Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/2011

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 3/2011 dla inwestycji pod nazwą:
„wydobywaniu kopaliny a części złoża Lisi Ogon I na terenie działek nr: 44/1, 44/2, 44/3, 44/4 oraz budowa zbiorników wodnych na terenie działek nr: 55/1, 55/2 i 55/3 położonych w m. Lisi Ogon, gmina Białe Błota”


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniem: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (24 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (18 kwietnia 2011, 11:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1643