Protokół XLIII sesji 20.09.2004

Wyłożono do wglądu 20 września 2006

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2006

 

z XLIII Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 7 września 2006 roku, od godziny 12:00 do 18:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radny Henryk Sykut

Protokolant Sesji:  

 

Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Wójt Gminy wręczyła uroczyście nagrody i wyróżnienia za wieńce dożynkowe i przystrojenie stanowisk sołeckich.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

8.        Podjęcie uchwał

1)       w sprawie nadania nazwy ulicy (Ciele),

2)       w sprawie nadania nazwy ulicy (Przyłęki),

3)       w sprawie zaciągnięcia pożyczki

4)       w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

9.        Zapytania i wolne wnioski.

10.     Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.

11.     Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy Białe Błota.

12.     Przyjęcie protokołu z obrad nadzwyczajnej XLI Sesji Rady Gminy Białe Błota.

13.     Przyjęcie protokołu z obrad nadzwyczajnej XLII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Zakończenie obrad XLIII Sesji.         

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.

Prowadzący obrady stwierdził obecność wszystkich 14-tu radnych czyli quorum. Nieobecny z powodów rodzinnych był Jacek Grzywacz.

 

 

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Henryka Sykuta, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 13 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego Henryka Sykuta na sekretarza obrad.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

 

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w wniosku. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek o zmianę w porządku obrad.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIII Sesji po zmianach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, 12 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła porządek obrad XLIII Sesji.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 

Ad. 6

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Radny Jacek Grzywacz dołącza do obrad sesji. Obecnych 15 radnych, czyli quorum.

 

Ad. 7

Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że mieszkańcy północnej części Białych Błot są zaniepokojeni informacją o planowym przez Prefabet ulokowaniem na tym obszarze wytwórni mas bitumicznych i chcieli by odbyć spotkanie w tej sprawie,

-          zwraca uwagę, że należałoby przyspieszyć tempo realizacji inwestycji tak aby nie trzeba było obciążać ich realizacją przyszłorocznego budżetu.

Radna Gabriela Żernicka zwraca uwagę, na porzucone płyty azbestowe na poboczu drogi Zielonka – Trzciniec i prosi o ich sprzątnięcie,

-          stwierdza, że mieszkańcy Trzcińca pytają się o opłaty partycypacyjne w budowie kanalizacji w kwocie 1 600 PLN, ponieważ część zapłaciła a część nie a wszyscy są podłączeni. Chcieliby wiedzieć ile osób nie uiściło tej opłaty i jakie to osoby,

-          pyta czy wszyscy radni zapoznali się z pismem pełnomocnika Pana Klisia, ponieważ uważa, że sprawa sprzedaży gruntów Panu Klisiowi powinna być uregulowana jeszcze w tej kadencji,

-          uważa, że powinien w gminie być strażnik gminny, aby zająć się pilnowaniem porządku na posesjach.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że dostał w lipcu odpowiedź od Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie pisma pracowników ZWiUK obawiających się o zwolnienie z pracy, które złożyli w lutym. W odpowiedzi tej Przewodniczący stwierdza, że żadne takie pismo nie dotarło do Rady Gminy. W związku z tym wystąpił ponownie do Przewodniczącego Rady Gminy o poważne potraktowanie tej sprawy i odpowiedź w ciągu siedmiu dni. Stwierdza, że Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział po miesiącu informując, że pismo żadne pracowników oczyszczalni ścieków ZWiUK nie dotarło do Rady Gminy, ale z informacji uzyskanych w sekretariacie Urzędu Gminy wynika, że takie pismo złożono w sekretariacie w dniu 9 lutego 2006, jednak zostało ono wycofane przez Prezesa ZWiUK co skutkowało wstrzymaniem dalszego biegu. Stwierdza, że pozostawia tę sprawę bez komentarza,

-          stwierdza, że otrzymał odpowiedź w sprawie wyjazdów zagranicznych radnych za co dziękuje jednak uważa, że Pani Sekretarz niepotrzebnie traciła czas dyrektorów i kierowników gminnych placówek zlecając im przygotowanie informacji na temat wyjazdów zagranicznych ich pracowników, ponieważ on o taką informację nie prosił,

-          zwraca uwagę na zniszczenie drogi przez las koło Strugi Młyńskiej, która stanowi jedyny dojazd do ulicy Leśnej. Stwierdza, że ktoś, pewnie gmina, postawił przy tej ulicy znak zakaz wjazdu nie dotyczy pojazdów docelowych. Pyta czy autobus z dziećmi jadący do Leśnej Ścieżki Dydaktycznej będzie mógł wjechać w tą drogę  czy nie. Na razie jest to i tak fizycznie niemożliwe, ponieważ wywieziono tamtędy gruz z rozbiórki zakładów mięsnych w Bydgoszczy.

-          uważa, że należy bezzwłocznie załatwić problem Pana Klisia, ponieważ sprawa ta ciągnie się ponad cztery lata i należy ją w końcu rozstrzygnąć.

Radny Jacek Bonalski stwierdza, że należy przeczyścić studzienki kanalizacji deszczowej przed jesienią,

-          stwierdza, że należy usunąć sterty opon z terenu przy stacji wulkanizacyjnej przy ulicy Szubińskiej w Białych Błotach, ponieważ stwarzają zagrożenie pożarowe,

-          przypomina o podjęciu działań związanych z akcją Sprzątanie Świata.

Radny Henryk Sykut przypomina o uregulowaniu wydatków związanych z budową nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy. Stwierdza, że jest zaniepokojony wykonaniem lamp na ulicy Orzechowej w Zielonce, koło których slalomem biegnie ulica. Mieszkańcy nie wiedzą czy źle wykonano lampy czy źle wytyczono ulicę.

Radny Leszek Wątorski pyta jak wygląda realizacja kompleksu sportowego w Białych Błotach, bo nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie,

-          stwierdza, że był w Urzędzie dowiedzieć się, że kto pozwolił na ustawienie znaku zakaz wjazdu na drodze do łąk nad Strugą Młyńską i nie ustalił tego. Tą drogą wywieziono na łąki tysiące ton gruzu podobnie jak za kadencji Wójta łącznego do Murowańca. Uważa, że urząd nie dopilnował sprawy.

Radny Jacek Stojke uważa, że w związku z budową węzła komunikacyjnego w Stryszku znacznie wzorsło natężenie ruchu na obwodnicy. Prosi Panią Wójt o zwrócenie uwagi Policji na rozładowywanie powstających obecnie korków.

Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że już po rozpoczęciu roku szkolnego na przejściu dla pieszych w Łochowie brakuje tzw. Agatki, osoby przeprowadzającej dzieci,

-          zgłasza, że pomnik przyrody przy starej szkole zaczyna pękać i zagraża przechodniom,

-          należy naprawić barierki na moście w Lisim Ogonie uszkodzone po burzy,

-          stwierdza, że nadal nie ma progów zwalniających na ulicy Dębowej w Łochowie.

 

Przerwa w obradach od 13:15 do 13:45.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał w sprawie.

Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XLIII Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu               7 września 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

- uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy (Ciele),

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

 

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy (Przyłęki),

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Przewodniczący obrad wyjaśnia, że pożyczka zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjne pn. ,,Odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Białe Błota”.

Radna Gabriela Żernicka zwraca uwagę, że taka uchwała już była podejmowana i wie, że jest promesa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie tego zadania, ale uważa, że rozstrzygnięcie w tej sprawie należy zostawić następnej Radzie Gminy, ponieważ dotyczy to budżetu gminy na 2007 rok.

Radny Henryk Sykut pyta prezesa ZWiUK jakie widzi możliwości rozwiązania problemów z odprowadzaniem ścieków z terenu gminy w przypadku nie podjęcia tej uchwały. Jeśli jest inna możliwość odprowadzania ścieków niż do Bydgoszczy, to niech prezes ZWiUK powie jaka. Stwierdza, że jest to bardzo ważna decyzja, której skutki będą odczuwać przyszłe pokolenia i dlatego należy ją bardzo wnikliwie przeanalizować tak aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla gminy.

Prezes ZWiUK stwierdza, że w świetle obowiązującego prawa i podjętych przez niego działań ZWiUK wystąpił o dwa warianty rozwiązania problemu ścieków. Po pierwsze wystąpił o pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu po drugie wystąpił o odprowadzanie ścieków w dotychczasowym układzie. Po dokonaniu ekspertyzy hydrogeologicznej okazało się, że żadne z proponowanych rozwiązań nie może być realizowane, ze względu na bardzo szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. W związku  z tym nie ma innej możliwości odprowadzanie ścieków niż odprowadzanie do Bydgoszczy.

Radny Henryk Sykut pyta prezesa ZWiUK jakie jeszcze podejmowano działania w sprawie odprowadzania ścieków.

Prezes ZWiUK stwierdza, że ZWiUK nie otrzyma pozwolenia wodno-prawnego ponieważ nie ma wymaganego przepisami prawa miejsca odprowadzania ścieków a jedynym dostępnym jest sieć kanalizacyjna miasta Bydgoszczy.

Wójt Gminy stwierdza, że odprowadzanie ścieków do Bydgoszczy jest poprostu jedynym możliwym rozwiązaniem.

Radny Zenon Paplaczyk prosi prezesa ZWiUK o podanie jakie jest stanowisko właścicieli gruntów, przez które biegnie rów do Strugi Młyńskiej, wobec odprowadzania tamtędy ścieków.

Prezes ZWiUK stwierdza, że żaden z właścicieli nie wyraził zgody na odprowadzanie tamtędy czegokolwiek, ale zaznacza, że własność rowu nie musi mieć wpływu na podjęcie decyzji przez Starostę.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że trzeba wrócić do wcześniejszych czasów, kiedy podejmowano decyzję o sprzedaży gruntów przy oczyszczalni ścieków, wtedy nikt nie myślał, że oczyszczalnia bez tych gruntów nie może funkcjonować. Roztaczano wizje, że segregacja śmieci to nieuciążliwy dla mieszkańców proceder, a tymczasem mieszkańcy skarżą się na brzydkie zapachy i bałagan. Uważa, że ci radni, którzy wtedy, co prawda na wniosek wójta, głosowali za sprzedażą tych działek nie myśleli o tym, że trzeba podłączyć do kanalizacji całą gminę, której tylko niewielka część jest skanalizowana. Stwierdza, że również Rada Nadzorcza ZWiUK ani słowem nie wspomniała, że sprzedaż tych gruntów zablokuje możliwość rozbudowy oczyszczalni ścieków. Uważa, że takie rzeczy jak zabezpieczenie miejsca pod realizację inwestycji użyteczności publicznej są podstawowe z punktu widzenia gospodarności i podkreśla, że niejednokrotnie zwracał na nie uwagę.

Wójt Gminy stwierdza, że działka sprzedana pod segregację odpadów nie sąsiaduje z oczyszczalnią w sposób uniemożliwiający rozbudowę oczyszczalni, ponieważ jest to teren podmokły, na którym oczyszczalni nie można rozbudowywać. Zaznacza, że gmina nie problemów z oczyszczaniem ścieków, ale z odprowadzaniem już oczyszczonych.

Radny Leszek Wątorski przypomina, że kilka lat temu walczył, żeby działki wokół oczyszczalni pozostały jako teren ochronny, który zalesił ZWiUK.

Wójt Gminy stwierdza, że działki te są nadal własnością gminy. Ponadto informuje, że wystąpiła do Starosty o uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie 2000 metrów sześciennych oczyszczonych ścieków. W rozprawie administracyjnej zwołanej w tej sprawie właściciele działek oraz przedstawiciele miasta Bydgoszczy zgłosili sprzeciw wobec odprowadzania ścieków do Kanału Bydgoskiego uzasadniając to planowaną rekultywacją kanału i przywróceniem prawidłowych stosunków wodnych. Wtedy gmina wniosła o zawieszenie sprawy w celu podjęcia negocjacji z właścicielami gruntów. Właściciele przedmiotowych gruntów złożyli pisemne oświadczenia, że nie wyrażają zgody na odprowadzanie oczyszczonych ścieków rowem przebiegającym przez ich tereny. Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu stwierdził, że nie ma możliwości odprowadzania ścieków z terenu Gminy Białe Błota do Kanału Bydgoskiego. Pojawiła się wtedy koncepcja odprowadzania ścieków do Kanału Noteckiego na wysokości Murowańca, która był już rozważana w latach 90-tych. Wystąpiono wtedy do RZGW o uzgodnienie lokalizacji tej budowy. RZGW 2 lutego 2005 roku odpowiedziało, że jest skłonne wyrazić zgodę na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Białych Błotach do Kanału Noteckiego. Na tej podstawie ogłoszono przetarg i wyłoniono projektanta kolektora ściekowego. Wystąpiono również o wydanie decyzji o warunkach odprowadzania ścieków do Kanału Noteckiego.  W maju 2005 roku gmina otrzymała pismo od RZGW, w którym określa się jako niefortunny pomysł odprowadzania ścieków do Kanału Noteckiego w Murowańcu wskazuje jako najlepsze rozwiązanie dla gminy odprowadzanie ścieków do sieci sanitarnej miasta Bydgoszcz. W tedy gmina wstąpiła do RZGW o udzielenie odpowiedzi wprost czy można odprowadzać ścieki do Kanału Noteckiego. RZGW przysłało odpowiedź negatywną. Następnie przedstawiono RZGW koncepcję odprowadzania oczyszczonych ścieków do kanału Noteckiego w miejscowościach Dębinek lub Kruszyn Krajeński. 1 czerwca 2005 roku RZGW przysłało jako ostateczną negatywną opinię na temat odprowadzania ścieków z terenu Gminy Białe Błota do jakichkolwiek innych miejsc poza siecią kanalizacyjną Bydgoszczy. W tej sytuacji prezes ZWiUK wystąpił do Starosty o pozwolenie na odprowadzanie ścieków do gruntu. Starosta po przeanalizowaniu ekspertyzy hydrogeologicznej odmówił wydania takiego pozwolenia, ze względu na niebezpieczeństwo wywołania zbyt dużego stężenia azotu i manganu w gruncie na terenie Gminy Białe Błota.

Radny Jacek Grzywacz pyta czy już wiadomo którędy będzie przebiegał kolektor odprowadzający ścieki do Bydgoszczy.

Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśnia, że kolektor będzie z grubsza biegł wzdłuż ulicy Szubińskiej, przez teren Prefabetu do przepompowni przy ulicy Księdza Szulca w Bydgoszczy. Szczegółowy przebieg kolektora jest zawarty w projekcie.

Radny Stanisław Marks pyta czy jest gotowy projekt kolektora czy go nie ma, bo podana trasa przebiegu nie jest zbyt precyzyjna.

Wójt Gminy odpowiada, że projekt jest gotowy, ale nie sposób z pamięci wymieniać po numerach przez które działki będzie dokładnie przebiegał kolektor.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej informuje, że trasa przebiegu kolektora biegnie od oczyszczalni ścieków na północ przez tory kolejowe bocznicy Prefabetu oraz linii PKP z Bydgoszczy do Szubina, następnie już przez gminne tereny łąkowe do gminnej drogi wzdłuż, której dalej w kierunku północno wschodnim do drogi na Miedzyń, następnie dalej w stronę Bydgoszczy przez linię kolejową Bydgoszcz – Inowrocław do ulicy Księdza Szulca w Bydgoszczy.

Radny Leszek Wątorski pyta czy trasa kolektora przebiega przez grunty osób fizycznych lub firm.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiada, że tylko przez teren bocznicy kolejowej Prefabetu.

Radny Leszek Wątorski pyta czy Prefabet nie będzie wykorzystywał sytuacji i w zamian za przebieg kolektora nie zażąda zgody na wytwórnię mas bitumicznych.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiada, że Prefabet wyraził już zgodę na przebieg kolektora. Stwierdza, że wszystkie wymagane pozwolenia zostały już uzyskane a obecnie oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że celowo pytał o trasę przebiegu kolektora, choć ją znał, ponieważ Pani Wójt stwierdziła, że kolektor biegnie wzdłuż ulicy Szubińskiej, a w rzeczywistości trasa przebiegu kolektora pokrywa się z ulicą Szubińską może w 3%. Podaje to jako przykład rzetelności informowania mieszkańców przez Wójta Gminy.

Radny Bartosz Lau pyta czy Gmina Białe Błota będzie finansowała budowę części kolektora na terenie Bydgoszczy.

Wójt Gminy odpowiada, że  w tej sprawie zostanie zawarte porozumienie, że Gmina Białe Błota finansuje kolektor do swojej granicy, a dalszy ciąg Bydgoszcz.

Radny Zenon Paplaczyk pyta czy zgoda Prefabetu nie nakłada na gminę zobowiązań.

Wójt Gminy odpowiada, że  zgoda Prefabetu nie jest uwarunkowana jakimkolwiek zobowiązaniami ze strony gminy.

Radny Jacek Bonalski pyta czy budowa kolektora na terenie Prefabetu nie przekłada się na zgodę gminy na budowę wytwórni mas bitumicznych.

Wójt Gminy odpowiada, że są to dwie różne sprawy i nie należy ich łączyć.

Radny Stanisław Marks pyta jakie koszty będzie ponosiła gmina w związku z przebiegiem kolektora przez teren Prefabetu.

Wójt Gminy odpowiada, że żadne, ponieważ zgoda Prefabetu jest bezwarunkowa.

Radny Stanisław Marks pyta czy jest zgoda PKP.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej odpowiada, że przejście przez tor kolejowy bocznicy nastąpi tylko w jednym miejscu i nie ma sprzeciwu PKP. Są zgody PKP na terenie od oczyszczalni aż po linię do Inowrocławia.

Radna Gabriela Żernicka uważa, że ze strony Bydgoszczy od dłuższego czasu trwa jakaś manipulacja, której doświadczyło jej sołectwo i wobec tego jej stanowisko jest negatywne i będzie głosowała przeciw.

Wójt Gminy stwierdza, że miasto Bydgoszcz od wielu lat się nie zgadza na odprowadzanie ścieków poza swoją instalacją sanitarną, natomiast sytuację skomplikował RZGW z Poznania, który nie wyraził zgody na inne rozwiązanie.

Radny Jacek Grzywacz wnioskuje aby w tak ważnej sprawie udzielić głosu zainteresowanym mieszkańcom.

Przewodniczący obrad stwierdza, że jest sesja Rady Gminy, która odbywa się zgodnie z ustalonym porządkiem a punkt zapytania i wolne wnioski dostępny dla wszystkich jest po podjęciu uchwał.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że Radny Jacek Grzywacz postawił wniosek, który należy przegłosować.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Jacka Grzywacz o udzielenie w sprawie uchwały głosu mieszkańcom. Radni 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęli wniosek.

Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że prezes ZWiUK słusznie zauważył, że odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego jest tożsame z odprowadzaniem ścieków do gruntu. Uważa, że zamiast dyskusji o przebiegu kolektora należy ułożyć go w miejscu obecnego rowu melioracyjnego, którym są odprowadzane obecnie oczyszczone ścieki.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 11 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.

 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.

Radna Gabriela Żernicka zwraca uwagę, że zbyt mało przeznaczono środków na ocieplenie świetlicy wiejskiej w Trzcińcu i wymianę rury wodociągowej. Uważa kwotę 5 000 złotych za bardzo niewystarczającą na potrzeby remontu świetlicy.

 

Radny Stanisław Marks opuszcza obrady sesji z powodów służbowych. Obecnych 14 radnych, czyli quorum.

Jacek Grzywacz zgłasza wniosek formalny o przeznaczenie 10 000 złotych z równania dróg na kącik integracyjny w Łochowicach.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Jacka Grzywacz. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 2 głosami za, 7 przeciw  i 5 wstrzymującymi się odrzuciła wniosek.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem, żeby kwotę 10 tysięcy złotych z równania dróg przeznaczyć na projekt kącika integracyjnego w Łochowicach. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 5 głosami za, 3 przeciw  i 6 wstrzymującymi się przyjęła wniosek.

Radny Leszek Wątorski zgłasza wniosek formalny o wykreślenie z budżetu pozycji dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 2 głosami za, 10 przeciw  i 2 wstrzymującymi się odrzuciła wniosek.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę.

 

Ad. 9

Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka stwierdza, że miały być kontrole pojemników na odpady niesegregowane na posesjach a jeśli były to było ich bardzo niedużo. Negatywnie ocenia działania urzędu w tej sprawie.

-          uważa, że należy przeprowadzić równanie dróg wewnętrznych na terenie Łochowa. Pyta kiedy się rozpoczną te prace i jaki będą miały zasięg. Podkreśla, że dotychczasowe działania w tej sprawie były niewystarczające,

-          pyta kiedy nastąpi oświetlenie punktów wskazanych przez radę sołecką Łochowa oświetleniem ulicznym. Stwierdza, że mimo parokrotnych upomnień ustawione lampy nadal się nie świecą, 

-          stwierdza, że jednym z projektów promowanych przez jego osobę było budowanie progów zwalniających w Łochowie na ulicy Dębowej. W tej sprawie otrzymał odpowiedź Urzędu Gminy, że realizacja nastąpi w drugiej połowie roku i pyta czy można sprecyzować dokładną datę,

-          stwierdza, że firma Sprint na zlecenie Telekomunikacji realizuje w Łochowie położenie w rurach ponad 30 kilometrów kabla telefonicznego. Mieszkańcy skarżą się, że po wykonaniu tej inwestycji inwestor nie przywraca dróg do stanu poprzedniego,

-          apeluje o wzmocnienie patroli policyjnych na terenie sołectwa a szczególnie podczas organizowanych imprez, ponieważ zdarzają się akty wandalizmu np. zarysowywanie lakieru na samochodach.

Radny Jacek Stojke zwraca uwagę na konieczność równania dróg na terenie całej gminy, a szczególnie w Zielonce, zanim nastąpi jesienne pogorszenie pogody. Pyta dlaczego przy okazji dożynek w Zielonce nie można było wyrównać wszystkich odcinków do tego przewidzianych a nie tylko dojazd na plac imprezy.

Pan Janusz Walczyński stwierdza, że wystąpił swego czasu z apelem do władz gminy w imieniu mieszkańców północnej części Białych Błota w sprawie lokalizacji na tym terenie wytwórni mas bitumicznych. Pyta Panią Wójt czy wyraziła już zgodę na tę budowę a jeżeli nie to czy jest pani skłonna wyrazić zgodę na budowę wytwórni mas bitumicznych w Białych Błotach. Stwierdza, że obiekty Prefabetu są zgodne z wymaganiami ochrony środowiska i mają pozytywne opinie. Po czasie okazuje się, że np. bezpyłowy magazyn cementu jednak pyli na okolicę, kurz jest podnoszony przez gruzowany beton do tego pyli suszarnia piachu ma wyłączone filtry a teraz może dojść sprawa śmierdzących mas bitumicznych, które jeszcze wzmogą uciążliwość. Stwierdza, że Prefabet powinien w miejsce wyciętych niedawno topoli, które trochę zatrzymywały kurz, zamontować ekrany dźwiękochłonne i ograniczyć pylenie. Stwierdza, że to jak Prefabet dba o środowisko obrazuje spychanie do lasu od strony torów kolejowych ton gruzu i błota cementowego.

Radna Gabriela Żernicka pyta czy impreza dożynkowa w Zielonce była ubezpieczona.

Pani Maria Wolsztyńska stwierdza, że w Gazecie Powiat ukazało się zdjęcie wysypiska gruzu obok placu zabaw dla dzieci w Białych Błotach przy szkole podstawowej. Uważa, że gruz ten stwarza duże zagrożenie dla bawiących się dzieci, zwłaszcza tych, które przychodzą tam w godzinach polekcyjnych. Chłopcy skaczą po wielkich betonowych płytach, które się mogą w każdej chwili obsunąć.

Pani Marzanna Kreja stwierdza, że Pan Kliś poprosił ją o odczytanie na sesji pisma z Kancelarii Pana Montowskiego w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota na rzecz Państwa Kliś.

Przewodniczący obrad stwierdza, że odpowiedź w przedmiotowej sprawie Kancelaria Montowski otrzymała co potwierdza pocztowa tzw. zwrotka.

Pan Krzysztof Kliś stwierdza, że są przepisy, które mówią że jak ktoś zniszczył granice pomiędzy działkami to powinien ponieść konsekwencje i doprowadzić działki do stanu poprzedniego.

Pani Marzanna Kreja pyta Pana Radnego Wątorskiego i stowarzyszenie, w którym działa czy wyjaśniono sprawę wywozu gruzu na łąki w Murowńcu.

 

Ad. 10

Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że zgłoszone wnioski przyjęła do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ad. 11

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XL Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XL Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XLI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XLII Sesji Rady Gminy.

 

Ad. 12

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XLIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 8 stron.                                                                                              

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokół spisał:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                               Henryk Sykut                          Bronisław Balcerowski

Podinspektor                                            

 

metryczka


Wytworzył: BRG (20 września 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (4 grudnia 2006, 09:58:26)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:42:50)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2102