Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2011

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 2/2011 dla inwestycji pod nazwą:
„budowa nawierzchni ulic: Betonowej i Altanowej w miejscowości Białe Błota”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Z up. Wójta
Magdalena Wajchert
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (14 lutego 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 lutego 2011, 09:05:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1796