Informacja o przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Białe Błota

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Katarzyny Durzyńskiej pełnomocnika firmy "PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Wdrożenie nowej technologii produkcji krawężników drogowych z zastosowaniem minerału skalnego zeolitu, nr działek 44/48 i 2037/2 połozonej w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota”

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 4, ul. Szubińska 7) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 21 października 2012 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariat) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.Z-ca Wójta

/-/ Jan Jaworski

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (27 września 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 września 2012, 10:18:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453