PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28 sierpnia 2017 r., o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

                                     PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28 sierpnia 2017 od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese oraz sołtys Białych Błot Maria Płotkowska

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Na posiedzeniu komisji przez pierwsze 15 minut nieobecny był radny Rafał Barsukiewicz

Porządek posiedzenia:
1) Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze na podstawie sprawozdania opisowego.
2)Zapoznanie się z wynikami przetargów na zadania inwestycyjne.
3)Materiały na sesję. 4)
Sprawy bieżące.

Ad.4.Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę terminu posiedzenia komisji w miesiącu wrześniu tj. z 25.09 na 26.09 , w związku z brakiem planowanej sesji w miesiącu wrześniu. Dodał, że we wtorek Urząd Gminy jest czynny dłużej, bo do 17.

Na posiedzenie komisji dotarł radny Rafał Barsukiewicz.

Na komisje przybyła również sołtys Białych Błot, która złożyła wniosek w zakresie naprawy chodnika przy ul. Centralnej w Białych Błotach. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Biorąc powyższe pod uwagę w 2017 r. miał nastąpić z tego tytułu zwrot z budżetu państwa. Zapytała kiedy to nastąpi?
Skarbnik Gminy powiedziała, że zwrotu jeszcze nie ma, ale będzie w 2017 r. Dodała, że z tego co pamięta Białe Błota nie miały w 2015 r. funduszu sołeckiego, bo źle podzieliły środki.

Ad.3. Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. Przewodniczący Komisji powiedział, że kilka lat temu na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę, że bez zgody zebrania wiejskiego nie można sprzedawać działek w Łochowie. Zaproponował wycofanie na sesji projektu uchwały z porządku obrad.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Anna Zdunek, która poinformowała, że zwiększa się kwota dofinansowania i będą mogli z niej również skorzystać przedsiębiorcy.

Ad.2. Zapoznanie się z wynikami przetargów na zadania inwestycyjne.

Kierownik Bartosz Wiese zapoznał członków komisji z wynikami przetargów i powiedział, że: powiat odda 15 000 zł dotacji na ścieżkę pieszo- rowerową w Przyłękach, gdyż gazowania wystosowała pismo o wstrzymanie inwestycji; projektuje się ścieżka pieszo- rowerowa Łochowo- Murowaniec; będzie zlecenie na poprawienie parkingu przy kościele w Białych Błotach; unieważniono przetarg na ulicę Feniksa w Białych Błotach, ze względu na zbyt rażąco niska cenę; ulice: Zawiły, Boruta, Ulany, Cala, Zeusa, Czekoladowa, Piesza są wykonywane; ulica Jałowcowa w Przyłękach jest wykonana; nowe przystanki autobusowe linii 92 są opracowywane.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał o przyłącza do gazu?
Kierownik Bartosz Wiese powiedział, że w Urzędzie Gminy wykonuje to jedna osoba i ma na to miesiąc.
Radny Rafal Barsukiewicz zapytał, czy na budowę obiektu szkolno- świetlicowego w Zielonce wymagane jest pozwolenie na budowę i czy to pozwolenie jest?
Kierownik Bartosz Wiese powiedział, że wniosek na pozwolenie na budowę został złożony, ale czy ono jest to nie wie.  

Ad.1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze na podstawie sprawozdania opisowego.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze przedstawiła Skarbnik Gminy, która poinformowała, że dochody zostały wykonane w 55 %, dochody bieżące w 55,74%, a dochody majątkowe w 34,15 %. Jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne to są wykonane w 60%. Z kolei wydatki są wykonane w 40 %, przy czym wydatki majątkowe to niecałe 5%. Zostały na tę chwilę podpisane umowy i ich realizacja jest przewidziana na wrzesień br.

Ad.3. Materiały na sesję.

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji zapytał Skarbnika Gminy jakie skutki będzie miała dla płac podwyżka wynagrodzenia dla Wójta?
Skarbnik Gminy powiedziała, że skutek finansowy proponowanej uchwały to jest kwota 3360 zł brutto miesięcznie plus dodatkowo prawie 20 % składek. Środki na ten cel mieszczą się w budżecie gminy. W tym roku było dużo zwolnień chorobowych. Ponadto kilka miesięcy nie było kierownika w podatkach i dodatkowo pracownicy odchodzą z pracy.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?
Skarbnik Gminy powiedziała, że często jest tak, że nie możemy im dać tyle ile chcą. W samorządzie obowiązują widełki płacowe.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał ile jest w urzędzie stanowisk wyżej opłacanych niż Wójta? Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma takich stanowisk.
Radny Kazimierz Jadomski powiedział, że na sesji złoży autopoprawkę do projektu uchwały tj obniżenie dodatku specjalnego z 35 % na 25 %.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Przewodniczący RG proponował na jednej z komisji aby kwestię podwyżki przesunąć na później.
Przewodniczący Komisji powiedział, że ma wątpliwości co do uzasadnienia.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Posiedzenie komisji o godz. 16:45 opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

- zmieniająca uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

Protokołowała: Magdalena Maison

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (23 kwietnia 2018, 13:14:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377