Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza: 

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2015-2016 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie szczepionki dziewczętom urodzonym w 2003 r.) na podstawie art. 48, 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 581) 


Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać od dnia 04.09.2015 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referat Ochrony Środowiska. 

Termin składania ofert ustala się do dnia 25 września 2015 roku do godz. 14:00. 

Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w populacji dziewcząt urodzonych w 2003 zameldowanych na terenie Gminy Białe Błota” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7. 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy odrębnym Zarządzeniem. 

Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota – Referacie Ochrony Środowiska (pokój nr 6 – ul. Szubińska 57). 

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję do dnia 01.10.2015 r. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie http://www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotne, jeśli wg Organizatora spełni szczegółowe warunki. 


Zarządzenie (238kB) jpg
Ogłoszenie (392kB) jpg
Załącznik nr 1 (24kB) plik
Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki konkursu ofert (31kB) plik
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (36kB) plik
Załącznik nr 4 - projekt umowy (40kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenia (14kB) plik
Załącznik nr 6 - wzór sprawozdania (46kB) plik

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (7 września 2015)
Opublikował: Marek Jakubowski (11 września 2015, 12:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080