Konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2019 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

 Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2019 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na podstawie  art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1510 t.j.) oraz  art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019  poz. 506 t.j.).

Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (ul. Szubińska 57, pok. 10).

Termin składania ofert ustala się do dnia 19 września 2019 r. do godziny 9:00

Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację programu pod nazwą zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci w 2019 r." w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy odrębnym Zarządzeniem.

Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 września 2019 r.  o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (pokój nr 5 – ul. Szubińska 57, Białe Błota).

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję w dniu 19 września 2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie na stronie www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotnej, jeśli wg Organizatora spełni szczegółowe warunki.


Zarządzenie Wójta nr 93/2019  (595kB) pdf 


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 września 2019)
Opublikował: Marek Jakubowski (5 września 2019, 12:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525