Postanowienie odstepujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, KOŚ-7624-2/09

POSTANOWIENIE                    

 Na podstawie  art.  63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt  72a oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.02.2009r.  Biura Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota 
postanawiam
odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków oraz  doprowadzeniem wody  do tłoczni  w miejscowości Łochowice, gm. Białe Błota.
 

Uzasadnienie                 

  Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz w związku z § 3 pkt 72a oraz  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono,
 co następuje:
            Projektowane przedsięwzięcie to sieć zewnętrzna kanalizacji sanitarnej usytuowanej w miejscowości Łochowice, gmina Białe Błota.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej o długości ok. 16 km;
sieć kanalizacji sanitarnej – tłocznej o długości ok. 2,4 km;
doprowadzenie wody do tłoczni ścieków – długość ok. 0,32 km;
tłocznie ścieków – szt. 5. Miejscowość Łochowice, gm. Białe Błota należy do terenów, na których oprócz zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są zakłady usługowe. Kanalizowany obszar jest terenem wiejskim, uzbrojonym w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną. Gospodarka ściekami oparta jest na zbiornikach wybieralnych oraz nielicznych oczyszczalniach przydomowych. W konsekwencji ścieki odprowadzane są do szamb, oczyszczalni przydomowych oraz naturalnych cieków wodnych i do gruntów, co powoduje, że środowisko naturalne jest obciążone zanieczyszczeniami ze ścieków. Zasadnicza  część trasy kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w drogach gminnych, nieliczne odcinki zaprojektowano w pasie drogi powiatowej oraz po prywatnych terenach rolnych. Drogi gminne, w których prowadzone są trasy kanalizacji sanitarnej są to głównie drogi gruntowe, żużlowe, asfaltowa, niewielki procent stanowią drogi o nawierzchni z płyt betonowych.
Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur tworzywowych PVC kanalizacyjnych kielichowych o średnicy ø 200 mm, łączonych na uszczelki gumowe.
Przewody tłoczne z tłoczni, przepompowni ścieków projektuje się z rur PE ciśnieniowych w zakresie średnic ø 50 – 160 mm, o połączeniach zgrzewanych. Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do poszczególnych sieciowych tłoczni ścieków projektuje się z rur PE ciśnieniowych o średnicy ø 32 mm, o połączeniach zgrzewanych.
W miejscowości Łochowice zaprojektowano w sumie 5 tłoczni sieciowych. Będą one odprowadzały ścieki przewodem tłocznym do miejscowości Łochowo, skąd z kolei do Lisiego Ogona a następnie do studni rozprężnej zlokalizowanej na ul. Twardej Lisim Ogonie. Ze studni rozprężnej ścieki odprowadzone zostaną kilkumetrowym odcinkiem kanału grawitacyjnego do systemu kanalizacji grawitacyjnej w Bydgoszczy.
Planowana inwestycja na terenie Łochowic przyczyni się bardzo korzystnie dla otaczającego środowiska, ponieważ, zebrane zostaną ścieki bytowo-gospodarcze aktualnie wprowadzane do środowiska. W przypadku zaniechania inwestycji, ścieki z miejscowości Łochowice nie zostaną odprowadzone do kanalizacji miejskiej w Bydgoszczy. Może się to przyczynić do zanieczyszczania środowiska nieoczyszczonymi ściekami, wprowadzanymi bezpośrednio do wód lub gleby.
Na terenach nieskanalizowanych pozostaną lokalne ogniska zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych w postaci przydomowych zbiorników ścieków. Dodatkowo prowadzenie gospodarki ściekowej bazujące na przydomowych zbiornikach ścieków stwarza uciążliwości i zagrożenia sanitarne głównie podczas opróżniania zbiorników.
Realizacja (wykonawstwo) inwestycji, jaką stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami, w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze. Nie przewiduje się wycinki drzew, ewentualnie zniszczone trawy zostaną ponownie posiane.
Nie przewiduje się żadnego oddziaływania przewodów tłocznych na środowisko ani zdrowie ludzi. System kanalizacji zostanie wybudowany, jako szczelny. Nie będzie, więc negatywnego oddziaływania na otoczenie. Materiał rur – tworzywo PVC, PE jest całkowicie bezpieczny dla środowiska gruntowego i wodnego. Przy rozpoczęciu prac ziemnych, warstwa gleby próchnicznej zostanie zdjęta oraz złożona oddzielnie i zabezpieczona przed przesychaniem. Po zakończeniu budowy wykorzystana będzie do rekultywacji terenu. Zniszczona zieleń niska – trawa zostanie ponownie zasiana i poddana pielęgnacji. Nie zakłada się wycinki istniejących drzew i krzewów ozdobnych. Nadmiar urobku z wykopów, powstałych w trakcie robót budowlanych, zostanie odprowadzony na specjalistyczne składowisko odpadów wskazane przez Inwestora i posiadające wymagane pozwolenia.
W trakcie prac budowlanych i montażowych może okresowo wystąpić odczuwalna emisja hałasu i spalin od pracujących maszyn budowlanych, urządzeń technicznych i środków transportu dowożących materiały na plac budowy. Poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych norm. Oddziaływanie akustyczne będzie czasowe, wyłącznie w porze dnia, ponieważ przewiduje się jednozmianowy tryb pracy. Ze względu na liniowy charakter budowy, ekipy pracowników w jednym miejscu będą pracować od 1 do 2 dni. Oddziaływanie hałasu będzie, więc lokalne i krótkotrwałe, zatem nie będzie uciążliwe dla ludzi i środowiska naturalnego oraz całkowicie ustąpi po zrealizowaniu robót.
Po zakończeniu robót budowlanych, teren planowanej inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, aby nie naruszyć jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Wbudowane materiały (wprowadzone do środowiska gruntowego) nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na to środowisko, tak w czasie budowy, jak również przyszłej eksploatacji.
                  Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać transgranicznie oraz nie będzie miało wpływu na obszary chronione znajdujące się w pobliżu inwestycji.
                  W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 5.03.2009 r. znak: OŚ.II.7660/11/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  pismem z dnia 26.02.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-3/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 72a oraz zawarte w § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r.   uznałem, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiłem jak w sentencji.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom zażalenie.
 
 
                                                                        Z up. Wójta

                                                                  Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (16 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (20 marca 2009, 12:55:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2139