Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10.09.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                                                                   Protokół 
          Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
         z dnia 10.09.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 


        W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, radny Czesław Jabłoński, przewodniczący rady gminy p. Jacek Grzywacz, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, p. Krystyna Kołodziejczak kierownik referatu budżetu  oraz mieszkańcy gminy Białe Błota. 

Na komisję spóźnił się radny Czesław Jabłoński 
 
Przewodniczący komisji odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił następujący porządek posiedzenia komisji: 

1) Zapoznanie z wykonaniem budżetu za I półrocze 2018 na podstawie sprawozdania opisowego.
2) Materiały na sesję - omówienie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące- wolne wnioski.
 
Ad. 1 Zapoznanie z wykonaniem budżetu za I półrocze 2018 na podstawie sprawozdania opisowego. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. 
 
Mieszkaniec gminy pytał, które działy miały najwyższy udział w wydatkach. Jaki udział miała administracja? Jaki udział miał transport? 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że administracja - 43%. Transport między 40 a 50% 
 
Mieszkaniec gminy mówił o swoim niezadowoleniu dot. wydatków inwestycyjnych. Stwierdził, że budżet jest „przejadany”  
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski mówił, że radni nie są zadowoleni, że nie doszło do realizacji pewnych inwestycji, ale nie doszło do nich z przyczyn nie do końca zależnych od urzędu gminy. Przedsiębiorcy niechętnie podejmują się realizacji zadań inwestycyjnych w gminie, nie przystępują do przetargów, wysoko wyceniają swoje usługi.   
 
Mieszkaniec gminy pytał, czy są publikowane informacje na temat zaległości  w dochodach gminy w sprawozdaniu za I półrocze 2018 r 

Kierownik referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że jeżeli są zaległości w dziale to są one opisywane.   

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak dodała, że ogólna kwota zaległości na półrocze wynosi 10.000.000 zł. Są to zaległości prowadzone przez urząd gminy i GOPS, który realizuje dochody tj. 2.500.000 zł.
 
Ad. 2  Materiały na sesję - omówienie projektów uchwał.
 
- Projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały oraz autopoprawki.
 
Radny Rafał Barsukiewicz pytał o dział 600 transport i łączność. Zmniejsza się o 209.000 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg i przeznacza się te środki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy ul. Ślesińskiej w Łochowicach. Na wcześniejszej sesji to zadanie było wykreślone i te środki były przeznaczone na inne zadanie.  
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że na poprzedniej sesji było wprowadzane zadanie,  płacono za projekt budowy odcinka ul. Ślesińskiej w kwocie 15.000 zł.
 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że w ogóle tego zadania nie było. Na rok bieżący w budżecie zabezpieczono 15.000 zł  na projekt tej ulicy. Pytała dlaczego zdejmuje się środki  z tak ważnego działu jak równanie dróg?
 
Radny Rafał Barsukiewicz uważa, że rozpoczynanie nowego zadania w przypadku kiedy w budżecie są zapisane zadania, które są niedofinansowane jest działaniem pokątnym ze strony urzędu i niektórych radnych, umawianiem się na wprowadzanie pewnych inwestycji w porozumieniu z wójtem. Zasadnym byłoby gdyby te środki przeznaczyć na dofinansowanie zadania w postaci wykonania projektu ulicy Orzechowej, a resztę środków przeznaczyć na budowę i projekt ulic do świetlicy w Przyłękach i do żłobka w Zielonce. Zaproponował wniosek w ww. sprawie.
Pytał o dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. W budżecie na 2018 rok były 2.000.000 zł, potem 1.900.000 zł, ta kwota się zmniejszała na podniesienie kapitału zakładowego ZWiUK. Ponownie jest zmiana dot. przekazania środków na podniesienie kapitału zakładowego. Mówił, że jeżeli gmina zamierza pozbyć się pewnych zadań na rzecz podmiotu zewnętrznego, tj. MWiK w Bydgoszczy to po co dofinansowuje się spółkę 1.500.000 zł kosztem zaplanowanych inwestycji takich jak: projekt i rozbudowa ujęcia wody w Cielu, budowa magistrali Ciele- Łochowo, projekt i przebudowa wodociągu zasilającego Przyłęki, projekt i przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach.
 Radny pytał również o kwotę 76.800 zł- dział 852 pomoc społeczna na wyposażenie placówki Senior Plus. 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że ta kwota przeznaczona jest na zakup wyposażenia służącego osobom starszym uczestniczącym w zajęciach. Środki również zostaną przeznaczone na remont wewnątrz obiektu.
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski pytał jaki jest stan środków na bieżące utrzymanie dróg?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że plan jest 3.712.815zł na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie 2.428.000 zł czyli  65% wykonania.
 
Mieszkaniec gminy Białe Błota stwierdził, że do końca roku zabraknie środków na bieżące utrzymanie dróg, bez zdejmowania 209.000 zł.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała dlaczego pieniądze z aportu dla ZWiUK są przesuwane? W WPF jest przewidziany kolejny aport na rok 2019r.
 
Radny Rafał Barsukiewicz mówił, że pani prezes ZWiUK jest doskonale zorientowana, że kanalizacja w Łochowie jest źle poprowadzona. Spółka nie przynosi żadnego dochodu. Wnioskował, aby 49.000 zł przeznaczyć na projekt ul. Orzechowej, pozostałą kwotę podzielić równo na obie ulice.
 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, aby nie wprowadzać nowych inwestycji, a zrealizować te które były zaplanowane w budżecie. 
 
Radny Rafał Barsukiewicz pytał jaka jest wysokość zwrotu VAT w spółce za rok 2017? Proponował, aby tą kwotę porównać z kosztami utrzymania zarządu spółki.        
 
Mieszkaniec gminy mówił, że chciał podłączyć swój dom  do kanalizacji i poinformował p. prezes, że ma na to środki w wysokości 20.000 zł. Prezes ZWiUK odpowiedziała, że jest to nieopłacalne. Jego zdaniem cały zarząd i dyrekcja są do wyrzucenia.
 
Radny Barsukiewicz proponował, aby 1.500.000 zł pozostawić na tych zadaniach, które były rozpisane. Kwotę 209.000 zł pozostawić w bieżącym utrzymaniu dróg.
Radni przyjęli wniosek jednogłośnie głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.
 
Mieszkaniec gminy zapytał, czy budowa ul. Bluszczowej z fragmentem ul. Ułańskiej jest zakończona?  Została wykonana ul. Ułańska i zakończono tę ulicę na odcinku 10 m od ul. Toruńskiej.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że jest podpisana umowa na zadanie, które jest w budżecie. To zadanie nie jest zakończone, ponieważ  realizacja tego zadania jest na 2 lata.
 
- Projekt uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o zmniejszenie o kwotę 1.400.000 zł nakładów finansowych oraz limitu z 2019 roku na zadanie: Budowa budynku przedszkola minimum 10 oddziałowego w Cielu. Na Komisji Oświaty padła propozycja, aby zabezpieczyć w budżecie pieniądze na projekt przedszkola, ponieważ może pojawić się program i można by uzyskać dofinansowanie. Są zabezpieczone pieniądze na budynek w kwocie 1.400.000 zł. Mówiła, że wcześniej były dwa zadania na tę samą kwotę, pytała czy to była pomyłka?   
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że zostało to pomyłkowo wpisano. We wszystkich dokumentach, które zostały złożone jest tylko rozbudowa gminnego przedszkola w Białych Błotach z kwotą 200.000 zł i dofinansowanie do rozbudowy.  W WPF był błąd i na dwa zadania pojawiły się te same kwoty. Koszt budowy przedszkola ma wynieść ok. 8.000.000 zł.
 
Radny Rafał Barsukiewicz stwierdził, że zmiany powinien dokonywać nowo wybrany wójt. Obecnie nie ma wójta, jest namiestnik i główny specjalista, którzy podejmują decyzje mające dalsze konsekwencje. Uważa, że najważniejsze zmiany w WPF powinny być na razie zawieszone.
 
Radna Maria Wolsztyńska proponowała, aby pozostawić kwotę 600.000 zł na ul. Gwarną w Białych Błotach.
 
Dyskutowano na temat powstania przedszkola w Cielu.
 
- Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach.
 
Radny Rafał Barsukiewicz odczytał § 1 projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZWiUK z kwoty 25.516.500 zł na kwotę 27.016.500 zł, tj. o kwotę 1.500.000 zł poprzez utworzenie 3.000 równych niepodzielnych udziałów wartości 500 zł.
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski zaproponował, aby odrzucić ww. projekt uchwały.
Komisja przegłosowała odrzucenie ww. uchwały z porządku obrad.
 
- Projekt uchwały  uchylający uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Członkowie komisji nie mieli pytań do ww. projektu uchwały.
 
- Projekt uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej przy ul. Centralnej 27 w Białych Błotach. 

Mieszkaniec gminy pytał czy lokalizacja pomnika jest właściwa? Czy ten teren w przyszłości nie zostanie zagospodarowany na inny cel?
 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych zwrócili się o zmniejszenie ilości godzin dydaktycznych dyrektorom i wicedyrektorom z 7 do 5 godzin. Roczny koszt podjęcia tej uchwały będzie wynosił 120.000 zł lub mniej. Przekazała, że Komisja Oświaty wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały.
Komisja Budżetu również wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały.
 
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. 

Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że gmina już korzystała z usług MWiK. Mówił, że ma wątpliwości, co do niektórych zapisów treści porozumienia.
 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że będzie głosowała przeciwko temu projektowi uchwały. Zwróciła uwagę, że nikt z zaproszonych osób, które mogłyby przedstawić tę uchwałę nie przybyli na posiedzenie komisji.
 
Mieszkaniec gminy poinformował, że mieszkańcy są przeciwni podjęcia  omawianego projektu uchwały i będą  wspierać radnych w tej sprawie. Dodał, że zebrano 500 podpisów przeciwko projektowi tej uchwały.
 
Mieszkaniec gminy dodał, że ta uchwała napisana jest w sposób, aby porozumieniem uregulować dotychczasowe działania. W trakcie rozmów padło stwierdzenie, że ZWiUK jest niewydolny i najlepiej jakby go nie było, jednak ktoś musi wykonywać zadania. Mówił, że może się okazać, że mieszkańcy Łochowa mogą nie mieć wody.
 
Mieszkaniec gminy dodał, że jest to dezinformacja, która pojawiła się we wiadomościach przekazywanych między urzędem, a mieszkańcami. Nikt nie wie na jakich zasadach to porozumienie miałoby być realizowane. Nie będzie żadnej konkurencyjności. Dezinformacja polega na tym, że MWiK świadczy pewien rodzaj usług dla gminy. Gdyby to porozumienie miało uregulować dotychczasową współpracę to powinno mieć nazwę porozumienia regulującego dotychczasową współpracę, a nie porozumienia, które przejmuje całość kompleksowych usług dla gminy. Ta dezinformacja spowodowała, że mieszkańcy poczuli się zagrożeni.  Dodał, że od roku mieszkańcy starają się przeciwdziałać powstaniu i rozwojowi ferm hodowlanych na terenie gminy. Tą sprawę sygnalizował poprzedniemu wójtowi, jak i obecnemu, że ten problem jest bagatelizowany. Jeżeli MWiK zacznie dostarczać wodę ze swoich źródeł poza ujęciem wody w Cielu zniknie przeszkoda do tego, żeby te instalacje  hodowlane mogły się rozwijać. Istnieje zagrożenie, dezinformacja, która się pojawiła jest bardzo realna. Stwierdził, że jeżeli mają być realizowane usługi to powinny być opisane, ale nie w formie porozumienia, które w sposób jednoznaczny likwiduje część usług zadań własnych gminy.  
 
Mieszkaniec gminy mówił, że korzysta z ujęcia wody w Cielu, ale jest jeszcze Łochowo, Lisi Ogon i Łochowice. Może się okazać, że zapadnie decyzja, że z MWiK nie chcemy nic, a w przyszłym roku w Łochowie nie będzie wody.
 
Przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski proponował wniosek dot. wycofania  z porządku obrad omawianego projektu uchwały. Dodał, że brakuje  w porozumieniu aspektów partnerskich.
 
Radny Rafał Barsukiewicz proponował, aby nie wycofywać ww. projektu uchwały tylko przedstawić stanowisko komisji budżetu na sesji i dać możliwość wypowiedzenia radnych w tym temacie.
Po dyskusji komisji sformułowała wniosek. 
 
Wniosek. 

Komisja Budżetu i Finansów wnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując  5 „za”
 
-Projekt uchwały w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców (KGP.0006.26.2018).
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.27.2018)
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.28.2018)
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.29.2018)
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.30.2018)
-Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota (KGP.0006.31.2018)
-Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (KGP.0006.32.2018).
-Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota (KGP.0006.33.2018)
-Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota (KGP.0006.34.2018)
-Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota (KGP.0006.35.2018)
-Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
-Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi RGK.1510.1.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.
-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
-Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.
 
Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do ww. projektów uchwał.
 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że zostanie wprowadzony dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska
 
 
                                                                       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                   Bronisław Balcerowski
                                            

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (4 października 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (4 października 2018, 10:29:29)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (9 grudnia 2019, 13:59:56)
Zmieniono: archiwizacja nagrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 357