zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 


Białe Błota, dnia 17.06.2015 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.9.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Białe Błota

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Zdzisława Tok - reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHATE Lech Chmara, Zdzisław Tok Sp. J. ul. Ślesińska 3, Łochowice w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

    Budowa hali produkcyjnej z funkcją linii automatycznego malowania farbami proszkowymi wraz z zapleczem socjalno – biurowym na działce nr 86/4 położonej w miejscowości Łochowice"

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją ( w tym z opiniami i uzgodnieniami w/w organów) oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 9 lipca 2015 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jednocześnie zawiadamiam, że rozprawa administracyjna w tej sprawie odbędzie się 10 lipca 2015 r.,o godz. 10.00 pok. nr 6 Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 (Referat Ochrony Środowiska).


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Łochowice

  3. stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

Do wiadomości:

- strony postępowania według rozdzielnika.

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (17 czerwca 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (17 czerwca 2015, 14:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767