Protokół XLI sesji 25.07.2006r

Wyłożono do wglądu 25 lipca 2006

PROTOKÓŁ Nr XLI/2006

 

z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 13 lipca 2006 roku, od godziny 14:00 do 18:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 13 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radna Anna Płaskonka

Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy

 

Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji nadzwyczajnej i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Dyskusja nad projektami uchwał.

6.        Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006;

2)       w sprawie przystąpienia do wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Zakończenie obrad nadzwyczajnej XLI Sesji Rady Gminy.        

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 13-tu radnych czyli quorum. Nieobecni z powodu urlopu byli Radna Gabriela Żernicka i Radny Henryk Sykut.

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Jacka Bonalskiego, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 12 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego Jacka Bonalskiego na sekretarza obrad.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Radny Stanisław Marks zgłasza wniosek formalny o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

-Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

-Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

-Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

-Zapytania i wolne wnioski.

Prowadzący obrady stwierdza, że zgodnie ze statutem gminy wnioskodawca ma prawo przedłożyć porządek obrad i powinien być on realizowany.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że w takim razie po co Przewodniczący podaje pod głosowanie porządek obrad.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że wniosek Radnego Stanisława Marksa jest zbyt szeroki i zgłasza wniosek formalny o umieszczenie w porządku obrad tylko punktu zapytania i wolne wnioski po punkcie podjęcie uchwał.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnego Stanisława Marksa. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 4 głosami za, 6 przeciw i 3 wstrzymującymi się odrzuciła w/w wniosek.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnego Zenona Paplaczyka. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 10 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek o zmianę w porządku obrad.

Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska zwraca uwagę, że zmiana w porządku obrad wymaga zgody wnioskodawcy.

Prowadzący obrady stwierdza, że należy uszanować wolę większości radnych.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLI nadzwyczajnej Sesji po zmianach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, 11 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła porządek obrad XLI Sesji.

 

Ad. 5 - 6

Dyskusja nad projektami uchwał oraz głosowanie.

 

Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XLI Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 13 lipca 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej omówił projekt uchwały i wyjaśnił, że projekt uchwały powstał na wniosek Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A, które będą się rozbudowywać i potrzebują terenu. Niezbędne jest wylesienie części tego terenu, które może nastąpić wyłącznie za zgodą ministra i w wyniku objęcia tego terenu planem zagospodarowania przestrzennego. Minister wydał wstępną zgodę pod warunkiem opracowania takiego planu przez gminę.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że rozbudowa wynika z bardzo dynamicznego rozwoju firmy, który pozwolił w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyć zatrudnienie w samej Belmie z 300 do 1000 osób. Planowany jest dalszy rozwój i wzrost zatrudnienia, ale konieczne jest wybudowanie kolejnej hali produkcyjnej, która nie mieści się na obszarze dotychczas przewidzianym do działalności produkcyjnej i wchodzi nieznacznie na obszar leśny. Zmiana przeznaczenia terenu przez gminę jest konieczna, żeby zainicjować proces realizacji tej inwestycji. Jak najszybsze uchwalenie tego planu pozwoli na realizację tej inwestycji w przyszłym roku. Stwierdza, że na terenie Belmy powstaje swoisty park przemysłowy, który może być siłą napędową rozwoju gminy a docelowo zatrudnionych w firmach na terenie Belmy będzie około 2500 osób ale dla rozwoju Belmy konieczna jest znaczna rozbudowa hal produkcyjnych, ponieważ w dotychczasowym kształcie budynków rozwój jest niemożliwy. Podkreśla, że działalność produkcyjna Belmy nie stanowi, żadnej niedogodności dla mieszkańców gminy, ani dla środowiska naturalnego a obie strony mogą tylko skorzystać na rozbudowie zakładu. Informuje, że koszt sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu jest szacowany przez Belmę na około 15 tysięcy złotych i zostanie opłacony z pieniędzy Belmy.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że projekt uchwały jest nie podpisany. Pyta czy teren Belmy jest terenem zamkniętym ze względu na produkcję dla obronności kraju.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że teren zakładów jest strzeżony, ogrodzony           i  podlega ochronie.

Radny Stanisław Marks pyta czy Belma wystąpiła do właściwego Ministerstwa o przyznanie terenowi zakładu statusu zamkniętego.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że nie ma przepisu, który by zobowiązywał zakład do występowania o taki status do jakiegokolwiek ministra.

Radny Stanisław Marks pyta dlaczego Belma nie występuje o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ jest to najszybsza forma otrzymania pozwolenia na budowę.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że postanowiono działać zgodnie z przepisami.

Radny Stanisław Marks pyta czy działka 772/37 jest własnością Belmy.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że właścicielem działki 772/37 są Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A

Radny Stanisław Marks pyta kto będzie płacił za wylesienie tego terenu.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej stwierdza, że teren Belmy nie jest terenem zamkniętym w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, więc wymagana jest na tym terenie procedura wykonania planu zagospodarowania przestrzennego,

-          projekt uchwały sporządził Pan Jakub Kitajgrodzki, pracownik referatu gospodarki przestrzennej,

-          stwierdza, że działki 772/37 i 772/38 należą do Skarbu Państwa

Radny Stanisław Marks proponuje wykreślić działki 772/37 i 772/38 z treści uchwały.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że działki nie mogą być wykreślone, ponieważ wtedy plan byłby niezgodny z przepisami, które stanowią o wielkości obszaru jaki musi być objęty planem.

Radny Stanisław Marks  dziwi się, że planem nie są objęte kolejne działki. Uważa, że gmina powinna sporządzać plan zagospodarowania kompleksowo dla całego obszaru a nie wyrywkowo dla niektórych działek, ponieważ w przyszłości właściciele pozostałych działek będą się domagali sporządzenia planu dotyczącego ich działek i trzeba będzie do sprawy wracać zamiast załatwić ją od razu.

Radna Wanda Górna pyta jakie są koszty sporządzenia tego planu.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że koszt sporządzenia planu został oszacowany na 15 tysięcy złotych i Belma go sfinansuje.

Radny Stanisław Marks  prosi o podanie mu przez Urząd Gminy informacji na piśmie, kto jest właścicielem działek 772/37 i 772/38. Pyta kto będzie płacił za wylesienie obszaru objętego planem zagospodarowania.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej stwierdza, że za wylesienie terenu płaci jego właściciel.

Radny Jacek Grzywacz pyta w jakiej formie Belma może zrekompensować gminie koszty sporządzenia tego planu.

Przedstawiciel grupy BELMA stwierdza, że koszt sporządzenia planu zostanie gminie zwrócony w formie darowizny.

Radny Jacek Grzywacz zgłasza wniosek formalny o zmianę w porządku obrad polegającą na głosowaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zakończonej dyskusji, przed omówieniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w wniosku. Rada Gminy 5 głosami za 3 przeciw i 5 wstrzymującymi się przyjęli wniosek.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie przystąpienia do wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za, 2 przeciw przyjęła uchwałę.

 

15:30 –15:45 przerwa w Sesji.

 

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Radny Stanisław Marks pyta kiedy został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę szkoły w Łochowie i jak firma go wygrała.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju wyjaśnił, że rynek budowlany przeżywa rozkwit szczególnie w zakresie budowli jednohalowych. Firmy sporządzają kosztorysy znacznie wyższe niż jeszcze miesiąc czy dwa temu. Potrzeba zmian w budżecie wynika z otwarcia ofert przetargowych, ponieważ przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Dopiero zwiększenie środków  w budżecie pozwoli na jego pozytywne rozstrzygnięcie.

Radny Stanisław Marks uważa, że zapis w projekcie uchwały o rozstrzygnięciu przetargu jest nieprawidłowy a jeśli chodzi o wzrost kosztów budowy to rzeczywiście wynika on z sytuacji na rynku, ponieważ teraz w okresie przed wyborczym we wszystkich okolicznych gminach trwają inwestycje. Uważa, że realizacja tej inwestycji w roku ubiegłym była by o wiele tańsza i prawdopodobnie w przyszłym roku też byłaby to tańsza inwestycja. Stwierdza, że jeśli oferta zgłoszona w przetargu jest wyższa niż kwota przewidziana na ten cel przez zleceniodawcę to przetarg jest nieważny.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju wyjaśnił, że w takiej sytuacji przetarg może zostać unieważniony, ale nie musi jeśli zostanie zwiększona w budżecie kwota przeznaczona na to zadanie.

Radny Bartosz Lau prosi o przedstawienie podstawy prawnej według której możliwe jest zwiększenie wartości zadania po otwarciu ofert przetargowych.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju zobowiązał się do przekazania Radnemu Bartoszowi Lau na piśmie aktów prawnych dopuszczających takie rozwiązanie.

Wójt Gminy wyjaśniła, że zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia środków  na rozbudowę szkoły w Łochowie i podjęcie tej uchwały pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie inwestycji jeszcze w tym roku.

Radna Wanda Górna stwierdza, że nie byłoby kłopotu z rozbudową szkoły w Łochowie gdyby przygotowano projekt tej rozbudowy razem z salą gimnastyczną w poprzedniej kadencji.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że ze względu na spore opóźnienie rozbudowy szkoły w Łochowie, należy w harmonogramie robót zapisać terminy realizacji poszczególnych etapów budowy, tak aby w przypadku nadejścia niskich temperatur można było kontynuować prace wewnątrz budynku.

Radny Leszek Wątorski pyta kiedy nastąpiło otwarcie ofert i kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju stwierdza, że otwarcie ofert nastąpiło 6 lipca o godz. 14:00 a rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić po podjęciu przez Radę Gminy uchwały zwiększającej wartość przetargu.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Ad. 7

Pan Edmund Łączny zwraca uwagę, żeby Radna Wanda Górna zapoznała się dokumentami na temat kosztów realizowanych za jego kadencji inwestycji zamiast powtarzać niesprawdzone informacje.

Radny Stanisław Marks odczytał pismo pracowników oczyszczalni ścieków w Białych Błotach z dnia 3 lutego 2006 roku zaadresowane do Przewodniczącego Rady Gminy oraz zapytał czy takie pismo dotarło do Przewodniczącego Rady Gminy, bo na sesji żadnej informacji na temat takiego pisma nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, że nie przypomina sobie takiego pisma, ale szczegółowo sprawdzi korespondencję.

Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka zwraca uwagę na ogromne trudności z zaopatrzeniem w wodę w Łochowie i pyta jakie kroki podejmie Urząd Gminy aby tę sytuację szybko poprawić. Ponawia prośbę, którą złożył pisemnie przed sesją, o dyskusję na temat braku wody w Łochowie, Łochowicach i Lisim Ogonie.

Radny Leszek Wątorski pyta czy jest możliwość rozbudowy Urzędu Gminy z wykorzystaniem sąsiedniego gruntu, który GS sprzedaje wraz ze sklepem. Uważa, że ten teren mógłby zostać wykorzystany pod rozbudowę ze względu na bliskość istniejącego urzędu.

Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że gdyby realizowano inwestycje w poprawę stanu sieci wodociągowej zamiast podejmowania prób oddania jej do Bydgoszczy to nie byłoby problemów z brakiem wody na terenie gminy. Stwierdza, że mieszkańcy nie mogąc się doczekać na wodę od ZWiUK zaczynają wracać do montażu własnych hydroforów i ZWiUK straci klientów.

Radny Stanisław Marks pyta Panią Sekretarz, który z radnych wyjeżdżał poza granice kraju na koszt gminy lub jednostek. W jakim terminie to się odbywało i do jakich miejscowości,

-          stwierdza, że to nie on podjął decyzję o sprzedaży gruntu obok oczyszczalni, uniemożliwiając jej rozbudowę i mówił o tym dwa i pół roku temu, kiedy Rada Nadzorcza ZWiUK milczała. Uważa, że wtedy należało się zastanowić nad odprowadzaniem ścieków, gdy były jeszcze inne możliwości rozwiązania problemu kanalizacji a nie teraz gdy tych możliwości nie ma,

-          stwierdza, że tegoroczne braki wody są wynikiem nie interesowania się sprawami zaopatrzenia w wodę mieszkańców przez wójta. Uważa, że należało budować zbiorniki retencyjne już kilka lat temu z uwzględnieniem rosnącej liczby mieszkańców,

Radny Jacek Bonalski pyta jaka jest obecna sytuacja z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców, ponieważ w ubiegły piątek i sobotę w blokach na ulicy Betonowej w Białych Błotach nie było w ogóle wody.

Pani Marzanna Kreja pyta czy jest dopuszczalne takie traktowanie mieszkańców, kiedy nie mają oni przez kilka dni dostępu do wody. Stwierdza, że braki wody powtarzają się cyklicznie, co roku i z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza. Uważa, że mieszkańcy są oszukiwani informacjami na temat podejmowanych przez ZWiUK działań mających poprawić zaopatrzenie w wodę dla Łochowa, ponieważ nic się w tej sprawie nie dzieje,

-          pyta który z radnych i w jakim celu był delegowany lub korzystał z wyjazdu zagranicę na koszt gminy,

-          zwraca uwagę, że termin wyborów nie został jeszcze ogłoszony a niektóre osoby prowadzą już kampanię wyborczą.

Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że już ponad trzy lata temu opracował program naprawczy dla ZWiUK, którego realizacja zapewniłaby mieszkańcom pewny i nieograniczony dostęp do wody. Uważa, że o nie zapoznaniu się przez Panią Wójt z tym programem najlepiej świadczy fakt, że twierdzi ona, że w tym programie jest przewidywane zwolnienie z pracy pracowników ZWiUK. Stwierdza, że to nieprawda i jest wprost przeciwnie, program ma służyć zwiększaniu miejsc pracy oraz zwiększaniu rentowności firmy.

Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że poza corocznymi brakami w dostawach wody, panuje rekordowa susza, liczba mieszkańców wzrasta, rośnie liczba gospodarstw domowych, ogrodów, które wymagają zwiększonych dostaw wody. Uważa, że ZWiUK musi dokonać modernizacji na miarę rosnących potrzeb mieszkańców, dokonać zakupów bardziej wydajnych pomp i budowę zbiorników retencyjnych.

Radny Stanisław Marks pyta czy Pani Wójt wystąpi do Wojewody o uznanie terenu Gminy Białe Błota za dotknięty klęską żywiołową suszy,

- prosi o sporządzenie analizy jakie inwestycje zostały wykonane w tej kadencji na terenie Gminy Białe Błota przez Powiat Bydgoszcz i ile one kosztowały.

Sekretarz Gminy stwierdza, że Wójt Gminy wystąpił już do Wojewody o powołanie komisji szacującej straty rolników w wyniku suszy.

Prezes ZWiUK przedstawił informację dotyczącą sytuacji w dystrybucji wody w gminie Białe Błota, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Zofia Dondajewska stwierdza, że problem z dostawami wody trwa od ponad wielu lat i nie ma żadnej poprawy. Przypomina, że poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę była jednym z haseł wyborczych obecnej Pani Wójt.

Radny Leszek Wątorski stwierdza, że w projekcie budżetu na 2005 roku znalazł się zapis o budowie zbiornika retencyjnego w Cielu, ale został on ogłoszony dopiero w tym roku. Zwraca uwagę, że problemem w dostawach wody na terenie gminy są zbyt małe przekroje rur, które były kładzione jeszcze w poprzednich kadencjach. Uważa, że muszą zostać dokonane nowe odwierty wody dla Łochowa. Pyta dlaczego tak późno został ogłoszony przetarg na budowę zbiornika retencyjnego w Cielu.

Pani Zofia Dondajewska stwierdza, że według informacji geologa ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Łochowo leży na dużych złożach wody, które jest w stanie zaopatrzyć całą gminę.

Pan Wiesław Siemiński stwierdza, że Radni powinni przeprosić za podjęcie przez nich uchwały z dnia 30 marca o oddaniu gminnych gruntów do Bydgoszczy oraz jak najszybszej uchylić tej uchwały.

Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że nic się nie dzieje w sprawie remontu dachu na starej szkole w Łochowie i pyta kiedy ta sprawa zostanie załatwiona,

-          pyta kiedy coś się zacznie dziać w kwestii budowy oświetlenia na terenie gminy,

-          wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy celem uchylenia uchwały w sprawie oddania gminnych gruntów Bydgoszczy.

Sekretarz Gminy wyjaśnia, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinno złożyć co najmniej czterech radnych wraz z porządkiem obrad i projektem stosownej uchwały.

Radny Jerzy Kasprzak stwierdza, że uchwałę o oddaniu gruntów do Bydgoszczy można podjąć na najbliższej normalnej sesji Rady Gminy i zwoływanie nadzwyczajnej jest zbędne.

Radny Jacek Grzywacz zgłasza wniosek formalny o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy celem uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem, Rada Gminy w głosowaniu jawnym 8 głosami za, 2 przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęli wniosek.

Pani Zofia Dondajewska wnioskuje aby sala obrad sesji była należycie przygotowana pod względem nagłośnienia.

 

Ad. 8

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady XLI nadzwyczajnej sesji.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 6 stron.                                                                                              

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokołował:                            Sekretarz obrad:                      Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                          Jacek Bonalski                            Bronisław Balcerowski

Podinspektor                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (1 września 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (12 października 2006, 09:41:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:42:07)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3011