Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Zarządzenie nr SG.0050.87.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 października 2015 r.

 
w  sprawie  konsultacji  projektu  Programu   współpracy   Gminy   Białe   Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o   działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr III/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy   z   dnia 24  kwietnia  2003  r.   o  działalności   pożytku    publicznego    i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Białe Błota.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu Programu.
 
§ 2. Określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15.10.2015 r.
termin zakończenia konsultacji na dzień: 26.10.2015 r.
   
§ 3. 1. Treść projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2016 będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białe Błota  (www.bialeblota.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota  (www.bip.bialeblota.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
2. Opinie w sprawie powyższej uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w  § 2, w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota lub elektronicznie na adres: sport@bialeblota.pl.  W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje  zmian.
3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje  uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Białe Błota oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
§ 4.  Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik na stanowisku  ds.  sportu, promocji i kontaktów  zagranicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Białe Błota
/-/Maciej Kulpa

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (15 października 2015)
Opublikował: Andrzej Pasek (15 października 2015, 10:50:06)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (16 października 2015, 13:18:01)
Zmieniono: Dodawanie Załacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 741