Protokół XXXVIII sesji 30.03.2006r

Wyłożono do wglądu 7 kwietnia 2006

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2006

 

z XXXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 30 marca 2006 roku, od godziny 10:00 do 21:15 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 14 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radny Wanda Górna

Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy

 

Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

8.        Podjęcie uchwał:

1)       uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

2)       w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

3)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawarcia porozumienia

4)       w sprawie wniesienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach wkładów niepieniężnych (aportu) oraz objęcie z tego tytułu udziałów

5)       w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r.

6)       w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2005 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006

7)       w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

8)       w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

9)       w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zielonka

10)    w sprawie nadania nazw ulicom

11)    w sprawie zaliczenia ulicy Guliwera do kategorii dróg gminnych

12)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (433/11)

13)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (39/30)

14)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (41/8,10-12)

15)    w sprawie nabycia udziału wynoszącego ½ we własności nieruchomości gruntowej (304/13)

16)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (1434/1))

17)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (1456/1,2)

18)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (283/2)

19)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy w Białych Błotach na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

20)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Białe Błota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

21)    w sprawie likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10

22)    w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

23)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przyłęki

24)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łochowice

25)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łochowo

26)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzciniec

27)    zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

28)    w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

29)    zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota

30)    w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota

31)    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

9.        Zapytania i wolne wnioski.

10.     Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.

11.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Białe Błota.

12.     Przyjęcie protokołu z obrad nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

13.     Zakończenie obrad XXXVIII Sesji.        

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 13-tu radnych czyli quorum. Z powodów służbowych nieobecny był Radny Henryk Sykut. Radna Ewa Kiełczyńska przekazała informację, że się spóźni.

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radną Wandę Górną, która wyraziła zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 12 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radną Wandę Górną na sekretarza obrad.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że wkrótce przybędzie na sesję Wiceprezydent Bydgoszczy Pani Lidia Wilniewczyc w celu omówienia nowego stanowiska Miasta Bydgoszczy w sprawie zmiany granic Gminy Białe Błota.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o przesunięcie projektu uchwały nr 30 przed projekt nr 26. Uzasadnia swój wniosek wątpliwościami czy uchybienia, które zgłaszał Pan Tadeusz Grzeszczak mają wpływ na ważność przyszłego statutu Trzcińca.

Radny Bartosz Lau nie widzi przeszkód aby dokonać takiej zmiany.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnej Gabrieli Żernickiej o zmianę z porządku obrad. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 12 głosami za  i 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVIII Sesji po zmianach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła porządek obrad XXXVIII Sesji.

Prowadzący obrady powitał Wiceprezydenta Bydgoszczy Lidię Wilniewczyc i podziękował jej za przybycie.

Wiceprezydent Bydgoszczy Lidia Wilniewczyc omówiła uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przyjęcia informacji Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wynikach spotkań z wójtami gmin Białe Błota, Osielsko i Sicienko w sprawie zmiany granic miasta Bydgoszczy, której kopie zostały rozdane Radnym Gminy Białe Błota i która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej przedstawił na mapie różnice pomiędzy propozycją Miasta Bydgoszczy a propozycją Gminy Białe Błota.

Radna Gabriela Żernicka pyta jaki będzie los mieszkańców Trzcińca, którzy po zmianie mogą się znaleźć się w granicach Bydgoszczy.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej poinformował, że propozycja Gminy Białe błota przewiduje pozostanie tego obszaru w granicach gminy.

Radny Jacek Stojke pyta czy koszty związane z uruchomieniem, w ramach rekompensaty dla Gminy Białe Błota za utracone grunty, miejskiej linii autobusowej do Łochowa będą pokrywane z budżetu Bydgoszczy czy będzie wymagane dofinansowanie z budżetu gminy.

Wiceprezydent Bydgoszczy stwierdza, że nie może na chwilę obecną jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ szczegóły w tej sprawie będą uregulowane w drodze odrębnej umowy.

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że są różnice między tym co Pani Wójt podpisała a tym co przedstawia na sesji Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej. Pyta czy Pani Wiceprezydent wie ile Gmina Białe Błota straci na zmianie granic.

Radny Stanisław Marks pyta czy Wójt Gminy wie na dzień dzisiejszy jakie straty poniesie gmina w związku ze zmianą granic i zwraca uwagę, że są znaczne rozbieżności w wysokości tych strat, ponieważ Pani Wójt podała wcześniej, że gmina straci 600 000 złotych a  Przewodniczący Rady twierdzi, że starty wyniosą 50 000 złotych.

 

Do obrad Sesji dołączyła Radna Ewa Kiełczyńska. Prowadzący obrady stwierdził obecność 14-tu radnych czyli quorum.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 6

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 7

Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie.

Radny Leszek Wątorski pyta kto upoważnił Wójta do negocjacji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic gminy i stwierdza, że Wójt prowadził je wbrew opinii mieszkańców i Rady Gminy.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że Wójt powinien mieć upoważnienie do prowadzenia negocjacji w sprawie zmiany granic. Jeśli Wójt nie potrzebował upoważnienia w sprawie zawarcia porozumienia z Bydgoszczą w sprawie zmiany granic to dlaczego nie zawarł porozumienia z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją tylko oczekiwał w tamtej sprawie zgody na negocjacje Rady Gminy w formie uchwały, 

-          pyta do czego używa się pieczęci okrągłej z orłem,

-          zwraca uwagę, że należy usunąć hałdę ziemi i śmieci koło boiska KS Spójnia w Białych Błotach, ponieważ szpeci to wizerunek miejscowości. Pyta kiedy ta hałda zginie i za jakie pieniądze,

-          pyta prezesa ZWiUK jaka firma i od kiedy wykonuje analizy czystości wody przy ujęciach i czy jest w niej zatrudniony jeden z obecnych radnych.

Radny Jacek Stojke zwraca uwagę, że na działce pomiędzy obwodnicą a ulicą Hodowlaną od kilku dni zrobiło się składowisko starych autobusów, które bardzo szpecą wizerunek gminy,

-          prosi o rozmowy Wójta z niektórymi pracownikami w sprawie niestosownego traktowania sołtysów. Szczegóły poda Pani Wójt później na osobności.

Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę sołtysowi Białych Błot, że nie było jeszcze zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków sołeckich na 2006 rok a mija już pierwszy kwartał.

-          stwierdza, że na zebraniach wiejskich jest bardzo mała frekwencja. Uważa, że nie ma dostępnych dla mieszkańców informacji na temat zebrań wiejskich i należy ustawić jeszcze ze dwie tablice ogłoszeniowe. Stwierdza, że gminna gazetka się nie ukazuje i szkoda, że nie ukazują się już gazetki niezależne,

-          wnioskuje o wykonanie na ulicy Czerskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Centralną progu zwalniającego, ponieważ niedawno doszło w tym miejscu do tragicznego wypadku, w którym zostały na chodniku potrącone dwie dziewczynki.

Radny Jacek Grzywacz wnioskuje o ustawienie słupków zabezpieczających drogę powiatową w Łochowie, które zostały zniszczone w wyniku dwóch wypadków.

-          uważa, że Przewodniczący powinien udzielić głosu sołtysom w sprawie zmiany granic gminy i jego postawę uważa za niestosowną,

-          stwierdza, że na ostatnim zebraniu w Łochowie w sprawie ośrodka zdrowia stwierdzono, że lokalizacja tego ośrodka powinna być w miejscu, które od lat było do tego przeznaczone czyli naprzeciw obecnego ośrodka po drugiej stronie Szosy Bydgoskiej. Stwierdza, że jest to optymalna lokalizacja pod względem komunikacyjnym i jest blisko szkoły, co ma znaczenie w przypadku konieczności szybkiej interwencji. Uważa, że sprawa bardzo się przeciąga i należy jak najszybciej przekazać grunt pod ośrodek, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady Gminy. Pyta Radną Górną czy robi coś w zakresie umożliwienia doktor Piotrowskiej budowy ośrodka w Łochowie w miejscu do tego przeznaczonym.

Radna Ewa Kiełczyńska wnioskuje o wymianę starych hydrantów  w Przyłękach  i na terenie całej gminy, ponieważ są one w bardzo złym stanie, pozakopywane co w przypadku awarii bardzo utrudnia naprawę,

-          stwierdza, że do dzisiaj nie ma odzewu w sprawie dodatkowych kursów PKS przez Zielonkę, Ciele do Przyłęk,

-          wnioskuje o uporządkowanie dróg i poboczy na terenie Przyłęk.

 

11:30 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.

11:45 Przewodniczący obrad wznawia obrady.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał w sprawie.

Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 30 marca 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

Radny Bartosz Lau stwierdza, że będzie głosował przeciw, ponieważ uchwała Rady Miasta Bydgoszczy dotyczy przyjęcia informacji Prezydenta Miasta Bydgoszczy na temat spotkań z Wójtami natomiast projekt uchwały Rady Gminy idzie dalej i dotyczy wydania opinii o propozycji zmiany granic. Przypomina, że poprzednio Rada Gminy wydała opinię negatywną a obecnie ma ją zmienić na pozytywną. Stwierdza, że nie ma gwarancji, że autobus linii 56 będzie finansowany z budżetu miasta i prawdopodobnie nastąpi zmiana tej linii na podmiejską o cenach przejazdu zbliżonych do linii 92.

Radny Jacek Stojke stwierdza, że będzie głosował przeciw, ponieważ faktycznie w zamian za zmianę opinii dotyczącej propozycji zmiany granic gmina nic nie otrzymać w zamian. Zwraca uwagę, że na terenie gminy były prowadzone szerokie konsultacje społeczne, w które włączyli się sołtysi i część radnych a które wykazały, ze mieszkańcy są przeciwni zmianie granic. Uważa, że w takiej sytuacji nie może poprzeć tej uchwały, ponieważ musi uszanować wolę mieszkańców, którzy się w tej sprawie wypowiedzieli negatywnie w konsultacjach.

Radny Stanisław Marks uważa, że zapis w projekcie uchwały, że „Gmina Białe Błota wyraża zgodę na przyłączenie terenów w okolicy ulicy Kujawskiej” jest niewłaściwy, bo to nie gmina wyraża zgodę tylko Wójt. Wójt może powiedzieć, że reprezentuje gminę. Stwierdza, że wcześniej był podjęta uchwała Rady Gminy, która określała negatywne stanowisko w sprawie zmiany granic. Wójt jest zobowiązany wykonywać uchwały Rady Gminy. Negocjacje prowadzone przez Wójta uważa, za kiepskie, ponieważ nie przyniosły one gminie żadnych gwarancji.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że dzisiaj należy rozsądzić dylemat o co chodzi. Stwierdza, że co prawda z opóźnieniem, ale Radni dowiedzieli się, że Rada Miasta podjęła uchwałę pozbawiającą gminę Białe Błota znacznej powierzchni. Z powodu tej uchwały na terenie gminy przeprowadzono konsultacje, w których mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec zmiany granic. Zorganizowano manifestację przed Urzędem Wojewódzkim, sprawa została nagłośniona a Wojewoda stwierdził, że rozważy tę sprawę. Po rozważeniu Wojewoda jednak poprał decyzję Rady Miasta Bydgoszczy. Uważa, że teraz nie ma czasu na wytykanie czy ktoś popełnił błąd, czy Wójt miał upoważnienie czy nie,  ale należy rozsądzić co można w tej sytuacji zrobić dla gminy i jaki obrać kierunek w tej sprawie żeby nie stracić wszystkiego. Zauważa, że Rada Gminy Sicienko podjęła wczoraj uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników negocjacji nie czekając na uchwałę Rady Miasta. Apeluje do Rady o zastanowienie się nad tą sprawą a nie torpedowanie wyników tych negocjacji. Uważa, że nie przyjęcie tej uchwały może spowodować utratę wszystkich terenów, które pierwotnie zostały wymienione w uchwale Rady Miasta.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 8 głosami za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

Radny Stanisław Marks stwierdza, że ta uchwała jest spóźniona. Pyta czy Wójt pojechała po tą uchwałę do Warszawy.

Wójt odpowiada, że między innymi była w sprawie tej skargi w kancelarii prawnej                 i rozmawiała na ten temat z profesorem Kuleszą.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że ta uchwała ma kosztować 2 000 złotych i uważa, że Wójt ma w urzędzie naprawdę dobrych pracowników, którym można było powierzyć przygotowanie uchwały. Stwierdza, że Wójt, przygotowując projekt tej uchwały, dała dowód swoich umiejętności kierowania. Uważa, że są inne ścieżki zabiegania o korzystne rozstrzygnięcia kwestii zmiany granic i jako przykład podaje możliwość interwencji u posłów lub wykorzystanie członkostwa Gminy Białe Błota w różnych stowarzyszeniach samorządowych. Stwierdza, że pieniądze na tą uchwałę można wydać na cele ważne               i sensowne.

Radny Bartosz Lau uważa, że uchwała i jej uzasadnienie są ciekawe, jednakże w obecnej sytuacji jest za późno na podjecie takiej uchwały. Stwierdza, że gdyby wystąpiono z taką inicjatywą rok temu to miałoby wtedy większy sens. Z jednej strony gmina występuje do Trybunału a z drugiej w poprzedniej uchwale godzi się na zmianę granic. Stwierdza, że wstrzyma się od głosu.

Wójt stwierdza, że należy wybrać mniejsze zło w obecnie obowiązującym stanie prawnym, ale to nie oznacza, że temat ten się zakończył. Uważa, że za kilka lat ten temat może wrócić        i dlatego podejmuje wszystkie możliwe kroki aby w oparciu o zdobyte już doświadczenie, zabezpieczyć interes gminy i jej mieszkańców. Stwierdza, że profesor Kulesza jest odpowiednim fachowcem aby we właściwy sposób pokierować całą sprawą. Za najbardziej naganną rzecz w sprawie zmiany granic uważa brak procedury odwoławczej, z jakiej mogłaby gmina skorzystać w sytuacji gdy Minister podejmuje jednoosobowo decyzję. Stwierdza, że należy podjąć tą uchwałę i informuje, że Rada Gminy Sicienko już ją podjęła podobnie jak Rada Powiatu Bydgoskiego.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym 14 głosami za i w wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawarcia porozumienia

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 3 głosami za, 10 przeciw i 1 wstrzymującym się odrzuciła projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wniesienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach wkładów niepieniężnych (aportu) oraz objęcie z tego tytułu udziałów

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2005 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za, 1 przeciw przyjęła uchwałę

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zielonka

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nadania nazw ulicom

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Guliwera do kategorii dróg gminnych

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (433/11)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (39/30)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (41/8, 10-12)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia udziału wynoszącego ½ we własności nieruchomości gruntowej (304/13)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (1434/1)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (1456/1,2)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (283/2)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Radny Tomasz Pilch opuścił salę obrad z powodów osobistych. Prowadzący obrady stwierdził obecność 13-tu radnych czyli quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy w Białych Błotach na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Inspektor Ryszard Gołąb- Urzędnik wyborczy przedstawił podstawę prawną przedmiotowej uchwały wraz z kryteriami ustalenia liczby mandatów radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym  6 głosami za, 3 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Białe Błota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Inspektor Ryszard Gołąb- Urzędnik wyborczy omówił podział poszczególnych obwodów do głosowania.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym  6 głosami za, 3 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Radny Leszek Wątorski opuszcza salę obrad. Prowadzący obrady stwierdził obecność 12-tu radnych czyli quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

 

Radny Leszek Wątorski wraca na salę obrad. Prowadzący obrady stwierdził obecność 13-tu radnych czyli quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przyłęki

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie statutu sołectwa Łochowice

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 5 głosami za, 1 przeciw i 7 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie statutu sołectwa Łochowo.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 8 głosami za, 1 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartosz Lau przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi Pana Tadeusza Grzeszczka.

Pan Tadeusz Grzeszczak nie zgadza się z ustaleniami Komisji ale je szanuje. Jednocześnie stwierdza, że będzie w dalszym ciągu zajmował się kwestią ważności konsultacji przeprowadzonych w Trzcińcu.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 7 głosami za, 1 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzciniec.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 12 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 8 głosami za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 8 głosami za i 5 przeciw przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za i 2 przeciw przyjęła uchwałę.

 

Ad. 9

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartosz Lau przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2006 roku. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji.

Radny Jacek Bonalski opuszcza obrady z powodów służbowych.  Prowadzący obrady stwierdził obecność 12-tu radnych czyli quorum.

Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka pyta kiedy będzie kontynuowane ustawianie tablic z nazwami ulic na terenie Łochowa,

-          zgłasza fakt, że z kościoła w Łochowie skradziono w czterech miejscach rynny i przekazuje prośbę proboszcza o poprawę bezpieczeństwa na terenie Łochowa i okolic. Jest to również wniosek rady sołeckiej. Uważa, że należy zapoznać się z ofertą firmy ochroniarskiej, która chroni m.in. Brzozę,

-          zgłasza konieczność zintesyfikowania równania dróg na terenie sołectwa Łochowo,

-          dziękuje radnym i Wójtowi, że wprowadzono na obrady dzisiejszej sesji sprawę budowy w Łochowie kortu do tenisa ziemnego. Uważa, że współpraca pomiędzy Wójtem a sołectwem w tej sprawie w 2005 roku była wzorowa, natomiast w roku obecnym jest fatalna i wyraża nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy a jego osoba będzie w dalszym ciągu aktywnie działała w tym temacie.

Pani Zofia Dondajewska stwierdza, że na jednej z sesji w ubiegłym roku Radna Wanda Górna obiecała, że najdalej we wrześniu lub październiku 2005 roku dzieci będą się uczyły w jednym nowym segmencie szkoły. Pyta jak daleko są zaawansowane prace nad rozbudową szkoły w Łochowie, bo na razie nic się tam nie dzieje,

-          uważa, że zbytnio przeciąga się sprawa przekazania gruntu pod ośrodek zdrowia w Łochowie. Stwierdza, że doktor Piotrowska wyręcza gminę w prowadzeniu przychodni i należy jej pomóc a tymczasem gmina nic nie robi w tym kierunku. Pyta dlaczego nie odbył się przetarg na dzierżawę tego gruntu. Stwierdza, że zebraniu wiejskim w Łochowie, na którym mimo zaproszenia sołtysa nie było przedstawiciela urzędu gminy, Radna Wanda Górna powiedziała, że na terenie zarezerwowanym pod ośrodek zdrowia ma powstać prywatne przedszkole. Pyta jakim prawem można tam budować przedszkole a nie można ośrodka zdrowia.

Sołtys Lisiego Ogona Ryszard Skrzypczyk prosi Wójta o ustawienie przystanku autobusowego przy obwodnicy w Lisim Ogonie, który w zeszłym roku zniknął.

Pan Jan Główczewski zwraca uwagę, że centrum Białych Błot działa zakład poligraficzny, który emituje toksyczne substancje, rozpuszczalniki szkodliwe dla ludzi. Prosi o podjęcie kontroli tego obiektu.

Radna Gabriela Żernicka pyta jaki jest efekt jej interpelacji z 22 września 2005 roku w sprawie zakładu przy obwodnicy toruńskiej, który emituje szkodliwe substancje.

-          pyta kiedy Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska wypowie się na temat powołania straży gminnej.

Radna Ewa Kiełczyńska wnioskuje o pieniądze na ukończenie, rozpoczętej w roku ubiegłym wymiany instalacji elektrycznej.

Radny Jerzy Kasprzak wnioskuje o zakaz robienia zdjęć w trakcie obrad sesji.

Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zabrania fotografowania, nagrywania obrad sesji.

-          zwraca uwagę, że na sesjach przez całą kadencję pojawiają się pytania kiedy będzie chodnik, kiedy będzie równanie drogi, kiedy będzie lampa itp. a nie padają żadne odpowiedzi,

-          informuje Radną Żernicką, że złożył skargę na nie odpowiadanie przez Wójta na interpelacje i zapytania a Wojewoda udzielił mu w grudniu odpowiedzi, z której wynika, że stanowisko w tej sprawie ma zająć Rada Gminy.

Pani Marzanna Kreja pyta kiedy Rada Gminy zacznie podejmować uchwały o przejęciu dróg gminnych. Uważa, że należy robić to sukcesywnie.

-          uważa, że nie można planować tylu uchwał na jedną sesję Rady Gminy. Stwierdza, że jest to dużym utrudnieniem dla mieszkańców, którzy w takiej sesji chcą brać udział. Uważa, że sesje powinny odbywać się co miesiąc,

-          stwierdza, że nie rozumie dlaczego niektórzy radni są radnymi, ponieważ nie wiedzą czy statut sołectwa jest potrzebny czy nie,

-          gratuluje Wójtowi inicjatywy dofinansowania boiska w Murowańcu,

-          uważa, że w uzasadnieniu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta niepotrzebne są zapisy o dyspozycyjności Wójta, ponieważ jest to oczywiste,

-          pyta dlaczego Wójt nie wykonuje uchwały Rady Gminy w sprawie gruntu pod ośrodek zdrowia w Łochowie,

-          zwraca uwagę, że Sekretarz Gminy od kilku sesji wcześnie opuszcza obrady sesji Rady Gminy i uważa, że powinna być na nich do końca. Uważa, że Sekretarz ją szykanuje.

Sołtys Murowańca Józef Masternak  wnioskuje o uporządkowanie wykopów po budowie wodociągów, budowę punktów oświetleniowych w sołectwie i pyta kiedy i skąd będzie można się w Murowańcu podłączyć do sieci gazowej.

Sołtys Białych Błot Roman Kujawa pyta jakie są dalsze losy sprawy sortowania odpadów przez Sanitrans w Białych Błotach po rozprawie administracyjnej.

Radny Jerzy Kasprzak apeluje do Pana Tadeusza Grzeszczaka o nie nadużywanie ustawy o dostępie informacji publicznej.

Radny Jacek Grzywacz prosi o odpowiedź na piśmie w sprawie interpelacji do Pana Czekajewskiego w sprawie anten na kościele w Białych Błotach,

-          pyta czy prezes ZWiUK przygotował jakąś propozycję zrównoważenia cen za ścieki wywożone od mieszkańców poza siecią kanalizacyjną,

-          odpowiada Radnej Żernickiej, że istniała już straż gminna, które została w tej kadencji zlikwidowana,

-          wnioskuje do Wójta o sfinansowanie z tzw. pieniędzy „kapslowych” budowy monitoringu w Łochowie,

-          na ulicy Czereśniowej w Łochowie są postawione cztery lampy w polu, podobnie jak cztery przy ścieżce rowerowej. Uważa, że mogłyby one oświetlać i drogę i ścieżkę,

-          pyta Radcę Prawnego czy może używać herbu Gminy Białe Błota w celach promowania gminy, czy musi występować do Wójta z prośbą o jego używanie.

Radny Leszek Wątorski czy zostało już zasiedlone mieszkanie komunalne w bloku przy ulicy Betonowej w Białych Błotach, które niedawno się zwolniło w wyniku eksmisji.

Radna Powiatu Maria Płotkowska gratuluje Radnym zdrowia, że tak długo wytrzymują na sesji i prosi aby się wzajemnie szanować w trakcie sesji.

 

Ad. 10

Pani Wójt stwierdza, że zaczyna się jedenasta godzina sesji i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzieli na piśmie.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          tablice z nazewnictwem ulic w Łochowie będą ustawiane po rozliczeniu zimowego utrzymania dróg,

-          za najlepszą formę poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy jest utworzenie w Białych Błotach Komisariatu Policji i jej działania zmierzają w tym kierunku,

-          równanie dróg będzie robione kompleksowo na całym terenie gminy w przeciągu dwóch tygodni natychmiast gdy będzie ku temu odpowiednia pogoda,

-          ostatnie spotkanie na temat kortu w Łochowie zorganizował Kierownik GZEAS a nie Wójt Gminy,

-          jest ogłoszony przetarg na rozbudowę szkoły w Łochowie i w najbliższym czasie będzie rozstrzygnięcie przetargu, prace rozpoczną się na początku maja i będą trwały do 15 grudnia,

-          Pani Piotrowska nie jest zainteresowana wymianą swojej działki na działkę przewidywaną wcześniej pod ośrodek zdrowia.

Radna Wanda Górna odpowiadając Radnemu Jackowi Grzywaczowi stwierdziła, że na temat jej zaangażowania w sprawę budowy środka zdrowia w Łochowie najwięcej może powiedzieć Pani dr Piotrowska oraz urzędnicy zajmujący się tą sprawą. Stwierdza, że skoro nie można było rozpisać przetargu ograniczonego na grunt pod budowę ośrodka zdrowia to dr Piotrowska nie była w stanie wziąć udziału w przetargu nieograniczonym. Podkreśla, że dr Piotorwska podjęła starania aby niezbędny grunt nabyć od prywatnego właściciela tak aby planowany ośrodek zdrowia jak najszybciej zaczął służyć mieszkańcom. W nawiązaniu do planowanych inwestycji na terenie Łochowa stwierdza, że kiedy były omawiane sprawy oświaty w Łochowie, Radny Jacek Grzywacz jako Przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół w Łochowie przekazał osiem punktów istotnych dla rozwoju oświaty na tym terenie. Stwierdza, że nie było wśród nich rozbudowy szkoły w Łochowie. Przytacza wypowiedź Radnego Zenona Paplaczyka na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 2005 roku „na początku naszej kadencji po wizytacji ośrodka zdrowia w Łochowie stwierdzono, że budowa nowego ośrodka zdrowia w Łochowie jest koniecznością co jest zawarte w protokole i w rozmowach z Panią Wójt. Ponieważ pilniejszą sprawą jest rozbudowa szkoły w Łochowie wnoszono o wykonanie projektu Ośrodka Zdrowia jeszcze w tej kadencji.” Stwierdza, że skoro pojawiła się szansa na wybudowanie niepublicznego ośrodka zdrowia w Łochowie, bez udziału środków gminnych to uznała ją na bardzo korzystną dla mieszkańców i stara się pomóc tej inicjatywie. Stwierdza, że obecnie działka, na której miał stać ośrodek zdrowia pozostaje z przeznaczeniem na cele publiczne. Uważa, że takim celem publicznie użytecznym jest budowa przedszkola.

 

Ad. 11

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że protokoły powinny wiernie odzwierciedlać przebieg obrad sesji i być sporządzane w statutowym terminie.

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy 10 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła protokół  z XXXVI Sesji Rady Gminy.

 

Ad. 12

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy 10 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła protokół  z XXXVII Sesji Rady Gminy.

 

Ad. 13

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera stron 13                                                                                                   

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                             Wanda Górna                          Bronisław Balcerowski

Podinspektor                                                           

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek rakoczy (12 kwietnia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 lipca 2006, 10:11:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:41:01)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2709