Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego w 2007 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA

Ogłasza :

 

otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego w 2007 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.   Nr  96, poz. 873 z poźn. zm. ), oraz na podstawie art. 1 ust. 2  i art.42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr  81, poz. 889 z późn. zmianami ), a także zgodnie z  Programem współpracy Gminy Białe Błota  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 (Uchwała Nr  IV / 21 /2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2006 r.) Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

 

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

FIZYCZNEJ SPORTU I REKREACJI

                                                                                          

 

I.   RODZAJ ZADANIA

 

Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonane w zakresie:

 

1.      sportu i rekreacji  dzieci i młodzieży;

2.      sportu – zespołów  biorących udział w rozgrywkach lig Polskich Związków Sportowych, w dyscyplinach, na które kluby posiadają aktualne licencje tych Związków;

3.      popularyzacji kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych;

4.      promocji osiągnięć sportowych Gminy Białe Błota poprzez:

 

a)      szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych – prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu i rekreacji;

b)      organizację treningów i zajęć sportowych;

c)      udział w zawodach i rozgrywkach;

d)      organizację zgrupowań i obozów sportowych;

e)      wynajem bazy sportowej w celu prowadzenia zajęć i zawodów;

f)        zakupu  sprzętu i odzieży sportowej;

g)      organizację zawodów i rozgrywek;

h)      organizację imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy, popularyzujących rozwój   kultury fizycznej i zdrowy styl życia.

 

 

II.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

Na realizację zadania w 2007 roku przeznacza się kwotę 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy, w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w chwili ogłoszenia konkursu.

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2.      Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w rozdziale I, z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów, po zawarciu umowy na realizację zadania.

3.      Dotacja będzie przekazywana w transzach, których terminy dostosowane będą do etapów realizacji zadania.

4.      Uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.

5.      Dotacja może zostać  wstrzymana jeżeli wyjdą na jaw okoliczności nie znane wcześniej zamawiającemu  w przedmiocie wiarygodności oferenta.

6.      W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

7.      W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości  wykonały zadania zlecone  z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

8.      Oferta podmiotu uprawnionego do jaj złożenia powinna być zgodna z art. 14  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zgodna z wzorami określonymi w   przepisach tej ustawy.

9.      Oferty niekompletne  lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

10.  Wójt Gminy Białe Błota może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, lub gdy  podmiot lub jego reprezentanci  utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1.     Zadanie  należy wykonać w roku 2007, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r.

2.     Zadanie należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.     Zadanie należy zrealizować na rzecz mieszkańców Gminy  Białe Błota.

 V. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1.   Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania zadania publicznego Gminy w zakresie kultury fizycznej  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Białych Błotach ul. Szubińska 7, 86-005  Białe Błota w terminie do 12 lutego 2007 roku, do godz. 16.00. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

2. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym z dopiskiem „Oferta – Kultura fizyczna.” 

3.     Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia  Wójta Gminy  Białe Błota Nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Białe Błota lub na stronie www.bip.bialeblota.pl

4.     Oferta musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5.     Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

 

VI.  TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

 

1.      Komisja konkursowa, powołana przez Wójta dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Wójtowi do akceptacji. 

2.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu na złożenie ofert. O rozstrzygnięciu konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

3.      Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale  I, nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

 

a)   celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zgodność z polityką gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz niniejszym ogłoszeniem;

b)   posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego, gwarantującego wykonanie zadania;

c)   zgodność ze statutem jednostki, którą oferent reprezentuje;

d)   doświadczenie i osiągnięcia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania;

e)   ocena realizacji wcześniejszych edycji powierzonych zadań;

f)    pozyskiwanie do współpracy i współfinansowania zadań innych partnerów publicznych;

g)   posiadanie niezbędnych licencji i innych dokumentów, wymaganych przepisami prawa do realizacji powierzonego zadania;

h)   liczba mieszkańców Gminy Białe Błota zaangażowana w realizację zadania (wolontariusze, działacze społeczni);

i)    rzetelność, terminowość wykonania i rozliczenia innych zadań finansowych z budżetu Gminy  Białe Błota.

 

VII. ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH UBIEGŁYCH

 

1.      W roku 2004, w ramach otwartego konkursu ofert zrealizowano  trzy zadania, na ich realizację Urząd Gminy w Białych Błotach  przekazał  dotację w wysokości 98 642 PLN.

2.      W 2005 roku na realizację trzech zadań w ramach otwartego konkursu ofert Urząd Gminy w Białych Błotach przekazał 130 500 PLN.

3.      W 2006 roku na realizację sześciu zadań w ramach otwartego konkursu ofert Urząd Gminy w Białych Błotach przekazał 150 000 PLN.

 

 

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy  jest zobowiązany do:

a)      zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207);

b)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych  na realizację zadania;

c)      dostarczenia na wezwanie Urzędu Gminy w Białych Błotach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania środków. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Urzędu Gminy w Białych Błotach, do kontroli całości realizowanego działania, pod względem finansowym i merytorycznym.

2.      W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych w rozdz. III ust. 10, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym ustawą o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania  i rozliczenia zadania  reguluje umowa między Wójtem, a oferentem.

4.      Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania, jest prawidłowe rozliczenie dotacji przyznanej w 2006 roku. 

 

 

Bliższe informacje na temat trybu dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, tel. 052-323-90-85, (Patrycjusz Migawa), oraz na stronie BIP Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl

Wzór oferty - załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1.doc (77kB) word

metryczka


Wytworzył: Migawa P (10 stycznia 2007)
Opublikował: Marek Jakubowski (11 stycznia 2007, 13:09:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2695