln zł stanowi subwencja oświatowa i 100.402 zł subwencja równoważąca Pani Wolsztyńska mówiła, że dużo pieniędzy przeznacza się na oświatę, pytała czy można w tym dziale na czymś zaoszczędzić.
Pan Balcerowski wspomniał, że w dziale oświata w Gminie mieści się Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i to rzutuje na ogólną kwotę. Dofinansowanie również przeznacza się do placówek niepublicznych. Pytał, co składa się na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą Pani Kołodziejczak odpowiedziała, że przygotuje analizę tych części.

Na zakończenie sformułowano wniosek dot. petycji mieszkańców ul. Feniksa w Białych Błotach.
Wniosek:
Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z petycją mieszkańców ul. Feniksa z dnia 30.03.2017r.
Komisja w dniu 26.03.2017r wysłuchała przedstawicieli ulicy i Zastępcy wójta.
Zaopiniowała pozytywnie tą petycje i zobowiązała Wójta Gminy, aby w ramach bieżącego utrzymania dróg rozpocząć realizację projektu, który został sporządzony na koszt mieszkańców tej ulicy. W związku z powyższym Komisja wnioskuje o priorytetowe rozpatrzenie tego wniosku. Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany wniosek głosując 4-za

Pani Wolsztyńska
proponowała, aby nie zapisywać faktu, że projekt został wykonany na koszt mieszkańców, bo na poprzedniej komisji niektórzy radni mówili, że w związku z tym że mieszkańcy sfinansowali projekt to teraz żądają wykonania ulicy.

Po dyskusji Pan Przewodniczący podziękował członkom komisji za udział i zakończył spotkanie komisji.

Protokołowała: A.Cabańska

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski


metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (25 kwietnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (23 kwietnia 2018, 12:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310