Protokół 21.11.2005

Nr 0063-1(    )2005

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 listopada 2005 roku od godz. 16:00 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak.

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i przedstawił porządek posiedzenia Komisji:

 

1.        Przedstawienie założeń budżetowych Wójta Gminy na rok 2005.

2.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Pani Wójt omówiła założenia budżetowe na 2006 rok..

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów omówiła wstępnie projekty stawek podatkowych na 2006 rok.

-w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

-w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

-w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru w roku 2006

-w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2006 rok oraz poboru tego podatku

-w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2006 r. oraz poboru tego podatku

- w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Komisja zaakceptowała w/w projekty uchwał.

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów wnioskuje o zmniejszenie opłaty inkaso dla sołtysów do wysokości 2%.

Komisja zaakceptowała w/w wniosek.

 

Ad. 2

Komisja nie omawiała spraw bieżących.

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (29 listopada 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2006, 09:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1435