Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „Rozbudowy istniejącej fermy drobiu, obejmującej budowę 10 nowych budynków inwentarskich w m. Ciele, gm. Białe Błota".

Białe Błota, dnia 7 listopada 2018 r. 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.47.2015.KOŚ
OBWIESZCZENIE 
            Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Wójt Gminy Białe Błota 
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla brojlerów kurzych (2420 DJP), na działkach o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota" - inwestor Pani Joanna Frischke – Krajewska
 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.
W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: SKO-4220/9/2018 uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia
2017 r. dot. odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla powyższej inwestycji, wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ponownie rozpatrywany.
         Organem właściwym do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie  jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Bydgoszczy. 
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinią biegłego, w  Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 7 grudnia 2018 r. włącznie).
Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w 30-dniowym terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7), ustnie do protokołu  lub drogą elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Z-ca Wójta
/-/ Jan Jaworski

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (7 listopada 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (7 listopada 2018, 15:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 734