Unieważnienie konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” w 2017 r.

Zarządzenie nr SG.0050.23.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 lutego 2017 r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” w 2017 r.

Na podstawie  art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 ze zm.), art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.),

 

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Unieważnia się konkurs ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” w 2017 r., ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota nr SG.0050.18.2017 z dnia 7 lutego 2017 oraz zarządza ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego.

 

 

§ 2.

Konkurs, o którym mowa w § 1 unieważnia się ze względu na nieprecyzyjne kryteria wyboru ofert.

 

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Maciej Kulpa

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 lutego 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (23 lutego 2017, 08:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531