Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej nr 12/2011                                                                                Białe Błota, dnia 19.12.2011 r.


WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA


KOŚ.6220.26.2011


                                                 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 12/2011 dla inwestycji pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
                                                                        Z up. Wójta

                                                                      Magdalena Wajchert

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

- tablicy ogłoszeń sołectwa Łochowo i Murowaniec.

- stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (19 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (19 grudnia 2011, 13:08:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1620