obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 31.05.2016 r.

Wójt Gminy

Białe Błota

OŚ.6220.7.2016. KOŚ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam


o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

    Budowa drogi dojazdowej nr 36b (ul. Przy Lesie) łączącej drogę powiatową nr 1926C z drogą dojazdową nr 36 w Lisim Ogonie"

2. Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób. Wykaz stron postępowania dostępny jest Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, Białe Błota.

4. Dokumentacja sprawy, w tym opinia: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dostępna jest w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godz. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).

    5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
    o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach
    i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane
    w pobliżu miejsca inwestycji.


Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, sołectwa Lisi Ogon oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl


POUCZENIE


Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia ( doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
Z-ca Wójta Gminy

Białe Błota

/-/ Jan Czekajewski

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (31 maja 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (31 maja 2016, 13:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664