Wójt Gminy Białe Błota ogłasz otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 2
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 25 stycznia 2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Białe Błota w roku 2013.


2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


3. Druki, na których należy składać oferty stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru umowy sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.2011 Nr 6, poz. 25), załączono do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz - ogłoszenie o konkursie - treść ogłoszenia (17kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach


metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (29 stycznia 2013)
Opublikował: Mieszko Siemiński (29 stycznia 2013, 10:03:35)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (29 stycznia 2013, 10:09:57)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2907