Zawiadomienie, KOŚ-7624-29/08/09/2010

                                                                               Białe Błota, dnia  21.01.2010 r.
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
KOŚ-7624-29/08/09/2010


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:


„budowa  zakładu produkcji szyb zespolonych przy ul. Kościelnej  w Cielu  na działce o numerze ewidencyjnym 95,  gm. Białe Błota”.


Wójt Gminy Białe Błota wszczął przedmiotowe postępowanie w sprawie  wydania decyzji
 o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 25 listopada 2008 r. Zakładu Produkcyjnego „BOHAMET” Spółka Jawna. Postanowieniem z dnia 1.10.2009 r. znak: SKO-4220/73/2009 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy orzekło stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.   Organem właściwym do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 


Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się dokumentacją w przedmiotowej sprawie (w tym z raportem, uzgodnieniem RDOŚ z dnia 11.01.2010 r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-476/09/JM oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-40-BB-41/08/09) w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (tj. do dnia 11 lutego 2010 r. włącznie). Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariat)  lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Rozprawa administracyjna w tej sprawie otwarta dla społeczeństwa odbędzie się  w dniu 15 lutego 2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Szubińskiej 7, parter, pokój nr 9.


Podano do publicznej wiadomości:
1.        tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
2.        tablica ogłoszeń sołectwa Ciele
3.        strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej:
           www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (21 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 stycznia 2010, 11:12:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (21 stycznia 2010, 11:27:39)
Zmieniono: dodano godzinę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1753