Protokół XL sesji 29.06.2006r

Wyłożono do wglądu 10 lipca 2006

PROTOKÓŁ Nr XL/2006

 

z XL Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 29 czerwca 2006 roku, od godziny 10:00 do 19:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radna Anna Płaskonka

Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy

 

Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

8.        Podjęcie uchwał (Przerwa od godz. 14.00 do 15.00. Będzie możliwość zakupienia posiłku przygotowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Dąb”):

1)       w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Gminy Białe Błota”

2)       w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Białych Błotach

3)       w sprawie porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Białe Błota i Miasta Bydgoszcz

4)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawarcia porozumienia

5)       w sprawie nadania nazwy ulicy (dz.nr 118/12) w Białych Błotach

6)       w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na okręgi wyborcze

7)       w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na obwody wyborcze

8)       w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2006 r.

9)       w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych dla Gminnego Przedszkola
w Białych Błotach

10)    zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

11)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Łochowie za okres 01.05.2005 do 31.12.2005 r.

12)    w sprawie zmian w Statucie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie

13)    w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni w Białych Błotach

14)    w sprawie nadania nazwy ulicy ( dz.nr 233/4 w Łochowie),

15)    w sprawie nadania nazwy ulicy (dz.nr 30/10 w Murowańcu),

16)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (dz.nr 82/3)

17)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (dz.nr 106/18)

18)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz.nr 562/1)

19)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 1429/2)

20)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Łochowice na lata 2004-2014”

21)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Łochowo na lata 2004-2014”

22)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa na lata 2004-2014”

23)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Murowaniec na lata 2004-2014”

24)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Ciele na lata 2004-2014”

25)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Kruszyn Krajeński na lata 2004-2014”

26)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Zielonka na lata 2004-2014”

27)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Przyłęki na lata 2004-2014”

28)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Trzciniec na lata 2004-2014”

29)    w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r.

30)    w sprawie zaciągnięcia pożyczki

31)    w sprawie zaciągnięcia pożyczki

32)    w sprawie zaciągnięcia pożyczki

33)    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

9.        Zapytania i wolne wnioski.

10.     Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.

11.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota.

12.     Zakończenie obrad XL Sesji.        

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 14-tu radnych czyli quorum. Z powodów służbowych nieobecny był Radny Stanisław Marks.

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radną Annę Płaskonkę, która wyraziła zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 13 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radną Annę Płaskonkę na sekretarza obrad.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Radny Tomasz Pilch w imieniu Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgłasza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 8 pozycji 34 projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/415/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wniosek Komisji uzasadnia faktem, że na terenie miejscowości Łochowo, w chwili obecnej, osoba fizyczna, na swojej nieruchomości,  rozpoczęła budowę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, stąd zabezpieczenie terenu gminnego, pod  tego rodzaju usługi stało się bezprzedmiotowe.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w wniosku. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek o zmianę w porządku obrad.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL Sesji po zmianach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła porządek obrad XL Sesji.

 

10:30 Na sesję przybył Radny Stanisław Marks. Obecnych 15 Radnych.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 6

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 7

Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie.

Radny Bartosz Lau stwierdza, że mieszkańcy pytają się dlaczego chodnik na ulicy Czystej nie będzie wykonany do końca ulicy.

Radny Leszek Wątorski pyta kiedy będzie przygotowany  plan zagospodarowania Spójni i kiedy to zadanie będzie wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

- stwierdza, że kostka brukowa na ulicy Guliwera w Białych Błotach została źle ułożona i potworzyły się fale.

Radny Jacek Bonalski stwierdza, że w mieszkaniach wspólnoty mieszkaniowej w Białych Błotach brakuje ciśnienia wody i podkreśla, że taka sytuacja powtarza się od lat i nie ma poprawy,

-          stwierdza, że na zakręcie ul. Berberysowej w Białych Błotach należy wstawić słupki odgraniczające chodnik, ponieważ samochody go rozjeżdżają, 

-          pyta jakie są zamierzenia Wójta w związku z protestem mieszkańców dotyczącym powstania mas bitumicznych.

Radny Zenon Paplaczyk postuluje o rozmowy Wójta z Wojewódzkim Zarządem Dróg w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Szubińskiej w Białych Błotach (na odcinku od ulicy Przemysłowej do Grzybka) i pyta czy będzie dalszy remont ulicy Szubińskiej,

-          pyta na jakim etapie jest budowa kompleksu sportowego w Białych Błotach, ponieważ do 15 maja miała być gotowa dokumentacja,

-          zgadza się z Radnym Wątorskim, że ulica Guliwera została niedbale wykonana.

 

Radny Jacek Stojke pyta co się dzieje na terenie po byłych zakładach mięsnych w Przyłękach, ponieważ słyszał, że zostały one sprzedane i planowana jest tam jakaś inwestycja. Pyta czy w związku z tym powstaną nowe miejsca pracy.

- stwierdza, że w Zielonce jest bardzo niskie ciśnienie wody i okresowo brakuje jej w kranach.

Radny Tomasz Pilch stwierdza niskie ciśnienie wody w Lisim Ogonie,

-          postuluje zobowiązać firmę RABEN do utworzenia strefy ochronnej, zgodnie z dostępnymi warunkami przez obsadzenie zielenią, ponieważ podczas przeładunku, głównie w nocy jest uciążliwy hałas,

-          stwierdza, że przy firmie BOGAMET jest podwyższany grunt i pyta czy działania te są legalne.

Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że przy odbiorze robót na ulicy Guliwera w Białych Błotach należy zwrócić uwagę na złe wykonanie nawierzchni,

-          stwierdza, że chodnik na ulicy Czystej nadal w niektórych miejscach jest położony za wysoko,

-          stwierdza, że należy ułożyć kolejne progi zwlaniające na ulicy Dębowej w Łochowie,

-          pyta na jakim etapie jest procedura budowy szkoły w Łochowie, kiedy rozpocznie się budowa i kiedy zakończy,

-          zwraca uwagę, że należy obrócić lampy na ulicy Kwiatowej w Łochowie w stronę szosy.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że w Białych Błotach nie było jeszcze tak złej sytuacji z zaopatrzeniem w wodę jaka zaistniała w tym roku. Uważa, że inwestycje mające na celu poprawić zaopatrzenie w wodę powinny być zawarte dwa trzy lata temu w budżecie gminy na etapie jego opracowywania a nie zgłaszane w połowie roku, latem gdy jest na ich realizację za późno. Przypomina, że zwracał uwagę na fakt niedokładnego przygotowywania budżetów.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał w sprawie.

Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XL Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 29 czerwca 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Radny Jacek Bonalski wnioskuje o czytanie tylko tytułu projektu uchwały i jego uzasadnienia.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Gminy Białe Błota”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Białych Błotach

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Radna Gabriela Żernicka opuściła obrady sesji z powodów osobistych.

Radny Stanisław Marks opuścił obrady sesji z powodów służbowych.

Pozostało obecnych 13 Radnych czyli quorum.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Białe Błota i Miasta Bydgoszcz,

Sołtysi Łochowa i Łochowic stwierdzili, że mieszkańcy nie są zainteresowani linią autobusową komunikacji miejskiej z Bydgoszczy do Łochowic i w związku z tym wnioskowali o wykreślenie w projekcie uchwały stosownego zapisu.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym 11 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawarcia porozumienia,

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dz.nr 118/12) w Białych Błotach

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na okręgi wyborcze

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na obwody wyborcze

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2006 r.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych dla Gminnego Przedszkola w Białych Błotach

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Radny Stanisław Marks powraca na salę obrad sesji. Na sesji obecnych 14 Radnych czyli quorum.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.05.2005 do 31.12.2005 r.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 12 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian w Statucie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni w Białych Błotach

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ( dz.nr 233/4 w Łochowie),

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dz.nr 30/10 w Murowańcu),

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (dz.nr 82/3)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 6 głosami za, 4 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (dz.nr 106/18)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz.nr 562/1)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 1429/2)

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 12 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Łochowice na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Łochowo na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Lisi Ogon na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Murowaniec na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Ciele na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Kruszyn Krajeński na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Zielonka na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Przyłęki na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Trzciniec na lata 2004-2014”

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że zbyt dużo pieniędzy w ramach tego programu jest przekazywane na diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a za mało na pomoc rodzinom osób uzależnionych.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Skarbnik Gminy wyjaśnia, że pożyczka zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota w miejscowości Kruszyn Krajeński”.

Radny Jacek Grzywacz pyta kiedy wpłyną do budżetu pieniądze po przyjęciu tej uchwały.

Wójt Gminy odpowiada, że budowa kanalizacji jest w toku a pieniądze wpłyną kiedy gmina przedstawi faktury do refundacji czyli prawdopodobnie w listopadzie.

Radny Henryk Sykut pyta w jakim procencie jest możliwe umorzenie tej pożyczki.

Wójt Gminy odpowiada, że można liczyć na 30% umorzenia.

Radny Leszek Wątorski pyta jak duże będzie zadłużenie gminy po zaciągnięciu tej pożyczki.

Skarbnik Gminy wyjaśnia, że pożyczki są źródłem pokrycia deficytu budżetowego, który wynosi około 3 milionów złotych i jest ujęty w budżecie. Prognozowane zadłużenie na koniec 2006 roku wynosi 35,84 %.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za i 4 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Skarbnik Gminy wyjaśnia, że pożyczka zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjne pn. ,,Odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Białe Błota”.

Radny Leszek Wątorski pyta czy zadłużenie gminy nie zmienia się w tym momencie.

Skarbnik Gminy odpowiada, że nie.

Radny Stanisław Marks pyta czy zadłużenie na koniec roku na pewno nie wzrośnie.

Skarbnik Gminy odpowiada, że zadłużenie nie wzrośnie względem planowanego a może się zmniejszyć jeżeli koszt inwestycji będzie mniejszy od przewidywanego w budżecie, ponieważ kwota pożyczki będzie również niższa.

Radny Henryk Sykut pyta czy były prowadzone jakieś rozmowy jak MWiK Bydgoszcz będzie traktował tak dużego dostawcę ścieków jak Gmina Białe Błota. Czy będzie jakaś zniżka ceny ścieków dla gminy Białe Błota.

Wójt Gminy odpowiada, że od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy z MWiK na temat hurtowych scen za odprowadzanie ścieków, ale do czasu zbudowania kolektora do Bydgoszczy ten problem nie dotyczy bezpośrednio Gminy Białe Błota. Osielsko oraz Dąbrowa Chełmińska, które są już podłączone do miejskiej kanalizacji prowadzą konkretne rozmowy na temat cen hurtowych. Należy pamiętać, że cena ścieków w Białych Błotach jest wyższa niż w Bydgoszczy, bo gmina do nich dopłaca.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 6 głosami za, 1 przeciw i 7 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Skarbnik Gminy wyjaśnia, że pożyczka zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjne pn. ,, Zbiornik retencyjny w Cielu Gmina Białe Błota”.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 8 głosami za, 1 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/415/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Ad. 9

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Bartosz Lau przedstawił protokół z kontroli sołectwa Trzciniec w zakresie wykorzystania środków sołeckich i skarg mieszkańców.

Radny Jacek Grzywacz pyta czy jest protokół z kontroli klubu sportowego w Łochowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Bartosz Lau stwierdza, że protokół jest dostępny w teczce Komisji w Biurze Rady Gminy i przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2006 roku.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad planem pracy. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła plan.

Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka stwierdza, że po przebudowie zakrętu na ulicy Bydgoskiej w Łochowie zostały wymienione plastikowe łańcuchy-zabawki na ochronne solidne rury zabezpieczające chodnik. Pyta czy brakujące około 20 metrów bieżących tego zabezpieczenia będzie uzupełnione jeszcze w tym roku,

-          pyta co z realizacją fotoradaru na terenie Łochowa, chciałby znać termin ukończenia prac w tym temacie, ponieważ jest już pół roku opóźnienia względem pierwotnych ustaleń,

-          pyta kiedy nastąpi oświetlenie punków wskazanych przez radę sołecką Łochowa oświetleniem ulicznym,

-          pyta co się stało z doręczycielem poczty, ponieważ nie widać go już od tygodni.

Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że w stanowisku Komisji Rewizyjnej brakuje informacji, na jakiej podstawie stwierdzono brak chęci współpracy ze strony rady sołeckiej Trzcińca z panem Tadeuszem Grzeszczakiem i pyta czy nie jest to tylko, niepoparte żadnymi dowodami, stwierdzenie pani sołtys,

-          pyta czy stwierdzony przez Komisję Rewizyjną fakt nie wykorzystania środków nazwanych dotacją celową przez klub sportowy w Łochowie został przez Wójta przeanalizowany i czy zostały wyciągnięte wnioski i wydane zalecenia aby do takich sytuacji nie dochodziło,

-          ubolewa i zwraca uwagę, że w dniu dzisiejszym Rada Gminy zatwierdziła wydanie półtora miliona złotych, oddając równocześnie zyski gminne z tytułu odprowadzania ścieków miastu Bydgoszcz i przesądzając kwestię zamknięcia gminnej oczyszczalni ścieków. Pyta po co była inwestycja modernizacji oczyszczalni ścieków, która została ukończona niespełna dwa lata temu a na którą teraz się zamyka. Stwierdza, że można dopatrywać się w tej sprawie przestępstwa, ponieważ wykonanie inwestycji, z której nie będzie się korzystało jest przestępstwem niegospodarności,

-          wyraża swoją solidarność z głosowaniem Radnego Kasprzaka w kwestii dofinansowania Izby Wytrzeźwień, uważa że Gmina Białe Błota nie powinna dofinansowywać izby, ponieważ daje tyle prezentów Bydgoszczy, że wspomni tylko 552 ha i zyski z odprowadzania ścieków, że darmowa izba wytrzeźwień się po prostu gminie należy.

Pani Marzanna Kreja pyta czy na skutek zaniechań Wójta Gminy lub osób działających w jego imieniu nie przedawniły się uprawnienia na wykonywanie prac z tytułu rękojmi i gwarancji na terenie gimnazjum w Białych Błotach.

-          stwierdza, że w sprawie stwierdzonej przez Komisję Rewizyjną nieprawidłowości w gospodarowaniu pieniędzmi przez klub sportowy w Łochowie, nie wystarczy stwierdzenie tego faktu w protokole, ale wymaga zdecydowanych działań i pyta Komisję Rewizyjną czy podjęła jakieś dalsze działania. Uważa, że skoro pieniądze na rozwój kultury fizycznej przekazane do klubu sportowego w Łochowie wracają do budżetu gminy to nie następuje realizacja zadań gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i powinno się wyciągnąć z tego wnioski. Uważa, że pieniądze te możnaby wykorzystać na przykład na dofinansowanie wyjazdów młodzieży i dzieci na basen,

-          zwraca uwagę na ciągłe zmiany w budżecie gminy i stwierdza, że pojawiają się takie zadania w budżecie jak ulica Kwiatowa, które wymagają dokonania przesunięcia. Stwierdza, że od czterech lat gmina dysponuje tylko i wyłącznie prowizorium budżetowym co powoduje, że co drugą sesję mamy do czynienia ze zmianami w budżecie,

-          stwierdza, że w protokole z ostatniej sesji jest stwierdzenie wójta, że udzieli odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski na piśmie i nie otrzymała żadnej odpowiedzi,

-          zwraca uwagę na brak współpracy ze strony gminy z organizacjami pozarządowymi. Co roku mamy do czynienia z uchwałą w sprawie takiej współpracy, ale w jej ocenie podjęcie tej uchwały jest przymusem, który gmina musi realizować, ponieważ to wynika z obowiązujących przepisów. Uchwałę podjęto a współpracy nie było nie ma i chyba nie będzie, bo jeśli ma się do czynienia z taką imprezą jak dziesięciolecie Głosu Białych Błot i innymi imprezami to praktycznie nie zawiadamia się organizacji pozarządowych o takich ważnych w skali gminy wydarzeniach. Stwierdza, że dwa lata temu uzyskała zapewnienie Przewodniczącego Rady Gminy, że o pracach Rady również będzie powiadamiane jej Stowarzyszenie. Dziękuje, że raz otrzymała takie zawiadomienie,

-          pyta ile kosztowała organizacja Wianków Gminnych w Lisim Ogonie i jak Dyrektor WOK widzi kwestię reklamy tego typu imprez, bo wystarczyło zastosować inne media a nie tylko wywieszać plakaty, żeby zwiększyć frekwencję na tej imprezie,

-          co dalej w sprawie mas bitumicznych, bo chodzą słuchy, że w dalszym ciągu planuje się w Białych Błotach ulokować ich produkcję. Pyta jakie jest stanowisko Pani Wójt w tej sprawie,

-          informuje, że w ubiegłym tygodniu WSA w Bydgoszczy na skutek orzeczenia NSA w Warszawie wydał decyzję w sprawie dróg powstałych w wyniku decyzji podziałowych nieruchomości. Uważa, że wszystkie stwierdzenia i wszystkie sprawy dotyczące unieważniania decyzji, gdzie drogi wróciły do właścicieli, tym wyrokiem zostały obalone. WSA stoi na stanowisku, że dla faktu uznania drogi za gminną nie ma znaczenia plan zagospodarowania przestrzennego. Zwraca uwagę, że gmina powinna się liczyć z wypłatą odszkodowań za drogi zwrócone w ciągu ostatnich 3 lat,

-          w sprawie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stwierdza, że komisja pomniejsza środki na terapię o koszty swoich diet,

-          pyta jak będą wyglądały procedury Gminnej Przychodni Zdrowia w Białych Błotach, ponieważ obecna sytuacja jest niedopuszczalna, ponieważ są składane oferty a gmina nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. Składanie ofert na dzień dzisiejszy jest przedwczesne,

-          zwraca Przewodniczącemu Rady Gminy uwagę, że nie powinno zwoływać się sesji z tak dużą ilością uchwał. Stwierdza, że dwie sprawy zostały przeoczone i dysponuje nimi do wglądu dla Przewodniczącego jeśli zechce,

-          stwierdza, że w sprawie postępowania egzekucyjnego w sprawie Wójta Gminy przeciwko Stowarzyszeniu „Przymierze dla Gminy Białe Błota”  kilkakrotnie doszło do stwierdzenia nieprawdy a Wójt Gminy zobowiązała się do przedstawienia dokumentów w tej sprawie. Stwierdza, że Wójt kłamał w tej sprawie i przedstawia Przewodniczącemu do wglądu dokumenty mające to potwierdzać,

-          pyta czym w zakresie swoich obowiązków zajmuje się Sekretarz Gminy.

Radny Jacek Grzywacz pyta jak wygląda sprawa z antenami telefonii komórkowej na kościele w Łochowie,

-          zwraca uwagę, że niewykorzystane słupki po przebudowie zabezpieczenia chodnika na zakręcie ulicy Bydgoskiej w Łochowie można wkopać przy poczcie tak aby samochody nie parkowały w pobliżu przejścia dla pieszych i musiały korzystać z parkingu.

Radna Powiatu Bydgoskiego Maria Płotkowska zwraca uwagę, że koło gimnazjum buduje się bubel w postaci sali gimnastycznej niszcząc położony w zeszłym roku asfalt. Uważa, że sala jest potrzebna, ale jest tyle miejsca wokół szkół, gdzie możnaby ją wybudować.

Pan Tadeusz Grzeszczak pyta co ma oznaczać stwierdzenie Pani Wójt, że rozmawia od jakiegoś czasu na temat negocjacji cen za ścieki. Dlaczego negocjacji nie zakończono przed tym jak Rada podjęła decyzję o odprowadzaniu ścieków do Bydgoszczy. Stwierdza, że po wybudowaniu kolektora do Bydgoszczy MWiK nie będzie negocjował z gminą tylko powie ile ma zapłacić. Negocjuje się wtedy gdy nie wydało się na ten cel jeszcze żadnych pieniędzy.

Pani Zofia Dondajewska stwierdza, że dwa lata temu na zebraniu wiejskim w Łochowie na pytania mieszkańców kiedy rozpocznie się inwestycja w postaci budowy kanalizacji ściekowej w Łochowie była mowa 2006-2007 rok. Obecnie minęło pierwsze półrocze 2006 roku i pyta kiedy rozpocznie się realizacja tej inwestycji, żeby były opracowane jakieś plany i projekty, ponieważ miejscowość się rozrasta, rozpocznie się rozbudowa szkoły w Łochowie i będzie potrzeba odprowadzania ścieków. Uważa, że budowa kanalizacji powinna być równoległa do budowy szkoły lub ją wyprzedzać. Pyta kiedy ruszy realizacja tej inwestycji.

Radny Jacek Grzywacz pyta Panią Wójt czy budowa nawierzchni na ulicy Guliwera w Białych Błotach została dziś odebrana i czy są jakieś uwagi.

Radny Leszek Wątorski pyta kiedy ruszy budowa Pocztexu w Lisim Ogonie,

- pyta ile przyłączy wykona spółka gazownicza w Białych Błotach i którą stroną miejscowości nastąpi dalsza rozbudowa sieci.

Radna Powiatu Bydgoskiego Maria Płotkowska stwierdza, że według jej oceny sześciolatki powinny iść do szkoły a nie uczęszczać do przedszkola. Uważa, że niepotrzebnie gmina dopłaca do dzieci, które chodzą do przedszkola do Bydgoszczy, ponieważ mogły by one skorzystać z przedszkola gminnego gdyby dobudować jedno skrzydło. Uważa, że sześciolatki mogą pomieścić się w budynku szkoły podstawowej a młodsze dzieci powinny chodzić do przedszkola. Nie widzi przeszkód, aby dzieci uczyły się na dwie zmiany.

Radny Stanisław Marks dziwi się wypowiedzi Pani Marii Płotkowskiej na temat przedszkoli, ponieważ każdy rodzić ma wybór do jakiego przedszkola ma chodzić jego dziecko. Zgadza się natomiast, że przedszkole w Białych Błotach wymaga remontu i rozbudowy.

 

Ad. 10

Pani Wójt stwierdza, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzieli na piśmie.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że w tym roku na uzupełnienie 20 metrów zabezpieczenia zakrętu ulicy Bydgoskiej w Łochowie nie ma pieniędzy, może środki na ten cel powinno znaleźć Starostwo.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiadając na zapytania stwierdza, że wystąpiono do Starostwa po pozwolenie na fotoradar w Łochowie. Starostwo ma 30 dni na przyjęcie zgłoszenia. Termin ten upływa na początku lipca. Wtedy można zamówić  fotoradar u producenta a kosztuje on około 18 tysięcy złotych  netto wraz z ustawieniem a jego użytkowanie jest w gestii Policji,

- są zabezpieczone pieniądze na wykończenie prac podłączających punkty świetlne czyli przebudowę szafek energetycznych i w momencie ukończenia tych prac energetyka jak najszybciej, nie dłużej niż w przeciągu miesiąca podłączy lampy je do zasilania,

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          doręczyciel poczty jest na zwolnieniu lekarskim od dwóch miesięcy,

-          nie przypomina sobie protokołu Komisji Rewizyjnej w sprawie klubu sportowego w Łochowie, ale wszystkie dotacje przekazane jednostkom z budżetu gminy muszą złożyć ich rozliczenie do końca stycznia. Klub z Łochowa po zwróceniu mu uwagi przez Skarbnika zwrócił pieniądze,

-          nie zgadza się ze stwierdzeniem, że spółka komunalna powinna przynosić zyski, bo to oznaczałoby, że mieszkańcy płacą za dużo za wodę i ścieki. Uważa, że nie byłoby żadnych trudności z wodą i odprowadzaniem ścieków gdyby doszło do połączenia ZWiUK i MWiK. Nastąpiła by wtedy pełna kanalizacja wszystkich miejscowości, w tym w pierwszej kolejności Łochowic, Łochowa i Lisiego Ogona. Niestety Rada Gminy nie podjęła takiej decyzji,

-          sprawa modernizacji oczyszczalni ścieków jest dowodem jak bardzo musi być przemyślana każda inwestycja realizowana z publicznych pieniędzy. Niestety w czasie gdy była podejmowana decyzja o modernizacji ówczesne władze nie sprawdziły czy w ogóle gmina otrzyma pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków gdziekolwiek. Stwierdza, że w ubiegłym roku gmina miała lepszą pozycję w sprawie łącznia spółek w rozmowach z MWiK. Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie ceny ścieków.

Dyrektor Gimnazjum odpowiadając na zapytania stwierdza, że rękojmia i gwarancja na gimnazjum obowiązują i każda usterka jest zgłaszana wykonawcy i jest usuwana na bieżąco.

Dyrektor WOK odpowiadając na zapytania stwierdza, że informacja na temat kosztów Wianków Gminnych nie podlega ujawnieniu za względu na ochronę danych osobowych. Stwierdza, że zespół występujący na tej imprezie otrzymał za mało pieniędzy, ponieważ większość zespołów odmawia występowania za takie pieniądze. Stwierdza, że informacja o Wiankach została podana na wszystkie dostępne w gminie sposoby, przez księdza, na tablicach sołeckich, w urzędzie gminy, w Głosie Białych Błot.

Pani Marzanna Kreja przypomina, że pytała o koszty tej imprezy, których wysokość jest informacją publiczną i nie ma nic wspólnego z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dyrektor WOK stwierdza, że Wianki Gminne kosztowały sześć tysięcy złotych.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          Prefabet w sprawie wytwórni mas bitumicznych tak jak każdy mieszkaniec może złożyć wniosek o wydanie o warunkach zabudowy. Obecnie sprawa jest to w połowie drogi, wpłynął protest od mieszkańców. Jutro zostanie wysłany do Starostwa i do inspektora sanitarnego raport wpływu na środowisko tej inwestycji do oceny. Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów  strony będą miały 21 dni na zapoznanie się z dokumentami w sprawie tej inwestycji. Następnie odbędzie się rozprawa administracyjna, na której mieszkańcy będą mogli porozmawiać z inwestorem i projektantami. Będzie podjęta uchwała zebrania wiejskiego w tej sprawie i wydana decyzja,

-          każdy ma prawo złożyć wniosek w dowolnej sprawie, dwa wnioski wpłynęły w sprawie prywatyzacji przychodni zdrowia. Obecnie trwają konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami, którzy mogą głosować wyrażając swoją opinię w internecie oraz wrzucając swoje opinie do wystawionych urn,

-          sprawa anten na kościele w Łochowie jest realizowana zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego w Łochowie, we wrześniu odbędzie się kolejna rozprawa,

-          odbył się dzisiaj wstęp do obioru ulicy Guliwera w Białych Błotach. Wykonawca będzie musiał poprawić szereg stwierdzonych usterek, zgłoszonych w formie uwagi. Na ich poprawę wykonawca ma dwa tygodnie,

-          uważa, że lokalizacja sali gimnastycznej jest w jej ocenie bardzo dobra, a potrzeba budowa sali jest bardzo pilna,

Kierownik GZEAS odpowiadając na zapytania stwierdza, że nie ma obecnie miejsca na przyjęcie sześciolatków do szkoły podstawowej, ponieważ dzieci obecnie uczą się w suterenie. Uważa, że dwuzmianowość jest niekorzystna dla dzieci i lepiej dla nich jest korzystanie z przedszkola.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:

-          informacji na temat terminów realizacji kanalizacji w Łochowie udzieli na sesji we wrześniu, po przeanalizowaniu sytuacji,

-          Poczta Polska rusza z inwestycją w Lisim Ogonie, 5 lipca o godz. 11:00 nastąpi przekazanie placu budowy. Na realizację tej inwestycji wykonawca ma 365 dni.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiadając na zapytania stwierdza, że wykorzystanie pozostałych słupków od zabezpieczenia ulicy Bydgoskiej dla zablokowania wjazdu na przejście dla pieszych jest niemożliwe z powodów technicznych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiadając na zapytania stwierdza, że Komisja przyznała rację Panu Taduszowi Grzeszczakowi, że nie został wykonany wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Trzciniec oraz że pani sołtys Gabriela Żernicka potwierdziła ten fakt na posiedzeniu komisji,

- stwierdza, że Komisja Rewizyjna przekazała protokół w sprawie kontroli klubu sportowego w Łochowie Wójtowi Gminy, aby ten wyciągnął wnioski i ewentualnie obniżył kwotę dotacji na rok przyszły.

Pan Tadeusz Grzeszczak pyta czy Pani Wójt złożyła doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie niegospodarności w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białych Błotach.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że między innymi w tej sprawie jest w tej chwili prowadzone postępowanie przed sądem.

Przewodniczący Rady Gminy odpowiadając na zapytania stwierdza, że sesje są planowane na początku roku i podawane do publicznej wiadomości. Doprecyzowaniu podlega tylko określenie godziny i miejsca obrad sesji. Sesje nie mogą być za często, ponieważ procedura przygotowywania uchwał wymaga czasu, ponieważ często są to obszerne dokumenty.

Radny Leszek Wątorski pyta dlaczego Radni nie otrzymują odpowiedzi na sesji na interpelacje. Stwierdza, że to jest kolejna sesja, na której nie otrzymał on odpowiedzi.

Sekretarz Gminy stwierdza, że odpowiedzi na interpelacje Radnego Wątorskiego zostały do niego wysłane, ale odmówiono ich odebrania. Znajdują się one w Urzędzie Gminy wraz z adnotacją o odmowie odbioru korespondencji.

Pani Marzanna Kreja pyta czy Pani Wójt przedstawiła Radzie dokumenty w sprawie o egzekucję wierzytelności Katarzyny Kirstein-Piotrowskiej względem Stowarzyszenia „Przymierze dla Gminy Białe Błota” zgodnie z tym co zapowiedziała.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, że żadne dokumenty w tej sprawie nie wpłynęły do Rady.

Radny Stanisław Marks dziwi się, argumentacji Wójta Gminy, że odpowiedzi na interpelacje nie odebrano chociaż był wysłana. Stwierdza, że radny nie ma obowiązku siedzieć cały dzień w domu i czekać aż Wójt wyśle odpowiedź. Uważa, że Wójt powinien w sprawach prostych nie wymagających wglądu w dokumenty udzielać odpowiedzi na sesji.

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że niesposób na wszystkie interpelacje i zapytania odpowiedzieć na sesji, która często i tak trwa ponad 8 godzin. Stwierdza, że Radni mogą składać interpelacje przed sesją i wtedy Wójt może na sesji udzielić odpowiedzi natomiast mieszkańcom stara się odpowiedzieć na sesji, mimo późnej pory, ponieważ zadali oni sobie trud przyjścia na sesję z istotnymi dla siebie sprawami.

 

Ad. 11

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy 11 głosami za i 2 wstrzymującymi się  przyjęła protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy.

 

Ad. 12

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XL Sesji Rady Gminy Białe Błota.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 14 stron.                                                                                              

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                          Anna Płaskonka                        Bronisław Balcerowski

Podinspektor                                                          

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (2 lipca 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (12 października 2006, 09:37:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:41:52)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1775