Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 r. o   działalności   pożytku   publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. oraz 2017 r. poz. 1948 , poz. 573, poz. 60 , poz. 1909)  i   Uchwały  Rady   Gminy     Białe Błota Nr   III/13/2010   z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy   z   dnia 24  kwietnia  2003  r.   o  działalności   pożytku    publicznego    i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1.
Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Białe Błota.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
3.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu Programu.
 
§ 2.
Określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 8.11.2017 r.
termin zakończenia konsultacji na dzień: 21.11.2017 r.
 
 
§ 3. 1.
Treść projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2018 będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białe Błota  (www.bialeblota.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota  (www.bip.bialeblota.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
2. Opinie w sprawie powyższej uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w  § 2, w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota lub elektronicznie na adres: sport@bialeblota.pl.  W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje  zmian.
3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje  uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronach internetowych Gminy Białe Błota oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

§ 4. 
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik na stanowisku  ds.  sportu, promocji   i     kontaktów      zagranicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
/-/ Jan Czekajewski

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (8 listopada 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (8 listopada 2017, 14:51:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710