KOŚ-7624-43/09 Postanowienie

                                                                                   Białe Błota, dnia  16.10.2009 r.

Wójt Gminy Białe Błota
KOŚ-7624-43/09
                                 

                                                  POSTANOWIENIE        

                                                                                                                                                           Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                      z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 11 września 2009 Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:
-           Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-26/09 z dnia  29.09.2009 r.,
-          Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/102/09 z dnia 07.10.2009 r.,
 
                                                   postanawiam
odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
                  projekt odcinka ul. Dymnej i ul. Mostowej w Przyłękach gm. Białe Błota
 
                                                   Uzasadnienie  
                  Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 oraz  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573  z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono,
 co następuje:
                  Zakres opracowania obejmuje utwardzenie i przebudowę nawierzchni ulicy: przebudowa odcinka ul. Dymnej i ul. Mostowej w miejscowości Przyłęki, gm. Białe Błota. Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
-     budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego;
-     budowa chodników oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej;
-     wzmocnienie nawierzchni kruszywem;
-     budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;
-     odwodnienie ulicy poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na pobocza obsiane trawą;
-     przestawienie kilku lamp oświetleniowych oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
                  Ulica przebiega wzdłuż zabudowy jednorodzinnej z nielicznymi zjazdami. Projektowana ulica jest ulicą klasy lokalnej i na całej długości będzie posiadała jednostronny chodnik. Ulica Dymna i ulica Mostowa na całym odcinku objętym opracowaniem, tj. od ul. Zachodniej do skrzyżowania z ulicą Przysieckiego posiada nawierzchnię ziemną oraz tłuczniową. Na całej długości brak jest urządzonych ciągów pieszych a ruch odbywa się na całej szerokości jezdni.
 
            Planowana inwestycja obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6 m ( od skrzyżowania z ulica Pokosową do skrzyżowania z ulicą Jasną- o szer. 5 m), chodników i dojść do posesji oraz zjazdów. Całkowita powierzchnia inwestycji to ok. 15761 m2. W chwili obecnej nawierzchnia drogi gminnej jest gruntowa. W ramach zamierzenia Inwestor zamierza wykonać następujące czynności: budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa chodników oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej i budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie ulicy poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na pobocza obsiane trawą oraz przestawienie kilku lamp oświetleniowych oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Na ulicy nie występują rowy ani kanalizacja deszczowa. Wody opadowe      z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo do projektowanych poboczy obsianych trawą. Kilka drzew na ulicy Dymnej i ulicy Mostowej z uwagi na kolizję z planowanym przebiegiem jezdni przeznaczonych będzie do wycięcia.
            Roboty rozbiórkowe będą odbywały się mechanicznie i ręcznie. Po wykonaniu rozbiórek materiały z rozbiórek zostaną wywiezione do utylizacji lub zagospodarowania przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Nawierzchnie drogowe będą wykonywane przez przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim doświadczeniem, sprzętem i uprawnioną kadrą pracowniczą. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji zostaną zminimalizowane poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czasu budowy. Geometria oraz konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 poz. 430        z dnia 14 maja 1999 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, konstrukcja nawierzchni odpowiada zalecanym nawierzchniom dla jezdni dróg lokalnych, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Wody opadowe w ilości ok.  144,0l/sekundę   z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo do projektowanych rowów odparowujących. Odpady powstające w trakcie budowy stanowiące elementy nawierzchni zjazdów w całości zostaną wywiezione do utylizacji. Odpady w postaci gruntu zostaną wywiezione do utylizacji. Przewidywane ilości odpadów: grunt z wykopów ~5886,0 m3, kostka z rozbiórki zjazdów i dojść do posesji ~5,0 m3. Odpady powstałe na etapie budowy opisane powyżej będą wywożone z terenu budowy przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do czynności w tym zakresie, do utylizacji lub zagospodarowane przez przedsiębiorstwa specjalistyczne.
                        Wykonanie planowanego przedsięwzięcia bez wątpienia przyczyni się do poprawy środowiska. Przebudowa znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprawienie płynności ruchu oraz nowa nawierzchnia ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko, m.in. zmniejszą emisję pyłów i hałas spowodowane istniejącymi nierównościami drogi.
                        Planowane inwestycja pozostaje również poza zakresem przedmiotowym dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985 ze zm.). W aneksie II dyrektywy wymienione zostały przedsięwzięcia infrastrukturalne mogące podlegać ocenie oddziaływania na środowisko, do których zaliczono m. in. „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów” – pkt 10 lit. b dyrektywy EIA. W opublikowanym przez Komisję Europejską dokumencie „Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów z aneksu I i II dyrektywy EIA” oraz w „Zaleceniach MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE”, dokonano wykładni przedmiotowego pkt 10 lit. b aneksu II dyrektywy. Kierując się zapisami w/w dokumentów uznano, że planowana inwestycja nie spełnia wszystkich przesłanek stanowiących o zakwalifikowaniu jej do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” w rozumieniu dyrektywy EIA, gdyż z powodu jej rodzaju i charakteru, usytuowania oraz rodzaju i skali oddziaływania nie może mieć potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko.
             Planowana inwestycja nie wywołuje transgenicznego oddziaływania na środowisko. Realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie oddziaływania drogi na otoczenie. Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
             W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 07.10.2009 r. znak: OŚ.II.7660/102/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny       w Bydgoszczy pismem z dnia 29.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-26/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 56 oraz zawarte w § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, uznano, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiono jak         w sentencji.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom  zażalenie.
 
 
Otrzymują:
   1.UrządGminyiałeBłota                                                                                                                              ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
2.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota
3.     Tablica ogłoszeń Sołectwa Przyłęki
4.     strona internetowa www.bip.bialeblota.pl zakładka decyzje środowiskowe
5.     Informacja o wydaniu postanowienia - www.biale-blota.sios.pl
6.      a/a KOŚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Angelika Delbowska (16 października 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (16 października 2009, 13:43:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1714