Wójt Gminy Białe Błota otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie konserwacji i zagospodarowania stawów gminnych wraz z porządkowaniem terenu:

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA
Ogłaszaotwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie utrzymywania;
- urządzania terenów rekreacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.
 
Konkurs przeznaczony jest dla:
- podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, organizacji pozarządowych.
I. RODZAJ ZADANIA:
1.Wymienione wyżej zadanie obejmuje:
-zabezpieczenie brzegów Jeziora Jezuickiego Małego,
-przestawienie ogrodzenia od strony północnej,
-wykonanie pomostów wędkarskich około 41 mb,
-wykonanie pomostów dla łodzi około 45 mb,
-wykonanie wyciągu dla łodzi,
-zagospodarowanie stawów gminnych polegające na dorybieniu i oczyszczeniu z roślinności wodnej.
-szkolenie młodzieży w celu uzyskania kart wędkarskich

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Na realizację zadania w 2009 roku przeznacza się kwotę 31500 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych).
Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili ogłaszania konkursu. 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2.      Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w rozdziale I, z odpowiednim zastosowaniem przepisów, art. 16, ustawy (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. Zm.), z dnia 24.04.03 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz.2104, z póżn. zm), oraz innych własnych przepisów, po zawarciu umowy na realizację zadania.
3.     Dotacja będzie udzielana w dwóch transzach, przy czym uruchomienie drugiej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.


4.      Dotacja może zostać  wstrzymana jeżeli wyjdą na jaw okoliczności nie znane wcześniej zamawiającemu  w przedmiocie wiarygodności oferenta.
5.      W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne organizacje pozarządowe za wyjątkiem wymienionych w art.3 ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.      W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości  wykonały zadania zlecone  z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
7.      Oferta podmiotu uprawnionego do jej złożenia powinna być zgodna z art. 14  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zgodna z wzorami określonymi w   przepisach tej ustawy.
8.      Oferty niekompletne  lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
9.  Wójt Gminy Białe Błota może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, lub gdy  podmiot lub jego reprezentanci  utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
1.     Zadanie  należy wykonać w roku 2009, w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.
2.     Zadanie należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.     Zadanie należy zrealizować na rzecz mieszkańców Gminy  Białe Błota.
IV. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 
1.   Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania zadania publicznego Gminy w zakresie  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Białych Błotach
ul. Szubińska 7, 86-005  Białe Błota w terminie do 18 kwietnia 2009 roku, do godz. 16.00. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
2. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym z dopiskiem         „Oferta –„utrzymywanie i urządzanie terenów rekreacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży” 
3.     Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia  Wójta Gminy  Białe Błota Nr 237 z dnia 16 marca 2009 r. Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Białe Błota lub na stronie www.bip.bialeblota.pl
4.     Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5.     Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
 
1.      Komisja konkursowa, powołana przez Wójta dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Wójtowi do akceptacji. 
2.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu na złożenie ofert. O rozstrzygnięciu konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
3.      Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale  I, nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
 
a)   celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zgodność z polityką gminy w zakresie działań własnych gminy oraz niniejszym ogłoszeniem;
b)   posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego, gwarantującego wykonanie zadania;
c)   zgodność ze statutem jednostki, którą oferent reprezentuje;
d)   doświadczenie i osiągnięcia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania;
e)   ocena realizacji wcześniejszych edycji powierzonych zadań;
f)    pozyskiwanie do współpracy i współfinansowania zadań innych partnerów publicznych;
g)   posiadanie niezbędnych licencji i innych dokumentów, wymaganych przepisami prawa do realizacji powierzonego zadania;
h)   liczba mieszkańców Gminy Białe Błota zaangażowana w realizację zadania (wolontariusze, działacze społeczni);
i)    obszar działania na terenie Gminy Białe Błota,
j)        rzetelność, terminowość wykonania i rozliczenia innych zadań finansowych z budżetu Gminy  Białe Błota.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy  jest zobowiązany do:
a)      zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 264 poz. 2207);
b)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych  na realizację zadania;
c)      dostarczenia na wezwanie Urzędu Gminy w Białych Błotach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania środków. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Urzędu Gminy w Białych Błotach, do kontroli całości realizowanego działania, pod względem finansowym i merytorycznym.
2.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania  i rozliczenia zadania  reguluje umowa między Wójtem, a oferentem.
3.      Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania, jest prawidłowe rozliczenie dotacji przyznanej w 2008 roku. 

Bliższe informacje na temat trybu dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, tel. (052) 323 90 62,
( Ludwik Guzowski), oraz na stronie BIP Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl .

metryczka


Wytworzył: Ludwik Guzowski (16 marca 2009)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 marca 2009, 13:25:44)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 marca 2009, 09:44:34)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2919