Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-26/09

ZAWIADOMIENIE  
                        Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.)
zawiadamiam
 
o wszczęciu  postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 28.08.2009 r. Pana Janusza Jurkiewicza prowadzącego działalność pod nazwą „LOCTOR” z siedzibą w miejscowości 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa dróg gminnych – ul. Bocianowo – Morelowa i ul. Biedronki w miejscowości Zielonka wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją
 
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem, w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl. Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota www.biale-blota.sios.pl
 
                                               Z up. Wójta

                                             Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (8 września 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (8 września 2009, 15:43:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1801