zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

     


Białe Błota, dnia 09.03.2015 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.33.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Białe Błota

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Janusza Mikielskiego, działającego w imieniu BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o. o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  Przebudowa istniejącego budynku produkcyjnego z częścią

   biurową oraz budowa hali montażowej z częścią magazynową,

  parking naziemny, przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr

  772/23, niezbędna infrastruktura techniczna oraz budowa

  dwóch obiektów magazynowych – hala „A" i „B" na działkach

  nr 772/21 i 772/23, 772/20 obręb Białe Błota, ul. Łochowska 69,

  86-005 Białe Błota"

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją ( w tym z opiniami i uzgodnieniami w/w organów) oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 31 marca 2015 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jednocześnie zawiadamiam, że rozprawa administracyjna w tej sprawie odbędzie się 2 kwietnia 2015 r.,o godz. 10.00 pok. nr 6 Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 (Referat Ochrony Środowiska).


Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

 1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

 2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota

 3. stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

Do wiadomości:

- strony postępowania według rozdzielnika.Z upoważnienia Wójta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

/-/ Anna Zdunek

                                                                     

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (9 marca 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (9 marca 2015, 13:24:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000