Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.03.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


                                                              ProtokółZ posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 26.03.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 W posiedzeniu uczestniczyli: radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Czesław Jabłoński, radny Rafał Barsukiewicz, zastępca wójta gminy Białe Błota p. Jan Jaworski, p. Lucyna Krasulak skarbnik gminy, p. Bogusława Bajgot kierownik GOPS, inspektor Aneta Malcer, inspektor Karolina Swoboda oraz mieszkaniec z miejscowości Murowaniec.


Spotkanie komisji prowadziła radna Maria Wolsztyńska w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego komisji p. Bronisława Balcerowskiego. Powitała wszystkich zebranych i zaproponowała następujący porządek spotkania.


Porządek posiedzenia:


1. Wstępne zapoznanie z wykonanie budżetu za rok 2017.
2. Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.


Ad. 2.   Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt uchwały głosując 4-za.- Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały głosując 4-za.

- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
KGP. 0006.1.2018.
Proponuje się nazwę ulicy: Bieszczadzka.
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.2.2018
Proponuje się nazwę ulicy Kuny.
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
Proponuje się nazwę ulicy Uroczej.
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
Proponuje się nazwę ulicy Przyjemnej.
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
Proponuje się nazwę ulicy Pistacjowej.
- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.6.2018
Proponuje się nazwę ulicy Dzikiej.

Komisja przyjęła pozytywnie wszystkie projekty uchwał głosując 4-za

- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że jest to nabycie nieruchomości w Kruszynie Krajeńskim stanowiące własność osób fizycznych.

Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za


- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2018 rok.


Inspektor Aneta Malcer omówiła projekty uchwał wskazując, że zmiana dotyczy wydatków w preliminarzu. Budżet w całości się nie zmienia. Zostało dodane nowe zadanie dot. systemu monitoringu miejsc zagrożonych, które ulegają dewastacji przez osoby uzależnione. W Łochowicach dochodzi do aktów wandalizmu m. in. została zdewastowana scena, która tam się znajduje. Jest prośba, aby zmodernizować monitoring na tym terenie przy świetlicy, co można wykonać w ramach programu. Aby to zadanie można było zrealizować, zdjęto jedno z zadań dotyczące promocji zdrowego stylu życia.


Projekty uchwał zostały przyjęte pozytywnie głosując 4-za.


-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania „Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-1018 za rok 2017.

Bogusława Bajgot kierownik GOPS omówiła projekt uchwały wskazując, że założone zadania na lata 2016-2018 są kontynuowane. W uchwale zostały przedstawione cele szczegółowe mające za zadanie wspieranie rodzin, jak również podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie opiekuńczo- wychowawczym. W ostatnim punkcie zostały wyszczególnione wnioski dot. kontynuacji współpracy między jednostkami organizacyjnymi. Ważnym punktem są świetlice i ośrodki wsparcia.


Radna Maria Wolsztyńska pytała o świetlice, które są pod opieką GOPS-u.

Bogusława Bajgot kierownik GOPS odpowiedziała, że jest to świetlica w Trzcińcu, która jest świetlicą terapeutyczną. Jest tam mało dzieci, a więcej osób starszych i chyba należałoby to przekształcić w klub seniora. Ponadto pod GOPS podlega świetlica w Kruszynie, Murowańcu i Cielu. Koszty się nie zmieniają.


Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały głosując 4-za


Bogusława Bajgot kierownik GOPS poinformowała, że 20.03 br. złożyła pismo do Urzędu Gminy w sprawie zwiększenia środków w kwocie 80.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, jak również kosztu zakupu samochodu w celu dowozu osób starszych do wszelkich placówek służby zdrowia. Obecnie użytkowany samochód ma 13 lat i wymaga naprawy. W Domu Pomocy Społecznej, przybywa mieszkańców m. in. skierowanych do pobytu postanowieniem Sądu, a koszty utrzymania rosną.


Radna Maria Wolsztyńska pytała ile kosztuje roczny pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot odpowiedziała, że są to kwoty od kwoty 34.000 zł do kwoty najniższej 26.332 zł.
Radna Maria Wolsztyńska proponowała, aby zakupić samochód ze środków PFRON-u lub ze środków unijnych.

Kierownik GOPS p.  Bogusława Bajgot zapewniła, że jeżeli będzie możliwość i będą takie projekty to na pewno GOPS z nich skorzysta.

Radna Maria Wolsztyńska wspomniała, że wcześniej został zakupiony samochód Opel Zafira ze środków unijnych.

Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot odpowiedziała, że ten samochód został użyczony Środowiskowemu Domu Samopomocy, ponieważ ten Dom nie posiadał żadnego środka lokomocji. Samochód jest tam garażowany i wszystkie opłaty są regulowane przez Dom Środowiskowy.

-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 

Inspektor Karolina Swoboda przekazała, że celem programu jest zapewnienie opieki zwierzętom. Gmina ma podpisane umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Bydgoszczy dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt. W programie są ujęte kwestie sterylizacji opieki i dokarmiania kotów.

Radna Maria Wolsztyńska pytała ile rocznie wyłapywanych jest zwierząt. Inspektor Karolina Swoboda odpowiedziała, że limit stanowi 60 sztuk rocznie, natomiast w zeszłym roku został przekroczony o 19 zwierząt.


Komisja przyjęła projekt uchwały pozytywnie głosując 4-za


-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że chodzi tutaj o miejscowość Kruszyn Krajeński, jest to własność osób fizycznych.


Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za


-Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Inspektor Ryszard Gołąb poinformował, że zgodnie z nową ustawą nowelizującą kodeks wyborczy wprowadza się zmiany, które dotyczą tworzenia okręgów wyborczych. W gminach powyżej 20.000 mieszkańców, a taką gminą są Białe Błota będą okręgi wielomandatowe. rada gminy uchwala na wniosek wójta podział na okręgi do końca marca. Następnie w ciągu miesiąca należy podjąć uchwałę o podziale na obwody głosowania. Będą trzy okręgi wyborcze z których zostanie wybranych 21 radnych. Proponuje się utworzenie trzech okręgów na terenie gminy Białe Błota.
Okręg wyborczy nr 1 zawierałby w sobie sołectwo Białe Błota, Trzciniec co daje 7 mandatów.
Okręg wyborczy nr 2 zawiera sołectwa Ciele, Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Zielonka, co daje 8 mandatów i ostatni okręg wyborczy zawiera sołectwa Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo- daje to 6 mandatów. Łącznie 21 mandatów. Okręg wyborczy nie może liczyć mniej niż 5 mandatów i nie więcej niż 8 mandatów. Po terminie 1 miesiąca po podjęciu uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi należy podjąć uchwałę o obwodach głosowania.

Mieszkaniec Murowańca zaproponował utworzenie 4 okręgów.

Inspektor p. Ryszard Gołąb tłumaczył, że podział wielomandatowy jest po to, aby radny na większym obszarze zebrał głosy. Uważa, że pomysł mieszkańca Murowańca nie jest dobrym rozwiązaniem.


Członkowie Komisji wydali pozytywną opinię do projektu uchwały głosując 4-za.


Na kolejną część spotkania przybyli mieszkańcy ul Azalowej i ul. Betonowej. 

Radna Maria Wolsztyńska powitała przybyłych mieszkańców i przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad.


-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że jest to łącznik w Trzcińcu, który stanowi własność osoby fizycznej.


Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za


-Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Radna Maria Wolsztyńska tłumaczyła, że chodzi o żłobek gminny w Łochowie, który ma zostać wyposażony w teren.


Radny Rafał Barsukiewicz dodał, że pani dyrektor sygnalizowała, że ta nieruchomość, która ma być jej przekazana w zarząd żłobka obejmuje również plac zabaw i plac sołecki z czego Pani dyrektor nie jest zadowolona.

Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że w związku z tym ma być wprowadzona poprawka.


Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za


-Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że chodzi tutaj o wyposażenie w majątek, szkoły podstawowej w Białych Błotach.


Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za. Na komisję przybyła skarbnik gminy p.  Lucyna Krasulak i zastępca wójta p. Jan Jaworski


 Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok Wskazała, że budżet zostaje zwiększony o kwotę 359.172 zł.


Następnie radna Maria Wolsztyńska oddała głos przybyłym mieszkańcom.

Mieszkaniec ul. Azalowej mówił o złym stanie tej ulicy. Wspomniał, że ta ulica czeka na przebudowę około 40 lat. Pokazał petycję z 2016r. podpisaną przez przeszło 100 osób, jak również zdjęcia tej ulicy, gdzie jej stan po opadach deszczu jest bardzo zły i nie można tam przejść ani przejechać. Wspomniał, że na tej ulicy mieszkają dzieci niepełnosprawne. Dodał, że wcześniej wójt Maciej Kulpa obiecał, że ulica zostanie wyremontowana lecz nic takiego się nie stało. Na tą ulice zostało przeznaczonych 300.000 zł, a najtańszy wykonawca zażądał jeszcze raz tyle. Wnioskował, aby tą ulice wykonać od ul. Betonowej do ul. Asfaltowej. Stwierdził, ze ta część miejscowości jest bardzo pokrzywdzona, a wszystkie inwestycje są wykonywane w innej części. Kolejną kuriozalną sprawą jest przekazanie środków z tej drogi na wykonanie planów opracowania obwodnicy, która miałaby iść prawdopodobnie po stronie gdzie mieszkają Ci mieszkańcy. Jest to sprezentowanie drogi, której nie chcą mieszkańcy kosztem drogi która jest im potrzebna. Prosił, aby powtórzyć przetarg do ul. Asfaltowej.

Mieszkanka ul. Azalowej dodała, że wójt mówi, że droga Azalowa jest w budżecie po czym nagle dokonuje się zmian. Jest mówione coś innego na sesji, a później są dokonywane zmiany.


Radna Maria Wolsztyńska potwierdziła, że pani wójt, pan wójt Kulpa obiecywali wykonanie tej drogi. Mówiła, że jest to ulica o długości około 200 m na co było zaplanowane 300.000 zł. Po ogłoszeniu przetargu okazało się że potencjalni wykonawcy złożyli oferty na kwoty wyższe a najtańszy wykonawca zażądał kwoty ponad 700.000 zł. Stwierdziła, że może zaistnieć taka sytuacja, że zabraknie środków na wykonanie ul. Betonowej. Komisja Oświaty wnioskowała, aby pieniądze z tzw. wolnych środków z ulicy Azalowej dołożyć do ul. Betonowej.

Głos zabrał zastępca wójta Jan Jaworski przekazał, że poraz pierwszy słyszy propozycję, aby wykonać połowę tej drogi. Ulica Betonowa będzie w realizacji, lecz trzeba zobaczyć jakie spłyną oferty. Proponował wykonanie ul. Betonowej do ul. Azalowej. Przetarg byłby przygotowany w dwóch etapach. Według analiz wynika, że ul. Betonowa może być wykonana do ul. Altanowej. Pozostały kawałek do ul. Azalowej można wykonać w drugiej części przetargu.

Mieszkaniec pytał dlaczego przekazywane są środki na plany dot. obwodnicy, co budzi niepokój społeczny. Obiecanej od lat drogi mieszkańcy nie otrzymają, ale obwodnica będzie wykonana.

Po dyskusji członkowie komisji sformułowali wniosek.
WNIOSEK:
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje, aby z tzw. wolnych środków kwotę 350.000 zł przeznaczyć na wybudowanie ul. Betonowej w celu wykonania odcinka od ul. Betonowej do ul. Azalowej.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując 4-za.


Zastępca wójta p. Jan Jaworski mówił, że nie gwarantuje wykonania tej drogi, ponieważ ceny dot. wykonawstwa robót drogowych są wysokie.

Radna Maria Wolsztyńska pytała o kwotę 175.000 zł na opracowanie dokumentacji studium techniczno- ekonomicznego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem w Białych Błotach.

Zastępca wójta p. Jan Jaworski odpowiedział, że chodzi o przeanalizowanie wszystkich tras przebiegu drogi, aby połączyć Bydgoszcz z węzłem Białe Błota. Są cztery warianty przebiegu tej trasy i będą one analizowane w tym studium. Wpływ na decyzje przebiegu trasy mają także konsultacje społeczne.

Radna Maria Wolsztyńska pytała kto będzie realizował to zadanie.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział, że realizatorem będzie Wojewódzki Zarząd Dróg.

Mieszkaniec pytał dlaczego gmina nie lobbuje wariantu korzystnego dla mieszkańców aby wyznaczyć przebieg tej drogi za torami.

Zastępca wójta p. Jan Jaworski mówił, że wszystkie warianty będą analizowane pod kątem ekonomicznym i środowiskowym i na tej podstawie zostanie wydana decyzja.

Mieszkaniec prosił o poprawienie płyt na odcinku od ul. Betonowej do ul. Asfaltowej.

Komisja wysunęła wniosek w tej sprawie.


WNIOSEK:
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje, aby poprawić płyty na odcinku od ul. Betonowej do ul. Asfaltowej.

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.

Radna Maria Wolsztyńska pytała o przeniesienie środków z ul. Śluzowej.

Radny Rafał Barsukiewicz mówił, że po rozmowie z Panem Wójtem stwierdzono, że najlepiej by było, aby z tej drogi zrezygnować i przeznaczyć te środki na oświetlenie miejscowości Prądki.

Radna Maria Wolsztyńska była przeciwna przekazywaniu tych środków na ten cel.

Po dyskusji członkowie komisji przyjęli nie jednogłośnie, ale pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Następnie radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby przeanalizować wstępne zapoznanie się z wykonaniem budżetu za 2017 rok.Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak omówiła podstawowe wskaźniki z wykonania dochodów, wydatków, deficytu za rok 2017.

Członkowie nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.


Komisja wydała pozytywną opinie, co do zakupu samochodu dla potrzeb GOPS-u. oraz opłacenia pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej na łączną kwotę 80.000 zł.

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że wszystkie samochody kupowane wcześniej były kupione ze środków zewnętrznych lub środków unijnych. Proponowała, aby Gmina dofinansowała zakup tego samochodu przy współudziale dotacji zewnętrznej.

Zastępca Wójta Jan Jaworski mówił o proponowanej autopoprawce -15.000 zł na program funkcjonalno- użytkowy na wybudowanie 10 oddziałowego przedszkola zlokalizowanego w Cielu. Pojawiała się możliwość finansowania w kwocie 8.000.000 Euro z Urzędu Marszałkowskiego, trzeba złożyć wniosek do 30.04.br Możliwe dofinansowanie byłoby w stosunku 85% do 15 %
Komisja wyraziła pozytywną opinię do proponowanej autopoprawki.


Komisja omówiła również petycję mieszkanki ul. Duńskiej. Pismo dot. zmiany statusu drogi publicznej na drogę wewnętrzną.
Radna Maria Wolsztyńska proponowała, aby to pismo skierować do Komisji Gospodarki.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała: 
A.CabańskaW zastępstwie Przewodniczącego

Komisji Budżetu i Finansów
Maria Wolsztyńskametryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (26 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (25 czerwca 2018, 14:54:33)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (22 sierpnia 2018, 12:41:24)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403